Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kurulma aşamasında olan Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, bölgesel araştırma enstitüleri listesine eklendi.

Evlenecek çiftler kaygılı: Altın fiyatları yükselişini devam ettirecek mi? Evlenecek çiftler kaygılı: Altın fiyatları yükselişini devam ettirecek mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yetki ve görevleri arasına "akıllı ulaşım sistemleri " de dahil edildi. Bakanlığın hizmet birimleri içerisinde bulunan "Denetim Hizmetleri Başkanlığı"nın adı ise "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı" olarak değiştirildi.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, kara ve demir yoluyla tehlikeli mal taşımacılığı faaliyetlerinin uluslararası sözleşmeler, standartlar ve mevzuata uygun olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını sağlamakla görevlendirildi.


Kurum, tehlikeli mal taşımacılığında kullanılan her türlü kara ve demir yolu taşıtının cins, kapasite, sahiplik, yaş ve benzeri yönden asgari nitelikleri, bunların dönemsel teknik muayenelerine ilişkin usul ve esasları da belirleyecek. Ayrıca kara ve demir yolu alanında tehlikeli mal taşımacılığı faaliyetinde bulunanlarla, şoförler ve makinistler başta olmak üzere bu işlerde çalışanların mesleki yeterlilik şartlarını belirlemekten ve bununla ilgili eğitimlerden sorumlu olacak.

- Denizcilik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri

Denizcilik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri ise deniz yolu yük taşımacılığı zincirinde diğer görev yapanların ve gemi adamlarının mesleki yeterlik şartları ile gemi adamlarının sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, gemi adamlarının istihdamını desteklemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, deniz trafiğinin kıyıdan takibi, kontrolü, düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik her türlü gemi takip sistemi için gerekli teknik altyapıyı kurmak olarak tanımlandı.

Kurum, gemi, deniz ve içsu araçlarından kaynaklı deniz ve hava kirliliğini önlemek amacıyla gerekli izleme ve denetimleri yapacak, acil müdahaleye hazırlıklı olma ve hazırlıklı olunmasını sağlayacak ve Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı ile depolama istasyonlarının çalışma usul ve esaslarını düzenleyebilecek.

Türk deniz ticaret filosunun gelişmesi, yenilenmesi, pazar payının büyümesi ve milletlerarası rekabet gücünün artırılması için politika, strateji ve hedef belirleyerek gerekli tedbirleri alacak olan Kurum, dünyadaki deniz taşımacılığıyla ticaret filosu istatistiklerini takip edecek, gelişme eğilimlerini izleyerek raporlayacak, bu çerçevede Türk deniz ticaret filosu için kısa, orta ve uzun vadeli plan hazırlayıp uygulayacak, Türkiye'deki deniz ve içsu taşımacılığıyla deniz ticaret filosu ve Türk Boğazları'ndaki deniz trafiğine ilişkin istatistikleri tutacak ve yayımlayacak.


- Haberleşme Genel Müdürlüğü AUS'ye yönelik ulusal stratejileri belirleyecek

Haberleşme Genel Müdürlüğü de akıllı ulaşım sistemlerine yönelik ulusal stratejileri, hedefleri, mimarileri, ulusal ölçekte uyulması gereken teknik kriterleri belirlemek, eylem planlarını hazırlamak ve izlemek, yenilikçi akıllı ulaşım sistemleri projeleri geliştirmek gibi görevlerle ilgili usul ve esasları belirleyecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de hava yolu ile yapılacak tehlikeli mal taşımacılığı faaliyetlerinin uluslararası standartlar ve mevzuata uygun olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını sağlayacak.

Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı deniz emniyetine yönelik acil müdahale hizmetlerinin ücretlerini de tahsil edecek. Bu işletmelerin gelirleri ise kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti veren kamu kurumu ve özel kuruluşlarca elde edilen aylık gayrisafi hasılattan alınacak yüzde 10'luk payın yüzde 50'sinden oluşacak.

Bu hizmeti veren kamu kurumu ve özel kuruluşlarca elde edilen aylık gayrisafi hasılattan alınacak payın yüzde 30'a kadar artırılmasına veya yüzde 5'e kadar indirilmesine Cumhurbaşkanı yetkili olacak.


Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinin mali imkanları ölçüsünde olmak üzere, belirlenen kriterler kapsamında yeni gemilerin finansmanında kullanılmak üzere sadece fosil yakıt kullanan gemiler için hurda bedelinin 1,5 katını, LNG ve hibrit sistemler de dahil olmak üzere alternatif çevre dostu bir enerji kaynağı kullanan yeni gemiler için hurda bedelinin 2,5 katını aşmamak kaydıyla nakdi ödeme yaptırılabilecek.