Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE), 31 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada temettü ödemesi gerçekleştireceğini duyurdu.

FORTE;, 13 Aralık 2023 tarihinde hisse başına ödenecek şekilde brüt 0,2824450 TL, net 0,2542005 TL ödeme gerçekleştirecek. Temettü verimi de yüzde  %0,25 olacak.

thumbs_b_c_fb4eeed7f44a7617204a4fcf676de6e9

A101 15-20 Ekim Kataloğu: Şeker, süt, peynir, yoğurt, tereyağı, köfte, sucuk, salça, deterjan ve daha fazlası indirimde! A101 15-20 Ekim Kataloğu: Şeker, süt, peynir, yoğurt, tereyağı, köfte, sucuk, salça, deterjan ve daha fazlası indirimde!

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.nin (FORTE) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 73.189.495,00.-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 39.839.615,78.-TL'dir. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 14. Madde hükmü uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan net dönem karından;

Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 14. Maddesi uyarınca; Sermayenin %5'i kadar 1.991.980,79 TL olarak ayrılmasına,

Kalan 37.847.634,99.-TL "Net Dağıtılabilir Dönem Kârından" ilgili hesap döneminde geçmiş yıllar zararı ve bağış tutarı bulunmadığından Genel Kanuni Yedek Akçeler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 18.923.817,50.- TL tutarında "ortaklara birinci kâr payı" ayrılmasına,

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 1.557.381,75.-TL'lik kısmı genel kanuni yedek akçeye, kalan tutar 17.366.435,75 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulunun ("SPK")'nun II-19.1 Kar Payı Tebliği ve Kar Payı Rehberi hükümleri doğrultusunda, dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kardan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabileceğinden, söz konusu mevzuata göre belirlenen 37.847.634,99.-TL "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarından TTK'nun 519'ncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 1.557.381,75.-TL tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kar payı dağıtımına başlanıldığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle "Çıkarılmış Sermayenin" brüt 28,24'ü (Net 25,42'ı) olmak üzere , toplam 18.923.817,50.-TL (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması, geriye kalan tutarında olağanüstü yedeklere alınarak öz kaynaklarda tutulmasına,

Ortaklarımıza dağıtılacak olan birinci kar payı toplamının 18.923.817,50.-TL, Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oranının % 24 (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı net 0,2542005 TL, temettü oranının net % 25,42) olarak tespit edilmesine,

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,

Temettü bedellerinin 13/12/2023 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına, Kar dağıtım teklifimizin Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.

Kamuoyu ve pay sahiplerimizin dikkatine sunarız.

Saygılarımızla"