Sosyal medyadan hükümeti eleştiren imama çifte ceza!

Danıştay, kamu personelinin sosyal medya üzerindeki paylaşımları ve hükümete yönelik yaptığı siyasi eleştirilerle ilgili örnek olabilecek bir karara imza attı. Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda ve cemaat ile yaptığı sohbetlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hükümeti eleştiren imam hakkında, aylıktan kesme cesası verilmesini karar verdi. Diyanet aynı imam hakkında, başka ile atanmasına yönelik de karar aldı.

GÜNCEL 19.08.2021, 10:38
Sosyal medyadan hükümeti eleştiren imama çifte ceza!

İşte bu karar İdare mahkemesine ve Danıştay'a taşındı. Danıştay ise emsal niteliğinde karar verdi.

Danıştay 5. Dairesi, imamın başka ile atanmasına ilişkin idari kararın hukuka uygun olduğunu hüküm altına aldı. Danıştay, idare mahkemesinin başka ile atanması yönünde idare mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararının da bozulmasını hükmetti.

İşte kararın ayrıntıları...

Danıştay 5. Daire Başkanlığı 2016/25632 E. , 2020/3749 K. "İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/25632

Karar No : 2020/3749

İSTEMİN KONUSU: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: ... ili, ... ilçesi, ... Camii İmam Hatibi olarak görev yapan davacının, hakkında yapılan şikayet üzerine düzenlenen soruşturma raporunda ... ili dışına naklen atamasının teklif edilmesi üzerine ... ili, ... ilçesi, ... Mahallesi Camii İmam Hatipliğine atanmasına ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararında; davacının hakkında soruşturma başlatılmasına sebep olan fiilleri işlediği ve atama işlemine konu beyanlarının siyasi konuları içermesi nedeniyle özellikle icra ettiği görevi bakımından cemaatinde ayrılığa ve mesleğine olan güvenin zedelenmesine sebep olacağı gibi, şahsına ve yürüttüğü din hizmetlerine de zarar vereceğinin açık olduğu, bu bağlamda idarece davacının aynı yerde görev yapmasında kamu yararı kalmadığı görüşünün benimsenmesinin, davacının yürüttüğü kamu hizmetinin niteliği gereği mevzuata uygun olduğu, ancak davacının durumu Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan "haklarında yapılan teftiş veya soruşturma sonucu o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması" kapsamında değerlendirilirken, işlenilen fiilin ağırlık derecesinin, görev yapılan ilin büyüklüğünün ve davacının geçmiş hizmetlerinin de dikkate alınması gerektiği, küçük illerde meydana gelen olaylarda atamanın il dışına tayin şeklinde yapılması hizmetin gereği olarak kabul edilebilirse de büyükşehirlerde takdir hakkının bu minvalde kullanılmasının hakkaniyet ilkesine ters düşebileceği anlaşıldığından, davacının ailevi durumu da dikkate alınarak il içinde başka bir bölgede görevlendirilmesi gerekirken dava konusu işlemle ... ili, ... ilçesi, ... Mahallesi Camii İmam Hatipliğine naklen atanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından; davacı hakkında düzenlenen soruşturma raporunda bahsi geçen hususlar dikkate alındığında davacının görev mahallinde yıprandığı, kaliteli ve verimli hizmet sunma imkanının kalmadığı, tarafsızlığını kaybetmesi nedeniyle aynı yerde görev yapmasında kamu yararı bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'NIN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

İmam hatip olarak görev yapan davacı hakkında; 17/12/2013 tarihinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin liderliğini F.G. adlı şahsın yaptığı cemaate haksızlık yaptığı, bazı basın yayın organlarında çıkan yolsuzluk haberlerine yönelik yanlı fikir beyanında bulunduğu, hükümete yönelik birçok ortamda ve facebook hesabında yapılan suçlamalara destek olduğundan bahisle yapılan şikayet üzerine disiplin soruşturmasına başlanmıştır.Bahse konu soruşturma sonucunda; davacının Cumhurbaşkanına karşı hakarette bulunduğu, bu duruma tepki gösteren ve arkasında namaz kılmak istemeyen bir şahsa "Ne yani Allah'a, kitaba, peygambere mi sövdük" şeklinde ifadeler kullanarak kendisini savunduğu, Cumhurbaşkanının bir siyasi partinin adayı olarak halk tarafından seçilmiş olması nedeniyle doğrudan siyasi kimliğini hedef aldığı, çeşitli ortamlarda hükümet ile F.G. adlı cemaat lideri arasındaki mücadelede kimin haklı kimin haksız olduğu hususunun 2015 yılında yapılacak milletvekili seçimlerinde ortaya çıkacağını dile getirerek, anılan cemaatin söz konusu seçimlerde ortaya koyacağı stratejiye ve çalışmaya vurgu yapmasının görevli olduğu çevrede şüyu bulması ve söz konusu beyanlarının şahsına ve yürüttüğü din hizmetine zarar vereceğini dile getiren meslektaş ve arkadaşlarının ikazlarını dinlememesi nedeniyle aynı yerde görev yapmasında kamu yararı kalmadığı belirtilerek, disiplin yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca 1/15 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması, idari yönden ise, doğrudan herhangi bir partinin yarar veya zararını hedeflememiş olsa bile, Hükümetin, bir cemaatin suça karışan üyelerine yönelik olarak başlattığı operasyonları çeşitli ortamlarda haksızlık ve zulüm olarak değerlendirmesi, bu cemaate destek veren beyanlarda bulunması, çeşitli basın yayın organlarında gündeme gelen yolsuzluk iddialarının doğru olduğunu söylemesi, Hükümetle bu cemaat arasındaki mücadelede kimin haklı kimin haksız çıkacağının 2015 yılı seçimlerinde ortaya çıkacağını dile getirmesi hususları dikkate alındığında aynı yerde kalmasında kamu yararı bulunmadığı gerekçesiyle İstanbul ili dışında başka bir yere ve durumuna uygun bir göreve naklen atanması teklif edilmiştir.

Anılan raporda getirilen teklif doğrultusunda tesis edilen Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun ... tarih ve ... sayılı kararı ile, davacının il dışında başka bir yere naklinin uygun olacağına karar verilmiş ve bu karar Diyanet İşleri Başkanlığınca onaylanarak ... tarih ve ... sayılı işlemle davacının Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 36/1-(b). maddesi uyarınca ... ili ... ilçesi, ... Mahallesi Camii İmam Hatipliğine atanmasına karar verilmiştir.

Bunun üzerine, atama işleminin iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. maddesinin 1. fıkrasında; "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecesine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiştir.Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Hizmet gereği görev veya yer değiştirme" başlıklı 36. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, haklarında yapılan teftiş veya soruşturma sonucu o yerde kalmalarında sakınca görülenlerin hizmet gereği olarak yer değiştirme suretiyle atamalarının yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer verilen mevzuatın değerlendirilmesinden, davalı idarece mevzuatın öngördüğü takdir yetkisi çerçevesinde soruşturma sonucundan bağımsız olarak her zaman naklen atama işlemi tesis edilmesi mümkün olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca teftiş veya soruşturma sonucu o yerde kalmalarında sakınca görülenlerin de hizmet gereği olarak yer değiştirme suretiyle atamalarının yapılması mümkündür.

Uyuşmazlıkta, davacının 17/12/2013 tarihinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin F.G.'nin lideri olduğu cemaate haksızlık yaptığı, bazı basın yayın organlarında çıkan yolsuzluk haberlerine yönelik yanlı fikir beyanında bulunduğu, Hükümete yönelik birçok ortamda ve facebook hesabında yapılan suçlamalara destek olduğu şeklinde ki soruşturmaya konu eylemlerin görev yerinin bölge bazında değiştirilmesini gerektirecek nitelik ve ağırlıkta olduğu ve bu nedenle bulunduğu bölgede verimli bir şekilde din hizmeti sunamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu durumda, kamu yararı ve hizmet gerekleri uyarınca tesis edildiği anlaşılan dava konusu naklen atama işleminde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalının temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin temyize konu ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un (geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 21/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar (1)
şenol 1 ay önce
AZ VERMİŞLER ÖLDÜRÜN..YUH YANİ NE YAPMIŞ ADAM ELEŞTİRMEYECEK Mİ
16°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
Namaz Vakti 22 Eylül 2021
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49