Sayıştay'dan bir günde birden fazla huzur hakkına yeşil ışık!

Sayıştay 7. Dairesi huzr haklarıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Kurumlar farklı ise birden fazla huzur hakkı alınabileceğine karar vererek tazmin hükmünü bozdu.

GÜNCEL 20.08.2021, 16:52
Sayıştay'dan bir günde birden fazla huzur hakkına yeşil ışık!

Sayıştay 7. Dairesinin 1.7.2020 tarhli ve Dosya No 45004, Tutanak No 47860 nolu kararında şu ifadelere yer verilmiştir.81 sayılı İlamın 9. maddesiyle; ... Genel Kurul üyelerine mevzuat hükümlerine aykırı olarak aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödendiği gerekçesiyle ... TL'nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

Yukarıda adı geçen sorumlu, temyiz dilekçesinde özetle; ... Su ve Kanalizasyon İdaresi (...) Genel Müdürlüğü 2560 sayılı Kanunla kurulan Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kamu kuruluşu olup; Büyükşehir Belediye bütçesi ile ilgi ve alakasının bulunmadığını, kaldı ki, Büyükşehir Belediye Meclisinin çalışmasının ayrı bir konu; ... Genel Kurulunun çalışmasının müstakil bütçeli olması nedeniyle ayrı bir konu olduğunu, dolayısıyla Meclis Üyelerinin aldığı huzur haklarının da mevzuata uygun olarak değerlendirildiğini, 5393 sayılı Belediye Kanununun "Huzur ve İzin Hakkı" başlıklı 32 nci maddesinde meclis başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödeneceğinin, huzur hakkı ödenecek gün sayısının, 20 nci 24 üncü ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamayacağının ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemeyeceğinin belirtildiğini, Meclis Başkan Ve Üyelerinin Genel Kurula Genel Kurul Başkanı ve Genel Kurul Üyesi sıfatıyla katılmakta olduklarını, yani Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantılarından tamamen farklı olarak fazladan sorumluluk alarak ve fazladan mesai saati harcayarak ... Genel Kurulu olarak görev yapmakta olduklarını, 5393 sayılı Belediye Kanununun "Huzur ve İzin Hakkı" başlıklı 32 nci maddesinde "... Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ..." denildiğini, "... meclis, genel kurul ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ..." denilmediğini, dolayısıyla Genel Kurulun Meclis toplantısından farklı bir organ ve farklı bir çalışma olduğunu ifade etmek suretiyle bu temyiz nedenlerinin kabulü ile tazmin hükmünün kaldırılması hususunu bilgilerimize arz etmiştir.

Başsavcılık mütalaasında özetle; sorumlu tarafından ileri sürülen itiraz gerekçelerinin İlamda değerlendirilerek karşılandığı görüldüğünden verilen tazmin hükmü için ilam hükmünün bozulmasını ya da hükmün kaldırılmasını gerektirecek mahiyette yeni bir bilgi ve belge sunulmadığından, temyiz talebinin reddedilerek, yasa ve yönteme uygun düzenlenmiş bulunan söz konusu hükmün tasdikine karar verilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Nasıl bir karar verildi?

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun "Genel kurul" başlıklı 4 üncü maddesinde; "İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir." denilmekte, aynı Kanunun "Genel kurulun toplanma ve çalışma esasları" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; "İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak bu Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca anılan Kanunun Ek 5 inci maddesinde yer alan; "Bu Kanun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanır." şeklindeki hüküm bulunmakta, böylelikle 2560 sayılı Kanun büyükşehir belediyelerinin tamamı (temyize konu olayda ... Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü-...) hakkında uygulanmaktadır.

Öte yandan, 2560 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında; "Genel Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına ilişkin olarak bu Kanunda düzenlenmemiş hususlarda; 1580 sayılı Belediye Kanununun hükümleri uygulanır." düzenlemesi yer almaktadır. Bununla birlikte 1580 sayılı Kanun 5272 sayılı Belediye Kanununun 87 nci maddesinin (a) bendi ile yürürlükten kalkmış, 5272 sayılı Kanun ise 5393 sayılı Belediye Kanununun 85 inci maddesinin (f) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre 1580 sayılı Kanun'a yapılan atıflardan işlem tarihinde geçerli olan 5393 sayılı Kanun'un anlaşılması gerektiğinden hareketle; diğer bir ifadeyle, 2560 sayılı Kanun, Genel Kurul üyelerine huzur hakkı ödenmesine ilişkin herhangi bir düzenleme içermediğinden bu konuda 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine bakmak gerektiği düşüncesiyle bu Kanunun 32 inci maddesine dayanılarak temyize konu tazmin hükmü verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun "Huzur ve izin hakkı" başlıklı 32 nci maddesinde ise; "Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez." denilmektedir.

Görüleceği üzere, madde metninde belirtilen 20 nci madde meclis toplantılarını, 24 üncü madde ihtisas komisyonlarını, 25 inci madde ise denetim komisyonlarını düzenlemektedir. Konu madde bütünlüğü içinde değerlendirildiğinde; bahsi geçen toplantılara katılan meclis üyelerine aynı günde katıldığı bu toplantılar nedeniyle aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemeyeceği hükme bağlanmış olup, meclis üyesinin bir başka tüzel kişilik bünyesindeki faaliyetler kapsamında katıldığı toplantılar bu kategoride değerlendirilemeyecektir.

Buna karşın, 2560 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile yapılan atıf gereği ... Genel Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesinde 5393 sayılı Kanun hükmünün uygulanacak olması husususun, konu bağlamında yanlış değerlendirilmesi nedeniyle tazmin hükmü verildiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu atıf, ... Genel Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesine ve bu ödemenin hangi usulle yapılacağına bir dayanak oluşturmaktadır. Ancak, bu atıftan hareketle uygulanan 5393 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde meclis toplantısı, ihtisas komisyonu ve denetim komisyonu toplantıları sayılmakta; madde metninde genel kurul toplantılarına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu itibarla, ... Büyükşehir Belediyesinden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip ...'nin Genel Kurul üyeliğinin farklı, Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğinin farklı değerlendirilmesi gerekmekte olup, -5393 sayılı Kanun/32 nci mad. metninde yer almayan Genel Kurul toplantılarının maddede sayılan toplantıların yanına eklenmesi ve bu suretle Genel Kurul ve Meclis toplantı günlerinin kıyaslanması ile- aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olan ... Genel Kurulu üyelerine aynı gün için birden fazla yapılan huzur hakkı ödemesi yapılamayacağı gerekçesi üzerine kurulan tazmin hükmü hukuken isabetli görülmemektedir. (*Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün İçişleri Bakanlığına hitaben yazdığı 08.08.2012 tarihli ve 8674 sayılı Görüşten de bu sonuç çıkmaktadır.)

Tüm bu açıklamalar çerçevesinde, yapılan ödeme kamu zararı oluşturmadığından; 81 sayılı İlamın 9. maddesiyle verilen ... TL'nin tazminine ilişkin hükmün 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca BOZULMASINA ve yukarıda belirtilen hususların tekrar değerlendirilmesini teminen yeni hüküm tesisi için dosyanın hükmü veren DAİREYE GÖNDERİLMESİNE (Üye ...'ın ilave görüşüyle), (Temyiz Kurulu ve ... Daire Başkanı .. ile Üye .., Üye ..., Üye ... ve Üye ...'ün aşağıda yazılı azınlık görüşlerine karşı) oy çokluğuyla,
Karar verildiği 01.07.2020 tarih ve 47860 sayılı tutanakta yazılı olmakla iş bu ilam tanzim kılındı.

Yorumlar (0)
16°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
Namaz Vakti 29 Eylül 2021
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49