SGK, Kayıtlı kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Projesi kapsamında destek ekibinde yer alacak 4 kişilik alım yapacak. Son başvuru tarihi 12 Kasım!

İlan Açıklaması:

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Projesi" Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edecektir. Söz konusu proje "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu" çerçevesinde yürütülecektir.

Proje, kadın girişimciliğinin teşviki ve kadın işçilerin istihdam edilebilirliklerinin geliştirilerek kadınların işgücüne katılımını ve kayıtlı istihdamını artırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede kadın girişimcilere ait mikro ölçekli ve genç işletmelerde ilave olarak istihdam edilecek kadın işçi için işverenlere mali destek sağlanacaktır. Proje kapsamında Merkez ve Yerel Ofis Ekibinde projeye ait iş ve işlemlerin yürütümünün sağlanması için belirli süreli personel istihdam edilecektir. Bu personelin belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca seçme sınavı düzenlenecektir.

Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda iş sözleşmesine istinaden istihdam edilecektir. Başarılı olan adaylar, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecek olup, devlet memurluğu ile herhangi bir ilgileri bulunmayacaktır. Proje süresince sözleşmelerin yenilenmesi ve uzatılması söz konusu değildir. Ücret ve diğer haklarla ilgili bilgiler adaylarla sözlü sınava davet aşamasında paylaşılacaktır.

I. SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI

Seçme sınavına katılabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:

. Arşiv araştırması açısından engeli bulunmamak,

. Kamu haklarından mahrum olmamak,

. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,

. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ve/veya engeli bulunmamak,

. Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

. SGK'nın daha önce yürütmüş olduğu projelerde çalışıp işten çıkarılmamış olmak,

Genel koşullara ek olarak, her pozisyon için iş tanımları ve adaylarda aranan nitelikler aşağıda listelenmiştir.

II. TAKIM LİDERİ:

II.1. . İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR

Takım Lideri, Ankara SGK merkez teşkilatında çalışmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Takım Lideri; Proje süresince, SGK personelinden oluşan Proje Koordinatörüne ve Operasyon Koordinasyon Birimine karşı sorumlu olarak tüm aktiviteleri organize edecektir.

Sorumluluklar:

. Operasyon Koordinasyon Birimi, merkez ve yerel ofis ekibi üyeleri arasında iletişimi sağlayarak hem merkez hem de yerel düzeyde operasyonun günlük olarak uygulanmasını koordine etmek.

. Ekip üyelerinin yönetiminden, teknik yönetim ve gözetiminden, operasyon verimliliği ve başarısı için ekip üyeleri arasında görev dağılımından sorumlu olmak.

. Operasyon uygulaması için ayrıntılı çalışma planları ve uygulama programları hazırlamak ve uygulama sürecini yönetmek.

. Tüm operasyon çıktılarının zamanında hazırlanmasını, sonlandırılmasını ve sunulmasını sağlamak.

. Gösterge gerçekleşmelerinin zamanında izlenmesini sağlamak.

. Proje kapsamında; yerel ve uluslararası organizasyonlar düzenlemek ve bu organizasyonlara katılmak.

. Proje ekibinin faaliyetlerini Proje Koordinatörüne raporlamak.

. Hibe Sözleşmesi'nde öngörülen proje izleme ve değerlendirme raporlarının taslaklarını hazırlamak.

. Proje çıktılarının zamanında hazırlanması ve teslim edilmesi için destek ve katkı vermek.

. Mali Destek Programı Başvuru belgeleri ve proje harcama belgeleri de dahil olmak üzere

tüm proje dokümanlarının doğru düzenlenmesini sağlamak.

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAM OTORİTESİ

Proje Koordinatörü tarafından, proje faaliyetleri ve raporlama konularında verilen diğer görevleri yapmak.

II.II. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

III. TAKIM LİDERİ YARDIMCISI

III.1.1. İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR

Takım Lideri Yardımcısı, Ankara SGK merkez teşkilatında çalışmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Takım Lideri Yardımcısı; Proje süresince, Proje Koordinatörüne, Operasyon Koordinasyon Birimine ve Takım Liderine karşı sorumlu olacaktır.

Sorumluluklar:

. Takım Lideri görev başında olmadığında yerine vekalet etmek.

. Proje Koordinatörü, Operasyon Koordinasyon Biriminin ve Takım Liderinin verdiği görevleri yapmak.

. Ekip üyelerinin koordinasyonundan ve gözetiminden sorumlu olmak.

. Tüm operasyon çıktılarının zamanında hazırlanmasını, sonlandırılmasını ve sunulmasını sağlamak.

. Gösterge gerçekleşmelerinin zamanında izlenmesini sağlamak.

. Proje kapsamında; yerel ve uluslararası organizasyonlar düzenlemek ve bu organizasyonlara katılmak.

. Proje ekibinin faaliyetlerini Takım Liderine raporlamak.

. Hibe Sözleşmesi'nde öngörülen proje izleme ve değerlendirme raporlarının taslaklarını hazırlamak.

. Proje çıktılarının zamanında hazırlanması ve teslim edilmesi için destek ve katkı vermek.

II.II. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

IV. YEREL TAKIM LİDERİ:

IV. I. İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR

Yerel Takım Lideri, SGK İl Müdürlüğünde (Ankara, İstanbul, Aydın, Denizli, Samsun, Kahramanmaraş, Şanlıurfa) Yerel Ofis Ekibinde tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. (İstanbul için 1 Anadolu Yakası ve 1 Avrupa yakası olmak üzere 2 Yerel Takım Lideri alınacaktır.) Yerel Takım Lideri, operasyonun yerel düzeydeki bütün aktivitelerini koordine edecek, Merkezi Takım Liderine ve ilgili ilin Operasyon Koordinasyon Birimi üyesine karşı sorumlu olacaktır.

Sorumluluklar:

. Merkez ofis ekibi üyeleri, yerel ofis ekip üyeleri ve gerektiğinde Operasyon

Koordinasyon Birimi arasındaki iletişimi kolaylaştırarak operasyonun yerel düzeyde uygulanmasını koordine etmek,

. Faydalanıcılara başvurularını yapma ve diğer süreçlerde rehberlik etmek,

. İdari İşler Görevlisi ve operasyon görevlileri tarafından yapılacak işlere rehberlik etmek ve izlemek,

. Yerel ofis ekip üyelerini yönetmek ve denetlemek, gerektiğinde destek

sağlamak, operasyonun başarısı ve verimi için çalışanlar arasında görev dağılımı yapmak,

. Operasyonun uygulanması için iş planları ve uygulama programları hazırlamak ve uygulama sürecini yerel düzeyde yönetmek,

. Yerel düzeyde bütün operasyon çıktılarının gerektiği gibi zamanında hazırlanması, tamamlanması ve teslim edilmesini sağlamak,

. Proje kapsamında yerel etkinlikler hazırlamak ve bu etkinliklere katılmak,

. Tanıtım kampanyası sürecinde yerel etkinlikler düzenlenmesine yardım etmek,

. Yerel ekibin aktivitelerini Merkezi Takım Liderine rapor etmek,

. İzleme ziyaretlerini koordine ve takip etmek,

. Yerel telefon servisini koordine ve takip etmek,

. Merkezi Takım Lideri tarafından verilen, yerel düzeyde proje tanıtım kampanyası etkinlikleri ile ilgili diğer görevleri ve raporlama işlerini yerine getirmek,

. Proje uygulama sürecinde, projenin uygulandığı ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü personeli ile koordineli çalışmak,

. Operasyon Koordinasyon Birimi tarafından verilen diğer işleri yapmak.

IV.II. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

V. ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değ erlendirmenin ilk aşamasında adayların istenilen belgeleri eksiksiz ve zamanında teslim edip etmedikleri kontrol edilecektir. Bu aşamada istenilen belgeleri eksik gönderen veya belgeleri aşağıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim eden adaylar elenecektir. Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (Taahhütlü gönderimlerde gönderim tarihi esas alınır.)

İkinci aşamada adaylarda aranan asgari nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler, adayların özgeçmişleri ve başvuruda sunulan belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede ücretli ve ücretsiz stajlar iş deneyimi olarak sayılmayacaktır. Genel nitelikler veya mesleki deneyim ve nitelikler için yukarıda belirtilen asgari koşulları sağlayamayan adaylar elenecektir. Asgari koşulları sağlayan adaylar 70 (yetmiş) puan almış olacaktır. Asgari koşulları sağlayan adaylara yönelik değerlendirmede, tercih nedeni olan niteliklere ilişkin her bir kriter kendi içinde puanlanarak adaylar toplam 30 (otuz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve adayın ön değerlendirme aşamasındaki notu elde edilecektir.

Ön değerlendirmenin sonucunda, puan sıralaması göz önünde bulundurularak her pozisyon için aşağıda belirtilen sayıda aday mülakata çağrılacaktır. Listede yer alan sonuncu sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da kontenjan sınırına bakılmaksızın mülakat listesine dahil edileceklerdir. Mülakat listesi pozisyon bazında ilan edilecek olup, üst sıradaki tercihinden listeye giren bir aday

diğer tercihlerinde yeterli puan almış olsa dahi ilgili pozisyonun mülakat listesine dahil edilmeyecektir. Örneğin l.tercihi Yerel Takım Lideri ve 2. Tercihi Takım Lideri Yardımcısı olarak başvuran ve 2 pozisyon için de yeterli puanı alan aday, sadece ilk tercihi olan Yerel Takım Lideri pozisyonu için mülakat listesine dahil edilecektir. Takım Lideri Yardımcısı pozisyonu için mülakat listesine dahil edilmeyecektir.

Sözlü sınav ANKARA' da yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavların yapılacağı yer ve tarihler www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır

Sözlü sınav aşamasında, öncelikle mülakat aşamasında değerlendirileceği belirtilen asgari nitelikler belirtildiği şekilde yazılı ve/veya sözlü olarak değerlendirilecektir (Örneğin İngilizce dilbilgisi istenen pozisyonlar için adayların dil bilgisi seviyesini ölçmeye yönelik olarak mesleki bir metnin İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce çevirisi yaptırılacaktır.). Asgari nitelikleri karşılamayan aday doğrudan elenecektir. Asgari şartı sağlayan adayların belge üzerinden değerlendirilmiş olan asgari ve tercihi niteliklere ilişkin özellik ve deneyimlerinin yanı sıra, başvurdukları pozisyona yönelik dil ve mesleki bilgileri, genel kültür düzeyleri ve muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetleri vb. özellikleri değerlendirilecektir. Adaylar ayrıca genel kültür düzeyleri, mesleki bilgileri, Türkiye'de sosyal güvenlik ve Türkiye'de kadınlara dönük sosyal politikalar alanında belirlenecek sorulara da yanıt vereceklerdir.

Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almak kaydı ile üyelerce verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Her bir üye tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucu olacaktır.

Ön değerlendirme skoru ile sözlü sınav sonucunun aritmetik ortalaması adayın nihai değerlendirme sonucu olacaktır.

Değerlendirme sonucuna göre en yüksek puanı alan aday(lar) asıl ve sonraki aday(lar) ise yedek olarak belirlenip www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

VI. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Üçten fazla pozisyona başvuru yapan adayların ilk üç tercihleri dikkate alınacaktır. Örneğin aday Takım Lideri Yardımcısı, Denizli Yerel Takım Lideri ve Takım Lideri pozisyonlarına başvuru yaptığında başvuru hakkı dolacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinden www.sgk.gov.tr temin edilecek Başvuru Formu (Job Application Form), Başvuru Dilekçesi, Sağlık Beyanı, Adli Sicil Beyanı ile özgeçmiş ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir:

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı

Mithatpaşa Cad., No:7, Sıhhiye/Çankaya, 06430, Ankara"

Başvuruda istenen belgeler kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde aşağıdaki görsele uygun şekilde mutlaka şu bilgiler yer almalıdır:

- Adayın adı ve soyadı;

- Gönderen adresi;

- "T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı" ibaresi.

- Başvurduğu pozisyon/pozisyonlar (Ör: Denizli Yerel Takım Lideri);

- Başvuru yapmak istediği pozisyonun tercih sırası; (Ör: 1. Tercih)

Başvurular için son tarih 12.11.2021 mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır (Taahhütlü gönderimlerde gönderim tarihi esas alınır).

İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden en az 10 gün öncesine kadar

[email protected] e-posta adresine iletilmedir. Yalnızca bu ilan metninde açıkça ifade edilmeyen hususlara ilişkin sorular yanıtlanacak olup, her türlü yanıt sıkça sorulan sorular şeklinde verilecek ve verilen cevaplar son başvuru tarihinden en az 7 gün öncesine kadar www.sgk.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Sözlü ön görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile) kabul edilmeyecektir.

VII. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Adayların, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:

. "Başvuru Formu" ve "Özgeçmiş Formu"

. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

. İş deneyimini ispat etmek üzere adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri veya bu bilgileri içeren SGK hizmet dökümü

. Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge (Tecil belgesi geçerli sayılmayacaktır)

. Kimlik belgesinin fotokopisi

. Görevini yerine getirmeye engel bir sağlık probleminin ve seyahat engelinin olmadığına dair beyan

. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

. Adli Sicil Kaydı olmadığına ilişkin belge

. Yabancı dil bilgisini gösterir belge (Yabancı dil bilgisi istenen pozisyonlar için)

. Asgari ve tercih nedeni olan niteliklere ilişkin ispatlayıcı bilgi ve/veya belgeler

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında fotokopilerini sunmak zorunda olduğu tüm belgelerin asıllarını veya noter onaylı örneklerini veya e-devlet çıktılarını sözlü sınavdan önce Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığına ibraz etmek zorundadır.

VIII. PERSONEL ALIMININ VE İLANIN İPTALİ:

Sosyal Güvenlik Kurumu, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın personel alım ilanını geri çekebilir, gerekli gördüğü hallerde ilanı ve personel alımını herhangi bir aşamada iptal edebilir. Bu durum başvuru sahipleri açısından hak ve sonuç doğurmaz.

Ayşe Kara