Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılmasına dair karar imzalandı. Peki ihtiyaç sahiplerine yapılacak kömür yardımının ayrıntıları neler? İşte madde madde kömür yardımı kararı.

photo_2023-08-12_16-22-12

İHTİYAÇ SAHİBİ HANELERE ISINMA AMAÇLI KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR 

Eğitim-Bir-Sen Hangi Sözlerinden Vazgeçiyor? Şube Başkanları Paylaşırken Genel Merkez Neden Suskun Kaldı? Eğitim-Bir-Sen Hangi Sözlerinden Vazgeçiyor? Şube Başkanları Paylaşırken Genel Merkez Neden Suskun Kaldı?

MADDE 1- (1) Her bir il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı, il/ilçe bazında tespit edilen yardımdan faydalanacak ihtiyaç sahibi hane sayıları ile hane başına tahsis edilecek kömür miktarları esas alınarak belirlenir. 
(2) İl/ilçe bazında hane başına tahsis edilecek kömür miktarları; bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları, kömürün ısıl değerleri ile afet, acil durum ve benzeri unsurlar dikkate alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca (Bakanlık) belirlenir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının (vakıf) yıl içinde hane başı kömür miktarındaki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Bakanlık yetkilidir. 
(3) Yardımdan faydalanacak haneler, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca her bir il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca aynı Kanunda yer alan muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilir. Vakıflarca tespiti yapılan hane sayıları Bakanlıkça değerlendirilerek kesinleştirilir. Vakıfların yıl içinde hane sayısındaki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Bakanlık yetkilidir. 
(4) Teslimatı yapılan kömür, muhatap hanenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemez. 
(5) Kömür teslimatları, Bakanlıkça belirlenen il/ilçe bazlı hane başı kömür miktarını aşmamak kaydıyla bu Karar hükümleri çerçevesinde hanelerin ihtiyaçları nispetinde yapılır. 
(6) Bu Karar kapsamında vakıflara ve vakıflarca belirlenen hanelere yapılacak kömür sevkiyatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) genel müdürlüğünün görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenecek kriterlere göre düzenlenen sevkiyat programı dahilinde yapılır. 

MADDE 2- (1) Bakanlık, bu Karar kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere dağıtılacak kömür ile gerekli hizmeti, TKİ'nin sağladığı kömür miktarım göz önünde bulundurarak; TKİ ve/veya uygun görülmesi halinde diğer kömür tedarikçilerinden temin edebilir veya ihtiyaç halinde bu temini vakıflara yaptırabilir. 
(2) Sevkiyat programı, bu Karar esas alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak usul ve esaslar genelgesine ekli termin planına göre yapılır. İhtiyaç olması durumunda termin planı her yıl Bakanlık tarafından güncellenir. TKİ, diğer kömür tedarikçileri ve vakıflar termin planı ve dağıtım takvimine uyar ve bu hususta gerekli tedbirleri alır. 
(3) Bakanlık, ihtiyaç sahibi haneler için ısınma amaçlı kömürleri öncelikli olarak TKİ'den temin edebilir. 
( 4) Kömür temininin TKİ tarafından sağlanması halinde; kömürler, vakıflarca bildirilen teslim noktalarına sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla ilgili kurumlar sorumluluğunda nakledilir. TKİ dışındaki tedarikçilerden kömür temin edilmesi halinde ise kömürler Bakanlık tarafından yapılacak düzenlemelere göre temin edilir ve ilgili kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin sorumluluğunda nakledilerek indirilir. 
(5) TKİ üzerinden temin edilecek kömürün taşınması ve bu konuda öncelik tanınması hususunda Bakanlık veya TKİ ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında protokol yapılabilir. Protokol yapılması durumunda TCDD Taşımacılık A.Ş. kömürün eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi için gerekli önlemleri alır. 
(6) TKİ'den temin edilen kömürler haricinde kalan miktara ilişkin ilgili yardım programının yöntemini belirlemeye ve belirlenen yönteme yönelik iş ve işlemleri gerçekleştimeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir. 

MADDE 3- (1) Kömürlerin ihtiyaç sahibi hanelere il ve ilçeler içerisinde dağıtım organizasyonu ilgili valiliğin koordinasyonunda vakıflar tarafından yapılır. Vakıflar tarafından kömür dağıtımı yapılırken valilikler gözetiminde kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemleri alınır. 
(2) Dağıtılacak kömürün niteliğinin en az, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde belirlenen kriterlere uygun olması gerekmekte olup TKİ ve diğer tedarikçiler bu hususta gerekli dikkat ve özeni göstermekle sorumludıır. 
(3) Vakıflar, Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından bu Karar hükümleri kapsamında denetlenebilir. 

MADDE 4- (1) Kömür temininin TKİ tarafından sağlanması halinde kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ tarafından ödenir.  (2) Vakıflarca belirlenecek ihtiyaç sahibi hanelere iletilecek kömür bedeline ilişkin faturalar Bakanlık adına düzenlenir.

MADDE 5- ( 1) İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin ödemeler için gereksinim duyulan ödeneğin tamamı ağustos ayı sonuna kadar merkezi yönetim bütçesinin ilgili tertiplerinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna (Fon) aktarılır. 
(2) 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde belirlenen kriterlere uygun teknik özelliklerdeki kömürlerin bedeli, TKİ'den temin edilen kömürler için TKİ ile yapılacak protokol ile belirlenir. Diğer tedarikçilerden kömür temin edilmesi halinde ise kömür teminine ilişkin usul 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan yöntemlerden biri ile belirlenir. 
(3) Bu Karar kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak temini ve nakliyesi gerçekleştirilecek kömüre ilişkin bedeller Fon hesaplarından ödenir. 

MADDE 6- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlık tarafından belirlenir. 

MADDE 7- (1) 28/4/2023 tarihli ve 7183 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.