Kızılay Başkanı Kerem Kınık açıkladı: İstifa edecek mi? Kızılay Başkanı Kerem Kınık açıkladı: İstifa edecek mi?

Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli sağlık personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliğine dair karar Resmi Gazete’de yayınlandı.
Verilen kararda,
“MADDE 1- 11/2/2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (g) bendinde yer alan "ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "usulüne uygun veya usulüne uygun olmadan" ibaresi eklenmiştir.

"h) 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre; Devlet hizmet yükümlüsü olarak çalışmakta olanlardan, sözleşmeli pozisyonlara geçmek isteyenlerin görev yaptıkları birimde yerleştirilmelerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir."
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.