Kaymakamlıktan şok açıklama! Eğitimbirsen Üyelerine Açılan Soruşturmanın Kapatılmasını İstedi

İhsaniye Kaymakamlığı "Eğitim Bir-Sen ilçe temsilcisi olan okul müdürü hakkında çeşitli iddialar neticesinde açılmış bulunan soruşturma dosyasının kapatılarak işlemden kaldırılması, bakanlık müfettişlerince incelenmemesi gibi sendikanın il temsilciliğinden gelen taleplerin Kaymakamlığımızca reddedilmesi sonucu bilinçli bir şekilde hedef haline getirilmekte olduğumuza tanıklık ediyoruz. Bu doğrultuda adı geçen sendikanın il temsilciliğince ortaya atılan iddialar tamamen kendi üyelerini korumaya kollamaya yönelik bir çabanın ürünüdür." dedi.

GÜNCEL 11.03.2020, 12:22
Kaymakamlıktan şok açıklama! Eğitimbirsen Üyelerine Açılan Soruşturmanın Kapatılmasını İstedi

Eğitim Bir Sen’in kaymakamlara yönelik yaptığı açıklamadan sonra Sultandağı’ndan sonra İhsaniye Kaymakamlığı’ndan da açıklama geldi. Açıklamada: “Eğitim Bir-Sen ilçe temsilcisi olan okul müdürü hakkında çeşitli iddialar neticesinde açılmış bulunan soruşturma dosyasının kapatılarak işlemden kaldırılması, bakanlık müfettişlerince incelenmemesi gibi sendikanın il temsilciliğinden gelen taleplerin Kaymakamlığımızca reddedilmesi sonucu bilinçli bir şekilde hedef haline getirilmekte olduğumuza tanıklık ediyoruz” denildi

İşte o açıklama;


06.03.2020 tarihinde Memur-Sen İl Temsilciliği ile Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanlığınca İhsaniye Kaymakamlığına yönelik iddia edilen hususlara ilişkin basın açıklamasıdır.

Bilindiği üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 27 nci maddesine göre; ilçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır. Kaymakam, ilçede Cumhurbaşkanının idari yürütme vasıtasıdır. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. Yine mezkur Kanunun 31 inci maddesine göre;Kaymakam kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir.
Kaymakamlar, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasıyla, ortaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler.

Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.Kaymakam, ilçe memurlarının çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini gözetim ve denetimi altında bulundurur.

Kaymakamlığımız tarafından jandarma marifetiyle kılık kıyafet denetimi yapıldığı ve buna ilişkin rapor tutturulduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Buna karşın aşağıda belirtilen yasal mevzuat ve talimatlar çerçevesinde okullarımızda ve çevrelerinde yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi ve uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın korunması amacıyla Kaymakamlığımızca diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde bazı iş ve işlemler yürütülmektedir. Buna göre;2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile; Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulmuştur. Bu Genelge kapsamında il ve ilçelerde de Bağımlılıkla Mücadele İl/İlçe Koordinasyon Kurulları teşkil ettirilmiştir. Söz konusu kurullar marifetiyle il ve ilçelerde bulunan okullarda ve çevrelerinde görülebilecek olumsuz olaylara karşı alınacak tedbirler ile öğrencilerin uyuşturucu ve bağımlıktan uzak tutulması amacıyla kararlar alınmaktadır.
2018-2023 yıllarını kapsayan Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planında belirtilen hususlar çerçevesinde Afyonkarahisar Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı (2018-2023) Valiliğimizce hazırlanmış olup ilde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiştir. Bu kapsamda ilçe eylem planı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Eylem planı çerçevesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içerisinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele etmeleri sağlanmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığınca 20 Eylül 2007 tarihinde imzalanan “Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Alınmasına İlişkin İşbirliği Protokolü’ne istinaden okul irtibat görevlileri ile okul yönetimlerinin işbirliği yapmaları talimatı verilmiştir. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığının 2014/20 sayılı Genelgesi ile bahse konu Protokol’ün uygulama esasları hüküm altına alınmıştır.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 2016/39 sayılı Genelgesi ile;
-   Okullarda “polis irtibat görevlisi” uygulamasına devam edilmesi ve görevlendirilen personelin okul idaresi ile etkin işbirliği içerisinde olması gerektiği,
-   Uyuşturucu ile mücadele birimleri tarafından okul önü ve çevresinde idari ve adli tedbirler arttırılarak uyuşturucu ticareti veya kullanımının önlenmesi,
-  Okul çevrelerinde bulunan internet kafeler, elektronik oyun salonları, kahvehaneler başta olmak üzere umuma açık yerler ile park ve bahçelere yönelik denetimlerin arttırılması,gerektiği belirtilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının “2019-2020 yılı Eğitim Öğretim Döneminde Okullar ve Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri” başlıklı talimatı ile İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecek iş ve işlemler olarak;Jandarma Devriye Personeli ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisinin belirlenmesi ve bu görevlinin gerektiğinde öğretmen, öğrenci ve velilerle iletişim içerisinde olması gerektiği,İçişleri Bakanlığımızın da imza sahibi olduğu “Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi” kapsamında görevli olunan okullarda okul müdürü ve okul yönetimi ile tanışılması, okulun iletişim numaralarının alınması, görevli olunan okullara düzenli olarak ziyaretlerin yapılması ve okul yöneticileriyle yapılan görüşmelere ve okul çevresinde güvenlik amacıyla yapılan araştırmalara ilişkin okul gözlem raporu düzenlenmesi,
gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat ve talimatlar doğrultusunda “Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi” kapsamında Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi ilçemizde de, ilçe merkezinde bulunan (8) okulumuzda (8) emniyet irtibat görevlisi belirlenmiştir. Ayrıca ilçemiz jandarma bölgesinde bulunan (39) okulda (10)  asil (10) yedek ve (2) genel sorumlu personel olmak üzere toplam (22) sorumlu personel irtibat görevlisi bulunmaktadır. Bunun yanında uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında da emniyet ve jandarma personeli görevlendirilmiştir.

Öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı korumak adına yapılan yasal uygulamaların farklı amaçlarla yapılıyor gibi gösterilerek algı yaratılmaya çalışılmasını anlamak mümkün değildir.

06.03.2020 tarihinde Memur-Sen İl Temsilciliği ile Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanlığınca yapılan basın açıklamasında Kaymakamlığımıza yöneltilen mesnetsiz ve dayanaksız, etik değerlerle bağdaşmayan iddialar içerisinde şahsımıza ve kurumumuza yönelik Türk Ceza Kanununa göre hakaret ihtiva eden ifadeler yer almaktadır. Bu konuyla alakalı olarak ilgili sivil toplum kuruluşu il temsilciliğince yapılan basın açıklamasının başlığında ve sosyal medya paylaşımlarında kullanılan “28 Şubat hortlatılmaya mı çalışılıyor” şeklinde beyanlarla, yine şahsımıza ve kurumlarımıza yönelik kamuoyu nezdinde kasıtlı olarak itibar suikastı yaratılmaya çalışılmış olup kanun önünde eşitlik, tarafsızlık ve mevzuata uygunluk içerisinde milli ve ahlaki değerlerle yürüttüğümüz vazife ve yaşam biçimimizle uyuşmayan bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır.

28 Şubat uygulamaları olarak ifade edilen, gerçekle hiçbir alakası bulunmayan ve kurumlarımızda itibar kaybı yaratılmasını amaçlayan bu iddiaların arka planında hangi saiklerin yattığını çok iyi biliyoruz. Eğitim Bir-Sen ilçe temsilcisi olan okul müdürü hakkında çeşitli iddialar neticesinde açılmış bulunan soruşturma dosyasının kapatılarak işlemden kaldırılması, bakanlık müfettişlerince incelenmemesi gibi sendikanın il temsilciliğinden gelen taleplerin Kaymakamlığımızca reddedilmesi sonucu bilinçli bir şekilde hedef haline getirilmekte olduğumuza tanıklık ediyoruz. Bu doğrultuda adı geçen sendikanın il temsilciliğince ortaya atılan iddialar tamamen kendi üyelerini korumaya kollamaya yönelik bir çabanın ürünüdür.

5442 sayılı Kanunun amir hükümleri doğrultusunda mevzuatla tanınan görev ve yetkiler, yine mevzuatla belirlenen yasal sınırlar çerçevesinde hukuka uygun bir şekilde Kaymakamlığımızca kullanılmaktadır. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine aykırı davranan öğretmenlerin tespit edilmesine ilişkin olarak Kaymakamlığımız tarafından hiçbir kurum ve kuruluşa yazılı ya da sözlü herhangi bir talimat verilmemiştir.

Diğer yandan şimdiye kadar Kaymakamlık Makamınca bahse konu Yönetmelik hükümlerine aykırılıktan hiçbir öğretmene karşı idari işlem uygulanmamış olmasına rağmen kılık kıyafetle uğraşıyor tarzındaki iddialarından dolayı sendikanın bu tavrını da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.   


Dolayısıyla Kaymakamlığımız ve kolluk kuvvetlerimize yönelik yapılan mesnetsiz iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamakta, tamamen iftira niteliği taşımaktadır. Söz konusu haksız ithamlarda bulunarak
maksatlı bir şekilde Kaymakamlığımızı ve kolluk kuvvetlerimizi hedef alan yalan ve iftira niteliğindeki iddialarda bulunanlara karşı hukuki yollara başvurma hakkımızı saklı tutuyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İhsaniye Kaymakamlığı

Yorumlar (29)
iblis leblebici 1 yıl önce
bu sarı sendikaya birilerin dur demesi gerekiyor artık.çapsızlar güç ellerine geçince adam oldular
devrim can 1 yıl önce
tövbe istiğfar diye bir şey uydurmuşlar yapılan her şey Allah yolundaymış fetöde öyleydi ya
HAKAN 1 yıl önce
SAYIN KAYMAKAMIM SİZİ KUTLUYORUM
adalet 1 yıl önce
Kaymakamlığı tebrik ederiz.DEVLET ADAMLIĞI BUDUR.MİLLİ EĞİTİMDEKİ SARI SENDIKANIN OYUNCAĞI OLMUŞ İLÇE MÜDÜRLERİNDEN DE DEVLET ADAMI VAKARINA YAKIŞIR HAREKETLER BEKLİYORUZ.. AMA DAHA ÇOK BEKLERİZ GİBİ..
Memur 1 yıl önce
Devlet adamı olmak için önce adam olmak gerekir. Her zaman devletimizin yanındayız.
alican 1 yıl önce
meb bakanını görevden aldıran sendika bu değilmi. :::::::..)))
adalet 1 yıl önce
ne varki bunda heryerde yapıyolar bunu. çorumda soruşturmayla başlayan ve sübuta eren dosyayı kapattırdılar.
Mektup 1 yıl önce
aynen öyle. istedikleri olmazsa basarlar iftirayı. çünkü Allahtan korkmazlar. bunlar hep maklubenin yan etkileri..
Zıkkımın Kökü 1 yıl önce
Yeni nesil paralel yapı işte. Vesayetçi...
Www 1 yıl önce
BİR ŞEY OLMAZ OĞLAN BİZİM KIZ BİZİM...LAY LAY LAY LOY LOY LOY
Dost acı söyler 1 yıl önce
Bunlar gölge devlet olmuş ama dur diyen yok. Hadsizlikleri yüzünden akparti'den hatta MHP den dahi soğudum.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
16°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
Namaz Vakti 26 Temmuz 2021
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49