Memurların unvan ve kadro karmaşası Danıştay'da son buldu!

Memurların unvan ve kadro karmaşası Danıştay'da son buldu!

GÜNCEL 13.09.2021, 23:01
Memurların unvan ve kadro karmaşası Danıştay'da son buldu!

Memurların özlük haklarında ünvan ve kadro karmaşası Danıştayda son buldu!

Kamuda çeşitli ünvanlarda çalışanlar aynı eğitim ve kariyere sahip olmalarına rağmen kadroları sebebiyle mağdur olmaya devam ediyor. Bir üniversitede teknik hizmetler sınıfında teknisyen olarak görev yapan ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olan çalışan, teknik öğretmen kadro unvanının verilerek teknik öğretmenler için öngörülen özlük haklarından yararlanma istemiyle dava açtı.

KAMUDA UNVAN VE KADRO KARMAŞASI

Hem yerel mahkeme hem de Danıştay ünvan ve kadro arasında sıkışan kamu çalışanlarını üzecek bir karara imza attı. Danıştay 657 sayılı Kanunda öngörülen özlük haklarının "unvan"a göre değil "kadro"ya göre düzenlendiği;

ÜNVANA SAHİP OLMAK KADRO HAKKI DOĞURMAZ

---*Buna göre teknik öğretmen unvanına sahip olmak doğrudan o kadro için öngörülen haklardan yararlandırılma sonucunu doğurmadığı, teknik öğretmenler için öngörülen özlük haklarından yararlanabilmek için o kadroda görev yapılması gerektiği;

KADRO ATAMASI YARGI KARARI İLE ZORLANAMAZ

---*Bu durumda, davalı kurumda teknisyen olarak çalışan davacının, teknik öğretmen kadrosuna atanması konusunda yargı kararıyla zorlanamayacağının açık olduğu, bu nedenle 657 sayılı Kanun uyarınca teknik öğretmenler için öngörülen özlük haklarından yararlanma olanağı bulunmadığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

İşte o karar;

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/15967 E. , 2021/2391 K.

"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/15967
Karar No : 2021/2391

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...
KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Üniversitesi Rektörlüğü (... Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü)
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesinde teknik hizmetler sınıfında teknisyen olarak görev yapan davacının, 3795 sayılı Kanun gereğince "teknik öğretmen" kadrosunun verilerek teknik öğretmenler için öngörülen özlük haklarından yararlanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair ... tarih ve ... sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olan davacının, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesinde teknik hizmetler sınıfında teknisyen olarak görev yaptığı, 657 sayılı Kanunun 36/A-4 maddesi ve 3795 sayılı Kanun gereğince teknik öğretmen kadro unvanının verilerek teknik öğretmenler için öngörülen özlük haklarından yararlanma istemiyle yaptığı başvuru üzerine dava konusu ... tarih ve ... sayılı işlemin tesis edildiği; uyuşmazlığın, davacının teknik öğretmenler için öngörülen özlük haklarından yararlanıp yararlanmayacağından kaynaklandığı; olayda, 3795 sayılı Kanunun unvanlara ilişkin bir düzenleme yaptığı, oysa 657 sayılı Kanunda öngörülen özlük haklarının "unvan"a göre değil "kadro"ya göre düzenlendiği, buna göre teknik öğretmen unvanına sahip olmak doğrudan o kadro için öngörülen haklardan yararlandırılma sonucunu doğurmadığı, teknik öğretmenler için öngörülen özlük haklarından yararlanabilmek için o kadroda görev yapılması gerektiği; bu durumda, davalı kurumda teknisyen olarak çalışan davacının, teknik öğretmen kadrosuna atanması konusunda yargı kararıyla zorlanamayacağının açık olduğu, bu nedenle 657 sayılı Kanun uyarınca teknik öğretmenler için öngörülen özlük haklarından yararlanma olanağı bulunmadığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; lise üstü dört yıl eğitim veren "Kimya Öğretmenliği" bölümü mezunu olması nedeniyle, 3795 sayılı Kanunun 3/d. maddesi uyarınca "teknisyen" unvanının "teknik öğretmen" olarak değiştirilmesi ve özlük haklarının da buna göre verilmesi gerektiği; 05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararnameye göre, 3795 sayılı Kanunu uyarınca teknik öğretmen unvanı alanların, kadro şartı aranmadan, mali haklarından yararlanabildiği; davalı idarede, teknik hizmetleri sınıfında teknisyen kadrosunda görev yaptığı, özlük hakları ve maaşının teknisyen kadrosu üzerinden aldığı; Mahkemece sadece kadro yönüyle değerlendirme yapmak suretiyle, kadro talebinin reddetmekle birlikte özlük hakları konusunda kabul kararı verilmesi gerekirken tümden davanın reddine karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Davalı idare tarafından; 3795 sayılı Kanunun 3/d. maddesi ve 657 sayılı Kanunun 36/II. maddesi uyarınca, davacının kadrosunun teknisyen olması sebebi ile teknik öğretmenin özlük haklarına sahip olmasının mümkün olmadığı; teknik öğretmenin özlük haklarından faydalanabilmek için teknik öğretmen kadrosunda çalışmak gerektiği, bir kadroya atanabilmek için gereken unvana sahip olmak tek başına o kadroya ait özlük haklardan yararlanma için yeterli olmadığı yolunda cevap verilmiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Onikinci Dairesinin 08/02/2021 günlü, E:2019/7151, K:2021/494 sayılı gönderme kararı ile Dairemize iletilen davada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01/07/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : SGK Rehberi

Yorumlar (0)
16°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
Namaz Vakti 25 Eylül 2021
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49