T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü


Sayı  : E-41289672-    -    04.02.2021    
    480.05 20200741        
Konu : Unvan Değişikliği Sınavı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi    : a) Bakanlık Makamının 01.12.2020 tarihli ve 41289672-20-E.17514590 sayılı Onayı.

b)    Bakanlık Makamının 27.01.2021 tarihli ve E-41289672-20-19799189 sayılı Onayı.

c)    23.10.2020 tarihli ve E-41289672-480.05-15488046 sayılı yazımız.


Bilindiği gibi Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 06.12.2020 tarihinde yapılması planlanan unvan değişikliği yazılı sınavına ilişkin başvurular 26.10.2020 - 05.11.2020 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden alınmıştı.

Söz konusu sınav; Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilgi (a) Onayla ileri bir tarihe ertelenmiş, ilgi (b) Onayla da gerek daha önce başvuruda bulunamayanlara, gerekse başvuruda bulunup sınav ücretini yatıramayanlara ve bu sınava ilişkin başvuru şartlarını sonradan kazananlara da başvuru hakkı verilerek sınavın 02 - 04 Mart 2021 tarihleri arasında 81 il e-Sınav merkezlerinde, aynı branştan sınava girecek adaylar aynı oturumda sınava alınmak üzere ve aday sayısına göre belirlenecek oturum planlaması çerçevesinde e-Sınav olarak yapılması uygun görülmüştür.

Ayrıca 26.10.2020 - 05.11.2020 tarihleri arasında başvuruda bulunan adayların da sınava girmek istedikleri e-Sınav merkezlerini tercih etmeleri gerekmektedir.
Sınava başvuruda bulunacak adayların başvuru süreçleri ilgi (c) yazı eki kılavuz ile sınava dair gönderilen e-postalar ve ilişikte yer alan ek kılavuz kapsamında yürütülecektir.
Bilgilerini ve ekte yer alan kılavuzun, daha önce başvuruda bulunan adaylar ile birlikte bu kapsamda bulunan tüm adaylara duyurulması hususunda gereğini arz ve rica ederim.
 

Ömer İNAN

Bakan a.

Genel Müdür

Ek: Ek Kılavuz (2 Sayfa)

Dağıtım:

-Merkez Teşkilatı

-81 İl Valiliğine

(İl Millî Eğitim Müdürlükleri)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EK KILAVUZU

GENEL AÇIKLAMA

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre münhal kadrolar için yapılacak unvan değişikliği yazılı sınavı, Koronavirüs (Covid‐19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ileri bir tarihe ertelenmişti.

Koronavirüs salgın sürecinin devam etmesinden dolayı toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve sınavın yapılmasına ilişkin beklentinin karşılanmasından hareketle; gerek daha önce başvuruda bulunamayanların, gerekse başvuruda bulunup sınav ücretini yatıramayanların ve bu sınava ilişkin başvuru şartlarını sonradan kazananların mağduriyetlerinin de giderilmesi bakımından söz konusu sınav Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 02 ‐ 04 Mart 2021 tarihleri arasında e‐Sınav salonlarında elektronik olarak 81 İl e‐Sınav merkezlerinde uygulanacaktır.


SINAV BAŞVURUSU

Daha önce başvuruda bulunanlarla birlikte, gerek daha önce başvuruda bulunamayanların, gerekse başvuruda bulunup sınav ücretini yatıramayanların ve bu sınava ilişkin başvuru şartlarını sonradan kazananların tamamı Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) başvuru ekranından giriş yapabileceklerdir.

Başvuru ekranında yeni başvuracak adaylar ile önceden başvuru yapan adaylar; başvuru ekranından görev yaptığı mahallin asıl sınav merkezi olacak şekilde ayrıca üç yedek sınav merkezi seçecek ve adaylar " Görev yaptığım ilde bulunan e‐Sınav merkezinin oturum kontenjanının dolması hâlinde yol masrafı ve yevmiye giderlerimin karşılanması şartıyla Bakanlıkça belirlenen il dışı merkezde sınava girmeyi kabul ediyorum." kutucuğunu işaretleyeceklerdir.

Ayrıca engelli adaylar sınav hizmet taleplerini güncelleyeceklerdir.

SINAV ÜCRETİ

Bakan Özer: Sistem Öğretmen ve öğrencilerden tam not aldı Bakan Özer: Sistem Öğretmen ve öğrencilerden tam not aldı

Sınava girecek adaylar, kişi başı sınav ücreti olarak KDV dâhil 100 (yüz) TL’yi (daha önce sınav ücretini yatıranlar hariç) , katılacakları sınavın adıyla sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına: https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığı ya da ATM’leri üzerinden yatırabileceklerdir.

SINAV UYGULAMASI

1‐ Adaylar, aynı branştan/unvandan aynı oturumda sınava katılacak şekilde öncelikli olarak görev yaptıkları ilde bulunan e‐sınav merkezlerinde sınava katılacaklardır. Ancak branş/unvan bazında aday sayısının ilde bulunan e‐sınav salonlarının kapasitesinden fazla olması durumunda, adaylar tercih ettikleri farklı ilde bulunan e‐sınav merkezlerinde sınava alınabilecektir. Adayın sınav yerinin belirlenmesi için, e‐sınav merkezlerinin bir oturumluk kontenjan sayısının aşılması durumunda kullanılmak üzere adayın görev yaptığı il, asıl sınav merkezi olmak üzere ayrıca üç yedek sınav ili seçmesi sağlanacak, ayrıca kendilerinden "Görev yaptığım ilde bulunan e‐Sınav merkezinin oturum kontenjanının dolması hâlinde yol masrafı ve yevmiye giderlerimin karşılanması şartıyla Bakanlıkça belirlenen il dışı merkezde sınava girmeyi kabul ediyorum." şeklinde beyanda bulunacaklardır.

2‐ Görev yaptığı ilde bulunan e‐sınav salonlarına yerleştirilemeyen adaylar tercih ettikleri farklı bir ilde sınava katılmaları durumunda, adayların yol masrafı ve yevmiye giderleri bağlı oldukları merkez teşkilatı birimleri ve il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından karşılanacaktır.

3‐ Adayların sınava katılacakları tarih ve oturum saatleri, başvuruların tamamlanmasından sonra aynı branştan/unvandan sınava girecek adaylar aynı oturumda olmak üzere, aday sayısı ve ilde bulunan e‐ sınav salonlarının kapasiteleri dikkate alınarak belirlenecek; aday kimlik bilgileriyle adayın fotoğrafı, sınava katılacağı branş/unvan, sınav merkezi, sınav tarihi, oturum saati vb. bilgileri sınav giriş belgesinde yer alacaktır.

4‐ Adaylar, sınav giriş yeri belgesinde belirtilen sınav/oturum saatinden en geç 30 dakika önce sınav yapılacak merkezde hazır bulunacaklardır.

5‐ Adaylar, geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ile sınava alınacaklardır.

6‐ Sınav/oturum başlama saatinden itibaren 15 dakika içinde gelen aday/adaylar sınava alınır, ancak bu aday/adaylara ek süre verilmez. Adaylar, sınav/oturum başladıktan sonra ilk 15 dakika hiçbir nedenle salondan dışarı çıkamaz. Bu sürelerin uygulanmasında e‐sınav salonunda bulunan sınav görevlilerine ait bilgisayardaki sistem saati baz alınır. Mücbir sebeple bir adayın salondan ayrılması durumunda geç gelen aday/adaylar sınava alınmayacaklardır.

7‐ Sınav başladıktan sonra salondan ayrılan aday/adaylar tekrar sınav salonuna alınmayacaklardır.

8‐ Adaylara, eşit puan ağırlıklı toplam 50 adet çoktan seçmeli (5 (beş) seçenekli) soru sorulacaktır. Sınav, sınav takviminde belirtilen tarihlerde 75 (yetmiş beş) dakikalık oturum hâlinde düzenlenecektir.