Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Diş Hekimleri Birliğinden:

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ DİSİPLİN

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AK Partili Belediye Başkanı: Bu seçimde ilk defa Cumhurbaşkanımızın da bize ihtiyacı var AK Partili Belediye Başkanı: Bu seçimde ilk defa Cumhurbaşkanımızın da bize ihtiyacı var

MADDE 1 - 20/5/1991 tarihli ve 20876 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan "(malpractice)" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kuruluş sahibi veya ortaklarının sorumluluğu

Madde 12 - Kurumsal olarak işlenen fiiller sebebiyle, bu fiillerin işlenmesini sağlayan veya işlenmesine göz yuman sahip veya ortaklardan diş hekimi olanlar da mesul müdür ile birlikte sorumludur."


MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Diş Hekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu ve Diş Hekimleri Odalarının Yönetim Kurulları yürütür.