Mahkeme bir kere daha adaletsizliğe, hukuksuzluğa "DUR" dedi.

22.08.2022 tarihinde Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ödül Değerlendirme Komisyonu, 104 puan ile ilde en yüksek puanlı ilk 10 kişi arasında olması gerekirken, puanını 90'a çekerek 14 puanını iptal ettiği ve ilan edilen ödül alanlar listesinin dışında bıraktığı Eğitimci Yazar Faruk YILDIZ 27/09/2022 tarihinde konuyu yargıya taşımış ve komisyonun bu tutumunu internet haber siteleri "kamuoyu bu davanın sonucunu heyecanla bekliyor" şeklinde konuyu gündeme taşımışlardı.

Elazığ 1. İdare Mahkemesi 31.03.2023 tarihinde sitemizin de yazarlarından Eğitimci Yazar Faruk YILDIZ'ı haklı bularak "ödülün yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine" karar verdi.

Elazığ 1. İdare Mahkemesi 24/03/2023 tarih ve 2023/303 sayılı kararında  "mahkememizce yapılan incelemede, başvuru evrakı ekinde kitabın gerekli tüm bilgilerini gösteren kısımlarının idareye sunulduğu görülmüştür. Davalı idarece yukarıda anılan Yönerge hükümleri uyarınca yapılacak değerlendirmede, davacının kitabının puan kriterini sağlayıp sağlamadığı, idareye sunulan bu kısımlara göre belirlenebilecek niteliktedir. Zira yukarıda anılan Yönerge'de kitaplara ilişkin olarak yalnızca ISBN almış olmak şartı getirilmiştir. Davacının sunduğu kısımlarından bu bilgiye ulaşılabilmektedir. Bu nedenle, davalı idarenin davacının başvurusunu reddetmedeki bu gerekçesi yerinde bulunmamış ve davacının Yönerge hükümlerine göre karşılığı 8 puan olan ISBN almış kitabı bulunmak şartını sağladığı anlaşılmıştır.

Yine dosya kapsamında yer alan bilgi ve belgelere göre, davacının Eğitimciler Birliği Sendikasının yayını olan Eğitime Bakış Dergisinde yayımlanan "Eğitimin Geleceği İçin Stratejik Eğitim Programı" başlıklı bir makalesi bulunduğu ve davalı idarenin bu makaleyi bilimsel olmadığı gerekçesiyle puan değerlendirmesine dahil etmediği görülmüştür. Yukarıda anılan Yönerge'de, karşılığı 6 puan olan makalenin "gazete veya dergide yayımlanması" ve "bilimsel veya mesleki" nitelikte olması gerektiği şartlarına yer verilmiştir. Bunun haricinde makalenin bilimselliğinin ne şekilde (hakem incelemesinden geçerek hakemli dergide yayımlanma vb.) belirleneceğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Yine düzenlemenin lafzından, makalenin bilimsel veya mesleki olabileceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, davalı idarenin davacının başvurusunu reddetmedeki bu gerekçesi de yerinde bulunmamış ve davacının Yönerge hükümlerine göre karşılığı 6 puan olan gazete veya dergilerde yayımlanmış bilimsel veya mesleki makalesi bulunmak şartını da sağladığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, davacının yukarıda anılan Yönerge hükümlerine göre karşılığı 8 puan olan kitap ve karşılığı 6 puan olan makale şartlarını haiz olduğu anlaşıldığından, anılan kitap ve makalesinin puanlamaya dahil edilmemek suretiyle davacıya ödül verilmemesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde mevzuata uygunluk bulunmadığı ve davacının bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı ödül alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte idare tarafından davacıya ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle:

1-Dava konusu işlemin iptaline,

2-Dava konusu işlem nedeniyle yoksun kalınan ödül alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idareden alınarak davacıya ödenmesine,

3-Aşağıda dökümü yapılan 331,40-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine ve artan posta giderinin kararın kesinleşmesi üzerine davacıya iadesine,

4-Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, 24/03/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

dedi ve Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ödül Değerlendirme Komisyonunun hukuksuz işlem yaptığını kayıt altına alarak emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Bu karar, devlet kurumlarında adaletin, liyakatin ve vicdanın öneminin anlaşılması için önemli bir örnek olacağı muhakkak.

İstanbul'da Sahte Dolar Operasyonunda 1 Milyar Dolar Ele Geçirildi İstanbul'da Sahte Dolar Operasyonunda 1 Milyar Dolar Ele Geçirildi

Yasa, yönetmelik ve mevzuatlarda uygulama biçimi belli olan bir konu "komisyonda görevli - ki hepsi de eğitim yöneticisi- kişilerin keyfi, duygusal yaklaşımları ile kişilerin kanuni haklarının nasıl gasp edildiğini ve devletin keyfi bir biçimde nasıl zarara uğratıldığını ve zamanının nasıl çalındığını açık bir şekilde gösteriyor.

İl MEM Ödül Komisyonlarında kurumun en üst yöneticisi, şube müdürü, ilgili birimin şefi, okul türlerinden birer okul müdürü (okul müdürleri ildeki en çok üyeye sahip iki sendika yöneticisinden olmasına dikkat ediliyor) bulunuyor.

Komisyon üyelerinin görevlerini kötüye kullandıklarına dair adli ve idari yargı sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı ise davanın kesinleşmesinden sonra netlik kazanacak.

Kamudanhaber olarak Elazığ 1. İdare Mahkemesini hukuksuzluğa dur dediği için kutluyoruz.

İşte o karar...

karar-1

karar-2

karar-3

karar-4