2024 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen dışındaki personeli için il içi yer değişikliği duyurusu yapıldı. 

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

Bilindiği üzere Bakanlığımızın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında yer alan diğer hizmet sınıflarındaki bazı ünvanlarda görev yapan personelin, il içi isteğe bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri, ilgi Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.


İlgi Yönetmelik'in 32'nci maddesinde;

"(1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular Mayıs ayında alınır ve ilgili il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla on kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

(3) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Haziran ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce yapılır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar ilgili il milli eğitim müdürlüğünce duyurulur." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre,

1- İliniz okul ve kurumlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurulmak suretiyle münhal kadroların duyuruya çıkılması, şef ve memur kadroları için Ek'te bir örneği gönderilen liste'de belirtilen kadrolar sınırlılığında duyuruya çıkılması,

2- Sayman kadroları için; Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş alınarak Ek'te bir örneği gönderilen liste'de görevde yükselme sınavı sonucu atama yapılan kurumlar dışındaki merkez saymanlık statüsündeki okul/kurumların duyuruya çıkılması,

MEB'den okullar için yeni karar: Yasaklandı MEB'den okullar için yeni karar: Yasaklandı

3- Başvuruda bulunacak personelin MEBBİS modülündeki bilgilerinin güncellenmesi,

4- 30 Eylül tarihi itibarıyla en az üç yıllık hizmet süresinin hesabında, geçici olarak başka okul/kurumlarda görevlendirilenlerin görev sürelerinin de asıl kadrolarının bulunduğu yerde geçirilmiş sayılması,

5- Haklarında yapılan idari soruşturma sonucunda görev yerleri değiştirilenlere, daha önce görev yaptıkları görev yerine aradan (3) üç yıl geçmeden tercih hakkı verilmemesi,

6- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan personelin atamaları, İlgi Yönetmelik'in 32'nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi,

7- İller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları Haziran ayında alınacağından, ataması yapılan personelin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemlerinde gerekli hassasiyetin gösterilerek ivedilikle MEBBİS modülüne işlenmesi hususunda,
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.