banner1905
01 Ocak 2017 Pazar 22:26
Eş Tayini Bekleyenlerin Sesine Kulak Verin!

Duyurunun ilk paragrafında, söz konusu yer değişikliklerinin, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacağı belirtilmiştir.

GENEL AÇIKLAMALAR bölümü, Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar kısmında; 1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.

Bu şekilde görev yerleri değiştirilen aday öğretmenler, en geç 28 Şubat 2017 tarihinde atandıkları yerlerde görevlerine başlayarak adaylıklarının kaldırılmasına esas sınava yeni görev yerlerinde katılacaktır. Açıklamaları yer almıştır. 2016 Yılı Şubat Dönemi Öğretmenlik İçin Başvuru Ve Atama Duyurusu ile duyurulan, birinci aşama başvuruları 2-8 Şubat 2016 tarihleri arasında eğitim kurumu tercihi, ikinci aşama başvuruları ise yetiştirilmek üzere görev yapacakları il tercihleri 15-18 Şubat 2016 tarihinde alınan ve 19 Şubat 2016’da ataması yapılan aday öğretmenler; 19 Ocak 2016 tarih, 29598 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle en son değişikliği yapılmış olan 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre karar vererek tercihlerini yapmışlardır.

Bu nedenle doğal olarak bu tarihteki yönetmelik hükümlerine tabi olmaları Hakkaniyete, Hukuka ve Hukuk Devleti İlkesine uygun olacaktır. Yukarıda anılan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrası “(1) Aday öğretmenler, adaylık dönemlerinin yetiştirme sürecinde asıl görev yapacakları ilin dışında görev yapabilir ve en az bir yıl fiilen çalışmak (1 yıl sürenin asıl görev yapacakları ilde olması gerektiği belirtilmemiştir.) ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanır.” Şeklinde 19 Ocak 2016 tarihinde değiştirilerek Yetiştirme sürecinde aday öğretmenin istediği yerde görev yapabilmeleri yönünde düzenleme yapılmıştır.

Yönetmeliğin aday öğretmenlerin değerlendirilmelerine ilişkin sürecin nasıl olacağı yönünde düzenlemelerin yer aldığı Ek-3 Performans Değerlendirme Formu da, aday öğretmen olarak atananlara adaylıklarının ilk dönemindeki yetiştirme sürecinde istediği yerde görev yapabilmeleri yönünde getirilen yeni uygulama çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede 2-18 Şubat 2016 tarihleri arasındaki tercih döneminden önce, aday öğretmenlerin 1 yıllık adaylık döneminin ilk altı ayını kapsayan yetiştirme sürecinde asıl görev yapacakları ilin dışında görev yapmaları halinde, olası bir yer değişikliği talebi durumunda esas alınacak olan çalışma süresinin hesabında yetiştirme sürecinin ne şekilde dikkate alınacağı konusunda hiçbir bilgilendirme yapılmamıştır. Bu konuda ayırt edici bir hukuki düzenleme de gerçekleştirilmemiştir.

Diğer taraftan, bazı yerlerde yaşanan terör ve gerçekleştirilen güvenlik operasyonları nedeniyle, aday öğretmenlerin atandıkları yer itibarıyla fiilen görev yapamadığı da bilinen bir gerçektir.  Mazerete bağlı yer değişikliğine ilişkin hükümlerde çalışma süresinin hesabında yetiştirme ve adaylık süresinin/sürecinin nasıl değerlendirileceği konusunda açık ve anlaşılabilir bir hüküm yer almamıştır. Aday Öğretmenin tercih için karar verme aşamasında, yönetmelikte konuyla ilgili ve gerekli düzenlemenin açık ve anlaşılır bir biçimde yapılarak konuya tam olarak açıklık getirilmeden ve herhangi bir bilgilendirici açıklama yapılmadan aday öğretmenin Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden tanınan hak kapsamında yetiştirme sürecinde atama tercihi yapmasını sağlamak, Hukuk Devleti İlkesine aykırı olup aday öğretmenlerin yer değişikliği hakkına engel olacağından mağduriyete neden olacaktır. Doğal olarak bu durum aday öğretmenlerin Sayın Bakanlığınıza güvenini sarsacak ve Sayın Bakanlığınızın gereksiz dava yükleri ile karşılaşması sonucunu doğuracaktır. Yönetmeliğin, Sınava ilişkin usul ve esaslar başlığı altındaki

19.MADDESİNDE; Sınav, göreve başlama tarihine göre en az bir yıl fiilen çalışan ve performans değerlendirmesinde başarılı olan aday öğretmenlere, Bakanlıkça belirlenecek merkezlerde ve tarihlerde yapılır. İbaresi vardır. Yönetmeliğin, Sınav sonrası işlemler başlığı altındaki

25.MADDESİNDE de; (1) Sınavda başarılı olan aday öğretmenler, valiliklerce öğretmen olarak atanır. İbaresi yer almıştır. Yani göreve başladıktan sonra 1 yıl çalışan ve sınav şartlarını sağlayarak sınavı kazanan aday öğretmenin ataması yapılabilecektir. Ayrıca, Yönetmeliğin Mazeret Ve Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 49. MADDESİNDE – (1) Öğretmenlerin; AİLE BİRLİĞİ, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Hükmü yer almaktadır.

Aile birliğinin korunması ilkesi, sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerin en önemlilerinden bir tanesidir. Devlet Memurları Kanunu madde 72/2’de sözü edilen hüküm eşi arzu ettiği takdirde aynı yerde çalışmasına dolayısıyla aile birliğini korumaya matuftur. Bu önemine binaen Anayasanın 41.maddesi Devlete, aile birliğini korumak, huzur ve refahını sağlamak ve bu konuda gereken tedbirleri almak konusunda bir yükümlülük getirmiştir. Anayasa, I. Ailenin korunması başlığı altındaki 41.maddesi ile aileyi parçalamaktan kurtarmak, aile bireylerini bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamı sağlamak amaçlarını taşımıştır. Bu gibi işlemlerle de varılması düşünülen hedef kamu hizmetinin naklen atanılan yerde daha rasyonel ve daha verimli olarak yerine getirileceği inancıdır. Naklen atama, hizmet yararına düşünülen bir kurum olduğuna göre, bu amaçla tesis edilen bir işlem, memuru cezalandırma ya da aynı görevi yapmakta olan memurlar arasında ayrımcılık yapma hissi uyandıran bir amaca yönelik müeyyide olarak görülmemeli, kamu hizmetini ön planda tutan bir araç olarak görülmelidir.

Bu nedenle Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin, Zorunlu Hizmet Süresi Tamamlanmadan Yapılabilecek Yer Değiştirmeler başlığı altındaki 10. Maddesinde Hizmetin gereği olarak 11 inci maddede ya da memurun isteği üzerine, 12 nci maddede belirtilen nedenlerle bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir şeklinde ve Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler başlığı altındaki 12.Maddesinde (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.) Sağlık, AİLE BİRLİĞİ ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

Şeklinde düzenlemeler yapılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinden yararlanılarak hazırlanan, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanıp 02.03.2016 tarihli ve 2456947 sayılı Makam Oluru İle yürürlüğe giren Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge'de Yetiştirme süreci başlığı altındaki 5. Madde hükmüne göre, Aday öğretmenler, adaylıklarının ilk altı ayında yetiştirme sürecine tabi tutulurlar. İbaresi vardır. Bu yönergede bunun dışında adaylık süresi, kadro durumu, görev yeri ya da atama ile ilgili herhangi bir şart görülmemektedir. Bunlardan başka, 19 Şubat 2016’da aday öğretmen olarak ataması yapılan, asıl görev yapacakları eğitim kurumları ile yetiştirme sürecini geçirecekleri eğitim kurumları farklı olan; Aday Öğretmenlerin, asıl görev yapacakları eğitim kurumlarının öğretmen norm kadrolarıyla ilişkilendirilmiş oldukları göz önünde tutularak bu norm kadrolar boş tutulmuş ancak yetiştirme sürecine rastlayan gerek mazerete bağlı yer değişikliği gerekse diğer nedenlere bağlı yer değişikliği işlemlerinde o kadrolara başka atama yapılmaması amacı ile boş gösterilmemiştir.

Aday Öğretmenlerin yetiştirme sürecinde görev yapacakları eğitim kurumları, eğitim kurumlarının öğretmen normlarından bağımsız olarak belirlendiğinden, aday öğretmenlerin yetiştirme sürecini geçirecekleri eğitim kurumlarının mevcut öğretmen normları bu süreçten herhangi bir şekilde etkilenmemiş ve dolayısıyla bu eğitim kurumlarının boş öğretmen norm kadroları aday öğretmenlerle doldurulmadığı için, gerek mazerete bağlı yer değişikliği gerekse diğer nedenlere bağlı yer değişikliği işlemlerinde boş gösterilmiştir. Yani aday öğretmen, Adaylığının kaldırılabileceği sınava girme hakkı kazanmak için gerekli olan en az 1 yıl çalışma süresinin altı aylık yetiştirme sürecini başka eğitim kurumunda geçirmiş olsa bile ilk atama tarihinden itibaren ve devamlı olarak 1 yıl asıl görev yapacakları eğitim kurumlarının öğretmen norm kadrolarında görünmektedir. Sonuç olarak; Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden tanınan hak kapsamında adaylık süresinin yetiştirme süreci kısmında asıl görev yapacakları ilin dışında görev yapan aday öğretmenlerin bu sürelerinin 1 yıllık çalışma süresinden sayılacak düzenlemenin acil olarak yapılması ve aday öğretmenlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunabilmelerinin sağlanabilmesi hususunda gereğini arz ederim." 

Anahtar Kelimeler:
Eş Tayini
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ece 2017-01-01 23:23:04

2016şubatta atananlara es özrü hakki ocak ayinda verilmelidir
Hak olan budur.

Avatar
alim 2017-01-01 23:34:34

İl ilçe emri ile es tayini bekleyen 2016 subatta atanio mart ayinda göreve baslayan ogretmenlerde bu hakdan yararlanmali...yapilan esitsizlik ve haksizliktan geri donulmeli herkes yararlanmali

Avatar
Esra Okyay Akyıldız 2017-01-01 23:35:52

Sesimizi duymak zor olmasa gerek lütfen artık bu sese kulak verin yuvalarımıza kavuşmamıza vesile olun

Avatar
hacer yilmaz 2017-01-01 23:38:12

birileri artik sesimizi duysun lutfen ailemize kavusmak istiyoruz

Avatar
Nazan 2017-01-01 23:38:31

Bize kulak werinnnn

Avatar
Zeliha 2017-01-01 23:39:42

Duygularımıza tercüman olduğunuz için teşekkür ederim. 1 yılımızı doldurduk. Mevzuata uygun olarak bizde tercih yapmak istiyoruz. Bize en başta bu şekilde olacağı söylenseydi bizde atandığımız yere giderdik. Bu programın ilk ve son uygulayıcıları olarak eş durumu hakkının bize de tanınmasını istiyoruz

Avatar
Sibel 2017-01-01 23:40:47

Çok fazla bişey değil istediğimiz sadece hakkımız olanı ve ailemize kavuşmayı istiyoruz.

Avatar
Hafize 2017-01-01 23:41:20

Bizler yaz tatili bile yapmadan bütün eğitimleri tamamladık ve bu gerekçeler baştan söylenmeliydi. Gerçekten çok zor günler geçiriyorum 3 çocuğumla beraber ins bizler de bu haktan yararlaniriz en yakın zamanda yetkililer müjdeli haberleri verirler.

banner1915