Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE), 31 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada temettü ödemesi gerçekleştireceğini duyurmuş. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada 13 Aralık 2023 tarihinde hisse başına ödenecek şekilde brüt 0,2824450 TL, net 0,2542005 TL ödeme rakamlarını hisse başına brüt 0,5313247 TL, net 0,4781922 TL olarak değiştirdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 08/09/2023 tarihindeki toplantısı ile, 28/08/2023 tarihinde aldığı ve 31/08/2023 tarihinde KAP’ta yayınlanan Kar Payı Dağıtım Teklifi tutarının güncellenmesi kararını almıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 73.189.495,00.-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 39.839.615,78.-TL’dir. Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin 14. Madde hükmü uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan net dönem karından;

Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin 14. Maddesi uyarınca; Sermayenin %5’i kadar 1.991.980,79 TL olarak ayrılması,

Kalan 71.197.514,21.-TL “Net Dağıtılabilir Dönem Kârından” ilgili hesap döneminde geçmiş yıllar zararı ve bağış tutarı bulunmadığından Genel Kanuni Yedek Akçeler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 35.598.757,11.- TL tutarında “ortaklara birinci kâr payı” ayrılması,

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10’u, Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 3.224.875,71.-TL’lik kısmı genel kanuni yedek akçeye, kalan tutar 32.373.881,39 TL’nin olağanüstü yedek olarak ayrılması,

Sermaye Piyasası Kurulunun (“SPK”)’nun II-19.1 Kar Payı Tebliği ve Kar Payı Rehberi hükümleri doğrultusunda, dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kardan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabileceğinden, söz konusu mevzuata göre belirlenen 71.197.514,21.-TL “Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı” tutarından TTK’nun 519’ncu maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 3.224.875,71.-TL tutarında ilave “Genel Kanuni Yedek Akçe” ayrıldıktan sonra kar payı dağıtımına başlanıldığı tarihte “küsurat” konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle “Çıkarılmış Sermayenin” brüt 53,13’ü (Net 47,82’ı) olmak üzere , toplam 35.598.757,11.-TL (brüt) tutarında “nakit” kar dağıtımı yapılması, geriye kalan tutarında olağanüstü yedeklere alınarak öz kaynaklarda tutulması,

Faiz artırımı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi Faiz artırımı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi

Ortaklarımıza dağıtılacak olan birinci kar payı toplamının 35.598.757,11.-TL, Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oranının % 45 (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı net 0,4781923 TL, temettü oranının net % 47,82) olarak tespit edilmesi,

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılması,

Temettü bedellerinin 13/12/2023 tarihinde başlanarak nakden dağıtılması teklifimiz, Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.

Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin dikkatine sunarız.

Saygılarımızla.