Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı.

Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNCEL 27.03.2019, 08:07
Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

SUBAY MESLEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 8/8/1968 tarihli ve 12971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Subay Meslek Programları Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayları kapsar."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe 2 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Dayanak

Madde 2/A - Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (b), (c) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b. Sınıf/Branş Gelişme Planı: Subay Eğitim ve Gelişme Programının uygulanmasını sağlamak için sınıfların özellikleri ve kadro hizmetlerine göre, Kuvvet Komutanlıklarınca her sınıf için ayrı olarak hazırlanmış bir rehberdir.(Örneği ve hazırlama esasları Ek-B'dedir.)

c. Şahsi Gelişme Kartı: Subayın kendi sınıfına ait gelişme planındaki yerini ve mesleki gelişimini gösteren, atanmada, kurs ve okullar için seçimde yol göstermesi için kullanılan ve subayın, Kuvvet Komutanlıkları ile 1 inci sicil üstlerinde bulunan şahsi dosyalarında muhafaza edilen bir belgedir.(Örneği Ek-C'dedir.)"

"e. Kıt'a Görevi (Kıt'a Hizmeti): Kuvvet ve hizmet özelliklerine göre, her sınıf ve rütbedeki personelin, mesleki gelişimlerini temin için gerektiğinde Kuvvet Komutanlıklarının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının onayından geçirilmek suretiyle belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan yönergede belirtilen, genel anlamda; muharip, muhabere destek ve muhabere hizmet destek birlikleri ile karargah ve kurumlarda tespit edilen görevlerdir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13 - Meslek programları genel olarak 4 mesleki gelişme devresine ayrılır:

a) Temel Mesleki Gelişim Devresi:

Subaylığa nasıptan kıdemli yüzbaşılığa kadar devam eder. Bu devrenin gayesi; subayları, üst rütbelere ait asli sınıfının esas görevlerini yapacak şekilde yetiştirmek ve gerektiğinde Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyacağı ikinci bir ihtisas dalında gelişmeye başlatmaktır.

Bu maksatla subaylar, sınıflarında temel askeri bilgi, tecrübe ve ameli ehliyet kazandırılacak şekilde temel ve diğer lüzumlu kurslara tabi tutulur. Seçilenler Kuvvet Harp Enstitülerine gönderilir. Harp Okullarına öğretim üyesi olarak yetiştirilmek üzere lisansüstü eğitime tabi tutulacaklar ile asli ihtisasına ilave olarak ikinci bir ihtisasta da gelişmeye başlaması uygun görülenler, çeşitli yurt içi ve yurt dışı, askeri ve sivil eğitim kurumlarında öğrenim ve eğitim görürler. Subaylar, bütün meslek hayatına tesir edecek vasıfları, davranışları, görev anlayışını ve önderlik yapmayı bu devrede kazanmaya başlar ve geliştirirler. Bu devrede subaylar, rütbesine göre, Takım ve Bölük seviyesinde (Deniz Kuvvetlerinde ve Hava Kuvvetlerinde eşiti) birlik yönetecek şekilde kıt'alara, kıt'a karargahlarına; rütbesine ait kıt'a görev yerleri bulunmayan veya yeterli olmayan subaylar, sınıflarının esas görevlerine atanırlar.

b) İleri Mesleki Gelişme Devresi:

Kıdemli yüzbaşı ve binbaşı rütbelerini kapsayan bu devrenin gayesi; subayları, belirlenmiş ihtisaslarında mesleki gelişim hedeflerini elde etmesi için geliştirmeye devam etmek ve geliştirilmeye çalışılan yeteneklerine uygulama imkanı vererek daha fazla sorumluluk taşıyan görevlere hazırlamaktır.

Bu maksatla subaylar, mesleki gelişmelerine devam etmelerini sağlayacak tekamül kurslarına gönderilir ve özel kanunlara göre uygun eğitim müesseselerinde öğrenimleri sürdürülür. Seçilen subayların Kuvvet Harp Enstitülerine gönderilmeleri tamamlanır. Kurmay subaylar "Müşterek Harp Enstitülerine" gönderilirler. Ayrıca, kurmay subay ve sınıf subaylarının arasından seçilen subayların, dost yabancı silahlı kuvvetlerde mesleki bilgi, görgü ve tecrübeleri arttırılır.

Bu devrede subaylar tabur ve eşiti seviyeden daha yüksek karargahlarda, karargah subaylığı görevlerine ve rütbesine göre, bölük ve tabur seviyesindeki (Deniz Kuvvetlerinde ve Hava Kuvvetlerinde eşiti) birlikleri yönetecek görevlere atanırlar.

c) Nihai Mesleki Gelişme Devresi:

Yarbay rütbesini kapsayan bu devrenin gayesi; subayların belirlenmiş ihtisaslarında gelişmelerini tamamlamak, albaylık rütbesine ait komutanlık görevleri ile karargah görevlerine, sınıfının yönetim sorumluluğunu taşıyan daha yüksek sorumlulukları haiz görevlere getirilecek subayları tespit etmektir.

Bu maksatla, kurmay subayların "Müşterek Harp Enstitüleri" öğrenimine gönderilmelerine devam edilir. Seçilen kurmay subaylar, dost yabancı ordu akademi/enstitülerine gönderilir. Dost yabancı ülke akademi/enstitülerine gönderilecek yeterli miktarda kurmay subay bulunamaması durumunda sınıf subayı da gönderilebilir. Seçilen kurmay ve sınıf subayları "Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsüne" gönderilebilir. Bu devrede subaylar, tabur ve eşiti seviyedeki birlik komutanlığına veya tugay ve eşiti seviyesinden daha yüksek karargahlarda, karargah subaylığına atanır. Gelecekte büyük sorumluluk taşıyan makamlara getirilmek için tespit edilenlerin dışında kalanlara atanmada planlı değişim uygulanmaz.

d) İleri Komutanlık ve Yöneticilik Devresi:

Albay rütbesini kapsayan bu devrenin gayesi; subayların sahip oldukları ihtisaslarda bilgilerinden, komuta ve yönetim yeteneklerinden azami ölçüde yararlanmak ve sınıfının yüksek kademedeki yönetim sorumluluğunu taşıyacak makamlara getirilecekler ile stratejik seviye yönetimi için seçimlere hazırlık yaptırmaktır. Bu maksatla, subaylar "Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsüne" gönderilir. Dost yabancı ülke akademi/enstitülerine gönderilecek yeterli miktarda kurmay subay bulunamaması durumunda sınıf subayı da gönderilebilir. Ayrıca kurmay subayların "Müşterek Harp Enstitüleri" öğreniminden geçirilmeleri tamamlanır.

Bu devrede subaylar; bilgilerinden, komuta ve yönetim yeteneklerinden azami ölçüde yararlanabilecek alay ve eşiti seviyedeki birlik komutanlıklarına, üst seviyedeki karargahlarda, karargah subaylığına atanırlar.

e) Dost yabancı ülke akademilerinde alınan komuta/kurmay eğitimlerinden dolayı eğitim alan personele kurmay unvanı verilmez."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b. Kıt'a hizmeti: Teğmenler için iki yıl, üsteğmen ve yüzbaşılar için toplam olarak en az 6 yıldır. Ancak savaşta normal bekleme süresinden indirilen süreler ile, savaş takdirnamesi alanlara, üstün başarılı personele, kurmay subaylığı onananlara, karargah subaylığı öğrenimi ve lisansüstü öğrenim yapmış olanlara verilen kıdem süreleri, bu sürelerden düşülür."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının emir subayları hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Harp Okullarından mezun olan subaylar; Teğmen ila Üsteğmen rütbelerinden birinde veya hizmet gerekiyorsa her ikisinde; ihtisas kurslarına, Deniz Kuvvetlerinde de buna benzer temel ve görev başı kurslarına,"

"i. Her yıl açılacak kursların yeri, zamanı, süresi, konusu, kontenjanı ve katılacak subaylarda aranacak nitelikler, Kuvvet Komutanlıklarınca hazırlanacak kurslar planında gösterilir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 26 - Harp Enstitülerinde öğrenim ve kurslar

Subayların harp enstitülerinde öğrenim ve kurslara katılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili yönetmelikler ile belirlenir."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 27 - Kuvvet Komutanlıklarının lüzum görmesi halinde, mesleki bilgilerini artırmak veya ihtiyaç duyulan konularda yetiştirilmek üzere, 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği ve ilgili mevzuat esaslarına göre seçilen subaylar, yurt içi veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullara öğrenime gönderilirler."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yukarıdaki fıkra bentlerinde belirtilen süreler sonunda eğitim-öğretim, kura stajlarını başarı ile bitirenler, ilgili öğrenim kurumlarından aldıkları belgeleri Kuvvet Komutanlıklarına ibraz ederler. Silahlı Kuvvetlere ait kurumlarda okuyanların belgeleri bu kurumlarca Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir. Şayet sınav yapılmıyor ise öğrenimleri sonunda veya yurda dönüşlerinde gönderilme gayelerine uygun yeterli bilgiyi edinip edinmediklerinin tespiti için Kuvvet Komutanlığınca sınava tabi tutulabilirler. Bu şekilde yapılan sınavda alınan netice şahsi özlük dosyalarında muhafaza edilir. Bu sınavların nasıl, nerede ve kimlere yapılabileceği Kuvvet Komutanlıkları meslek programları yönergelerinde gösterilir."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 30 - Meslek programlarının maksada uygun bir şekilde tatbikinden subayın bizzat kendisi, ilk ve müteakip amirleri ile Kuvvet Komutanlıkları sorumludur."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kuvvet Komutanlıklarının sorumlulukları"

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğe ek 2 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ek Madde 3 - Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Milli Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Milli Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir."

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 36 -

Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür."

MADDE 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütür.

Yorumlar (0)
16°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
Namaz Vakti 30 Temmuz 2021
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49