15 Temmuz 2021 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'ni onayladı. Plan, 16 Temmuz 2021'den itibaren bir ay süreyle askıya çıkarıldı. İBB, plan değişikliğine itiraz ederek konuyu yargıya taşıdı.

İBB'nin itirazı haklı bulundu

Babacan'dan Hükümete Ekonomi Eleştirisi: "10 Kişiyle 2 Yılda Düzeltirim" Babacan'dan Hükümete Ekonomi Eleştirisi: "10 Kişiyle 2 Yılda Düzeltirim"

İBB, plan değişikliklerinin kamu yararına aykırı olduğunu ve İstanbul’un geleceği için hayati önem taşıyan tarım topraklarına, orman alanlarına ve su havzalarına geri dönülemez zararlar vereceğini savundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise İBB’nin itirazını zımnen reddetti. Mahkeme, İBB'nin itirazını haklı bularak imar planını iptal etti.

Mahkeme gerekçeleri açıkladı

2023/3120 numaralı kararda, 15 Temmuz 2021 tarihli imar planı değişikliklerinin şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uygun olmadığı belirtildi. Dava konusu revizyon imar planı değişikliklerinde nüfusun nasıl tespit edildiğinin bilinmediği ve bu durumun belirsizlik yarattığı vurgulandı. Bilirkişi raporuna göre, nüfus hesaplarının eksik olduğu ve yatırımcı kurum ve kuruluşlarının görüşlerine dair bilginin bulunmadığı kaydedildi. Ayrıca, mezarlık alanlarının ağaçlandırılacak alan olarak gösterilmesinin mevzuata uygun olmadığı ifade edildi.

Kanal İstanbul projesi'ne yönelik diğer davalar sürüyor

İBB’nin Kanal İstanbul Projesi’ne yönelik diğer davaları ise yargıda devam ediyor. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna ilişkin dava, Danıştay’da görülmeye devam ediyor.