Müdür başyardımcısı kadrosu düzenlemesi

MEB, 2018 yılında yürürlükten kaldırdığı proje okullarındaki müdür başyardımcısı kadrosunu yeniden geri getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden: 'Yardım için talimat verdim' ABD Başkanı Joe Biden: 'Yardım için talimat verdim'

Milli Eğitim Bakanlığı Proje okullarında müdür başyardımcısı kadrosunu yeniden geri getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılında yönetmelikteki müdür başyardımcısı kadrolarını iptal etmişti.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik düzenlemesiyle, "müdür başyardımcısı" ibaresi Tanımlar kısmına eklendi.

Ayrıca, yönetmeiğin 10. maddesinde müdür yardımcılığına görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar bölümüne "müdür başyardımcısı" da eklendi.

Bu bağlamda müdür başyardımcılığına şu durumdaki öğretmenler görevlendirilebilecektir:

"a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.
b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak."

17 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme şu şekilde:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 1/9/2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan "okul müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere ", müdür başyardımcısı" ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"l) Müdür başyardımcısı: Eğitim kurumu müdür başyardımcısını,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "Müdür yardımcısı" ibaresi "Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.