Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından 2017/1014 Esas ve 2029/4488 karar sayılı ilan ile artık sosyal medya hesaplarından olan WhatsApp, Instagram, Facebook gibi sitelerde yapılan yazışma ve görüşmelerde alacak davalarında delil niteliği taşıyacak.
Her türlü elektronik ortamda yapılan konusmalar kayda geçtiği takdirde delil olacak.
Borcu olmamasına rağmen icra takibine maruz kalan yurttaş, borçlu olmadığının tespiti için mahkemeye başvurdu. Mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda sonuca gidilerek davanın reddine karar verildi. Karar davacı tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 13. Hukuk Dairesi girdi. Kararda şu ifadelere yer verildi: 

"Bilirkişi raporunda; taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığı tespiti ile vekalet ücreti hesaplanmıştır. Oysa davalı avukat tarafından davacıya gönderilen mail yazışmasının değerlendirilmediği anlaşılmaktadır.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den ağır bilanço! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den ağır bilanço!

Hukuk Muhakemeleri Kanununda (HMK) 'Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu kanuna göre belgedir.' yazılıdır.

Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma sebebidir."