MEB Personel Genel Müdürlüğünün 22.12.2022 tarihli ve ''Uzman Öğretmen/Başöğretmen Unvanı Alanlara Bir Derece Verilmesi'' konulu yazısı

Bilindiği üzere 14.02.2022 tarihli ve 31750 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında; "Uzman öğretmen veya Başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir." aynı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde ise; "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar, bu Kanunun sağladığı haklardan yararlanır." hükümleri yer almaktadır.

Anılan hükümler çerçevesinde uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alanlar sertifikalarını görev yaptıkları kurumlarına ibraz etmeleri halinde;

1-Ögretmenlik kariyer basamakları yazılı sınav sonucunda uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alanlara sertifikalarının düzenlendiği 16.12.2022 tarihi,


2-7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun yayımı tarihinden önce uzman öğretmen/başöğretmen unvanına sahip olanlara anılan Kanunun yürürlüğe girdiği 14.02.2022 tarihi, esas alınarak bir derece verilecektir.

3-Bir derece verilen öğretmenlerin terfi onayları ile sertifikalarının birer örneği özlük dosyasında saklanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Fehmi Rasim ÇELİK

Kamu bankaları çıldırdı! Şubat ayı düşük faizli acil kredi kampanyası başlattı. İşte başvuru şartları... Kamu bankaları çıldırdı! Şubat ayı düşük faizli acil kredi kampanyası başlattı. İşte başvuru şartları...

Bakan a.

Genel Müdür