MEB Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı

MEB 27.12.2019, 08:48
MEB Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE KÜLTÜR YAYINLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 3/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile" ibaresi "10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

c) Daire Başkanı: Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanını,

ç) Daire Başkanlığı: Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanlığını,

d) Derleme: Telif eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucunda ortaya konulan eseri,

e) Elektronik yayın: Yayıma hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda okunulması ve yararlanılması amacıyla sunulmuş şeklini,

f) Genel Müdür: Destek Hizmetleri Genel Müdürünü,

g) Genel Müdürlük: Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

ğ) İşlenme eser: Diğer bir eserden faydalanarak oluşturulmuş, oluşturulan eserden bağımsız olmayan, işleyen yazarın özgünlüğünü taşıyan fikir ve sanat ürünlerini,

h) Manyetik depolama üniteleri: Yayıma hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda okunabilmesi amacıyla CD, DVD, e-kitap ve benzeri şekillerde depolanmış şeklini,

ı) MEB Döner Sermaye İşletmesi: Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesini,

i) Süreli yayın: Milli Eğitim Bakanlığının belirli aralıklarla yayımladığı dergi, bülten, mecmua ve benzerini,

j) Telif eser: Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana getirilen fikir mahsullerini,

k) Tercüme eser: Yazıldığı dilden, başka bir dile aynen çevrilen eseri,

l) Yayım: Kitap, dergi ve benzeri eserlerin basılıp dağıtılmasını ve elektronik ortamlarda hizmete sunulmasını,

m) Yayın: Kitap, dergi ve benzeri eserler ile elektronik eserleri,

n) Yayın Alt Kurulu: Yayın Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilen ve alanları itibarıyla uzman üyelerden oluşan kurulu,

o) Yayın Danışma Kurulu: Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulan kurulu,

ifade eder."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "veya" ibaresi "ve/veya" olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın son cümlesinde yer alan "kırk" ibaresi "on bir" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlığın belirleyeceği gündem ve takvimle yılda en az bir kez" ibaresi "ihtiyaç duyulduğunda Daire Başkanlığının belirleyeceği gündem ve takvimle" olarak değiştirilmiş; ikinci fıkrasında yer alan "Genel Müdürlüğün" ibaresi "Daire Başkanlığının" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Bakanlıkça yayımlanan eserleri inceleyerek veya inceleterek bu eserlerin baskılarının yeniden yapılması konusunda görüş bildirmek."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "yayınlanıp yayınlanmayacağı" ibaresi "yayımlanıp yayımlanmayacağı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8 - (1) Bakanlık adına kendisinden eser hazırlaması istenen gerçek ya da tüzel kişiler Bakanlıkla yapılan protokol çerçevesinde ve protokolde belirtilen süre içerisinde çalışmayı tamamlayıp Bakanlığa sunarlar. Protokol hükümlerine uyulmadığı takdirde, Bakanlık, yapılan protokolü iptal ederek bu gerçek ya da tüzel kişilerden işi geri alma ve başka bir hazırlayıcıya verme hakkına sahiptir.

(2) Yayın Alt Kurullarınca uygun görülen eserlerden hangilerinin hangi yöntemle yayımlanacağı, basılacak eserlerin dizileri ve baskı sayıları; CD, DVD, e-kitap gibi elektronik ortamda hazırlanacak eserler ve internet sitelerinde yayımlanacak eserler ile bunların yayım süreleri Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık onayına bağlıdır.

(3) Eserlerin baskı ve yayım öncesi iş ve işlemleri Daire Başkanlığınca, gerektiğinde bu iş ve işlemlerle birlikte baskılarının MEB Döner Sermaye İşletmesince yapılması Genel Müdürlüğün onayı ile gerçekleştirilir.

(4) Yerli, yabancı, özel ve kamu sektörü ile şahıslardan gelen proje ve eserlerden Yayın Alt Kurulunca değerlendirilerek uygun bulunanların telif hakları Daire Başkanlığının önerisi üzerine Genel Müdürlüğün onayı ile MEB Döner Sermaye İşletmesince satın alınır.

(5) Bakanlığın süreli yayınlarına ait her türlü iş ve işlemler Genel Müdürlüğün onayı ile yürütülür."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"d) Toplumun çağdaşlaşmasına, gelişmesine, demokratikleşmesine, birlikte yaşamasına katkı sağlayıcı nitelikte olması.

e) Ülke dışında yaşayan vatandaşlar ile akraba topluluklara yönelik hazırlanacak eserlerin, onların kültürel kimliklerini, milli ve manevi değerlerini, duyarlıklarını korur ve güçlendirir nitelikte olması."

"g) Görsel ve çizimlerin eserin içeriğine uygun olması."

"j) Çocuklara yönelik hazırlanmış olan eserlerin çocukların sosyal, duygusal, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyici nitelikte olması."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Muhtemel maddi hataların düzeltilmesi, ihtiyaç duyulması halinde tashih ve redaksiyon yapılması, kapak tasarımı ve iç sayfa tasarımı konusunda Bakanlığın tasarruf yetkisini kabul ettiklerini belirtir izin belgesini,"

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Mükerrer baskı kararı ve yayım hakkının iadesi

MADDE 13 - (1) Eserin mükerrer baskısının yapılmasına Genel Müdürlük karar verir.

(2) Sözleşmede belirtilen miktar veya süre sona ermeden yayım hakkının eser sahibine iadesine, yapılmış baskısının 9/10'unun bitmiş olması şartıyla Bakanlıkça karar verilir."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yayınlamayı" ibaresi "yayımlamayı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlık Döner Sermayesince" ibaresi "MEB Döner Sermaye İşletmesi tarafından" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Yönetmelik hükümlerince yayımlanacak eğitim, bilim, kültür, sanat, edebiyat, düşünce ve çocuk edebiyatı eserlerinin işlenme hak ve ücretleri ile bu eserlerle ilgili her türlü inceleme, redaksiyon, derleme, edisyon, tashih ve benzeri ödemeler, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanır ve MEB Döner Sermaye İşletmesince ödenir."

MADDE 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Yorumlar (1)
İl içi sıralar tekrar çalıştırılsın 7 ay önce
İl içi sıralar tekrar çalıştırılsın il içi sıra sistemi daha güçlü bir şekilde geri gelmelidir sınıf öğretmenlerinin il içi ve il dışı yer değiştirme sorunu çözülmelidir bunun için sınıf öğretmenlerine branş öğretmenliği hakkı verilmelidir sınıf öğretmenlerine farklı kurumlarda farklı alan sınavları açılmasını bekliyoruz farklı kurumlarda farklı kadrolar açılmalıdır müfettişlik uzmanlık müsteşarlık müdürlük şube müdürlüğü oda başkanlığı genel başkanlık denetmenlik daire başkanlığı bölge müdürlüğü danışmanlık hakimlik kaymakamlık başdanışmanı başdenetçi gibi sınavlar açılmalıdır öğretmenlere lojman tahsis edilmelidir elektrik su doğalgaz İnternet gıda ücreti bedava olmalıdır 10 yıllık öğretmenlere üniversitede hoca olma imkanı tanınmalıdır öğretmenlere vergi muafiyeti gelsin Eğitim sistemi tamamen değiştirilmelidir Kurumlararası geçiş serbest bırakılmalıdır özel okullara kadrolu atamalar olsun böylelikle öğretmenlerin yer değiştirme sorunu çözülmelidir bunun için il içi sıra sistemi daha güçlü bir şekilde geri gelmelidir il içi sıralar tekrar çalıştırılsın Öğretmen yer değiştirme yönetmeliği sil baştan değiştirilmelidir Her öğretmenin rahatlıkla yer değiştirebildiği bir sistem geliştirilmelidir Yeni bir sistem geliştirilmelidir Öğretmen kadroları boş kaldı bunun için il içi sıra sistemi daha güçlü bir şekilde geri gelmelidir il içi sıralar tekrar çalıştırılsın İlkokul 5 sene olsun böylelikle öğretmenlerin yer değiştirme sorunu çözülmelidir bunun için il içi sıra sistemi daha güçlü bir şekilde geri gelmelidir il içi sıralar tekrar çalıştırılsın Sınıf öğretmenlerinin yer değiştirmesi kolaylaştırılmalıdır Öğretmenlerin tayin sistemi sil baştan değiştirilmelidir Her öğretmenin rahatlıkla yer değiştirebildiği bir sistem geliştirilmelidir Sınıf öğretmenlerine farklı kurumlarda farklı kariyer meslekler açılmalıdır Zorunlu hizmet affı gelmelidir Bütün sözleşmeliler kadroya geçsin Hizmet içi eğitim kursları ile branş öğretmenliği hakkı verilmelidir Bütün üniversite mezunları atansın Özel kurumlar kamulaştırılmalıdır Bütün bakanlıklarda öğretmen kadroları açılmasını bekliyoruz Öğretmenlerin maaşları iyileştirilmelidir Öğretmenlerin maaşları 25 bin TL olmalıdır 10 yıllık öğretmenlere uzmanlık hakkı verilmelidir 15 yıllık öğretmenlere başöğretmenlik hakkı verilmelidir Memur alımlarının artırılmasını bekliyoruz memur alımlarında ikamet şartının kaldırılmasını talep ediyorum Memur alımlarında mülakat kaldırılsın Memur alımlarında güvenlik soruşturması kaldırılsın Memur maaşları yükseltilsin Milli Eğitim Bakanlığı ve Spor Bakanlığı birleştirilsin Milli Eğitim müfredatı tamamen değiştirilmelidir Alanlar arası geçişler serbest bırakılmalıdır Eğitimde herşey elektronik ortama aktarılmalıdır Eğitim sistemi tamamen değiştirilmelidir Din Kültürü ve İngilizce dersleri 1.sınıftan itibaren müfredata konulmalıdır Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler dersleri ilkokul 2.sınıftan itibaren müfredata konulmalıdır Müfettişlik sınavları açılmasını bekliyoruz Milli Eğitim Müdürlüğü sınavları açılmasını bekliyoruz Öğretmen atama ve yer değiştirme sorunu çözülmelidir Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği sil baştan değiştirilmelidir Memur atama ve yer değiştirme sorunu çözülmelidir Memur atama ve yer değiştirme yönetmeliği sil baştan değiştirilmelidir Memur maaşları yükseltilsin Memur maaşları iyileştirilmelidir Öğretmenlerin statüsü yükseltilsin Kamu yönetimi mezunlarına ağırlık verilmelidir Kamu yönetimi mezunlarına kadro açılmasını istiyoruz Sınıf öğretmenlerinin yer değiştirmesi kolaylaştırılmalıdır bunun için il içi sıra sistemi daha güçlü bir şekilde geri gelmelidir Öğretmenlerin il içi ve il dışı atamada tercih sayısı artırılmalıdır İl dışı atamada sıra sistemi daha güçlü bir şekilde geri gelmelidir 2020 yılı hayırlı olsun inşAllah amin Allah'ın izniyle Bismillahirrahmanirrahim
16°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Erken bir seçim olmasını ister misiniz?
Namaz Vakti 10 Temmuz 2020
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49