Diyanet Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL 22.08.2019, 08:30
Diyanet Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

22 Ağustos 2019 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 30866

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığı)'ndan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

DİNİ YAYINLAR DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce yürütülen dini yayın işleri ile ilgili idari, mali esasları, her türlü mal ve hizmetin satış gelirleri, bağış ve yardımlara dair hususları düzenlemek ve Başkanlıkça yapılacak sınavlarla ilgili mali işlemlere ait usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesini ve İşletme'nin faaliyet alanlarına giren bütün mal ve hizmetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Diyanet İşleri Başkanım,

b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

c) Genel Müdür: Dini Yayınlar Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünü,

d) Harcama yetkilisi: Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Müdürünü,

e) Hesap dönemi: İşletme'nin mali yılını,

f) İşletme: Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünü,

g) İşletme Müdürü: Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Müdürünü, ğ) Mali yıl: Takvim yılını,

h) Muhasebe birimi: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yürüten birimi,

ı) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış yöneticiyi,

i) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

j) POS: Banka kartları ve kredi kartlarının kullanıldığı makine veya cihazı,

k) Yönetim Kurulu: Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sermaye, Faaliyet Alanları, Gelirler ve Giderler

Sermaye

MADDE 4- (1) İşletme'nin sermayesi 80.000.000 (seksen milyon) Türk Lirasıdır. Elde edilen karlar, ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaşılıncaya kadar sermayeye ilave olunur. Ödenmiş sermaye tutan, tahsis edilen sermaye tutanna ulaştıktan sonra kalan karlar, izleyen mali yılın Şubat ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatmlır.

(2) Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın sermayeye eklenir. Şartlı bağışlar şart kılınan yere harcanır.

(3) İşletmenin zararlan, dönem net zaran hesabına alınarak, geçmiş yıllar zararlan hesabında bekletilir ve ertesi yıllar karlan ile kapatılır.

Sermaye kaynakları

MADDE 5- (1) İşletme'nin sermaye kaynaklan;

a) 633 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükmüne göre kurulan döner sermaye işletmesi sermayesinden,

b) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlardan,

c) Bağış ve yardımlardan, oluşur.

Faaliyet alanları

MADDE 6- (1) İşletme'nin faaliyet alanlan şunlardır:

a) Basılı, süreli, sesli ve görüntülü eserlerin basım/yapım, tanıtım, reklam, dağıtım ve satış işlemlerini gerçekleştirmek.

b) Yurt içinde ve yurt dışında açılan fuarlara katılım işlemlerini yürütmek.

c) Başkanlıkça yapılacak sınavlarla ilgili mali işlemleri gerçekleştirmek.

ç) İşletme hizmetleri için ihtiyaç duyulan bina ve taşıt kiralama veya satın alma işlemlerini gerçekleştirmek.

Gelirler

MADDE 7- (1) İşletme'nin gelirleri şunlardır:

a) Her türlü mal ve hizmetin satışından elde edilen gelirler.

b) Din İşleri Yüksek Kurulunca dini yayınların incelenmesi ve mütalaası karşılığı elde edilen gelirler.

c) Sınav giderlerini karşılamak üzere 25 inci maddede yer alan sınav hizmetlerinden elde edilen gelirler.

ç) Diğer gelirler.

Giderler

MADDE 8- (1) İşletme'nin giderleri şunlardır:

a) İşletme tarafından yürütülen, her çeşit mal ve hizmet üretimi ile yayın faaliyetleri için gerekli olan mal ve hizmet alımı giderleri.

b) İşletme faaliyetleri için yurt içi ve yurt dışında görevlendirilen personele, İşletme tarafından mevzuatı uyarınca ödenecek gündelik, yol masrafı, konaklama, tercümanlık hizmeti, organizasyon ve danışmanlık giderleri.

c) Taşınmazların kiralanması, onanmı, temizliği, bakımı ve güvenliğine yönelik harcamalar ile İşletme tarafından kullanılan araç-gereçlerin işletme, bakım ve onanm giderleri.

ç) Basılı, süreli, sesli, görüntülü ve dijital dini yayınların inceletilmesi ve mütalaası karşılığında özel kişi ve kuruluşlara ödenecek ücretler.

d) İşletme kadrolarında istihdam edilen ve ücretleri genel bütçeden ödenmeyen personel için mevzuatı uyarınca yapılacak giderler.

e) Her türlü reklam, tanıtım, dağıtım ve pazarlama giderleri.

f) 26 ncı maddede sayılan sınav giderleri.

g) Yayın hizmetleri ile ilgili olarak yapılan ithalat ve ihracat giderleri, ğ) Diğer giderler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kurulu, Harcama Yetkilisi ve Diğer Görevliler

Yönetim Kurulu

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu, İşletme'nin üst karar organı olup, döner sermaye hizmetlerinin bu Yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

(2) Yönetim Kurulu, Genel Müdürün başkanlığında, Genel Müdürlüğün daire başkanlan, İşletme müdürü ile sekretarya işlerini yürütmekle görevli İşletme müdür yardımcısından oluşur. Yönetim Kurulunun sınavlarla ilgili konulan görüşeceği ve karara bağlayacağı toplantılara, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynaklan Genel Müdürü ile Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanı da katılarak oy kullanır.

(3) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanmın isteği üzerine salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde Yönetim Kurulu Başkanmın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul ve ret şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz.

(4) Yönetim Kurulu kararları, Başkan veya görevlendireceği başkan yardımcısının onayından sonra geçerlilik kazanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İşletme tarafından yürütülen hizmetlerin prensiplerini, bütçe, program, proje ve teklifler ile mali yıl sonunda hazırlanan bilançoyu ve yapılan işlere ait faaliyet raporunu incelemek ve karara bağlamak.

b) İşletme tarafından satışı yapılan her türlü mal ve hizmetlerin satış ve abone fiyatları ile satışlarda uygulanacak iskonto oranlarını belirlemek.

c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işçilerin alınması, bunlara verilecek ücretler ve mevcut işçilerin ücretlerinde yapılacak artışları belirlemek, işten çıkarılacak işçilerle ilgili karar vermek.

ç) Sınavlara müracaat eden adaylardan alınacak sınav başvuru ve işlem ücretlerini belirlemek.

d) Satm alınmasında ve Başkanlık satış yerlerinde satılmasında sakınca bulunmadığına dair Din İşleri Yüksek Kurulunca hakkında karar verilmiş olan dış yayınların hangi şartlarla ve ne miktarda satm alınacağı, bedellerinin nasıl ödeneceği ve bu yayınlarla ilgili diğer hususlar hakkında karar vermek.

e) Din İşleri Yüksek Kurulunca dini yayınların incelenmesi ve mütalaası karşılığı alınacak ücretleri belirlemek.

f) İşletme ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerince getirilen diğer konulan görüşüp karara bağlamak.

g) Kredili satışlarda, 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde alınacak peşinat tutannı, vadeyi ve diğer hususlan belirlemek.

ğ) Eser inceleme ve mütalaa ücretlerini belirlemek.

Harcama yetkilisi

MADDE 11- (1) İşletmenin harcama yetkilisi, İşletme müdürüdür.

Harcama yetkilisinin yetki ve sorumluluğu

MADDE 12- (1) İşletme bütçesinden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür.

(2) Harcama talimatlannda, hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutan, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

İşletme müdürünün görevleri

MADDE 13- (1) İşletme müdürünün görevleri şunlardır:

a) İşletme'yi idare ve temsil etmek.

b) İşletme'nin idari, mali ve teknik işlerini, mevzuata, çalışma programlarına, stratejik plana, bütçe esaslanna, Yönetim Kurulu kararlarına ve işletmecilik esaslanna uygun olarak yürütmek.

c) Başkanlık yayınlarının tanıtım, reklam, satış ve dağıtımını sağlamak.

ç) İşletme'nin taşınır işlemleri, gelir ve gider gerçekleştirme ile ilgili tahakkuk ve ödeme işlemlerinin usulüne uygun şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.

d) İşletme'de görevli personelin görev dağılımını yapmak ve denetlemek.

e) İşletme'nin yıllık çalışma programlan ve bütçe tasanlannın hazırlanmasını sağlamak.

f) İşletme'nin muhasebe, ayniyat, ambar, tahakkuk ve ödemelerle ilgili hizmetlerinin usulüne uygun şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.

g) Kasa veya bankadan yapılacak harcamalara ait belgeleri ve çekleri saymanla birlikte imza etmek.

ğ) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

(2) İşletme müdürü idari işlerde yalnız, mali işlerde saymanlık müdürü ile birlikte sorumludur.

İşletme müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 14- (1) İşletme müdür yardımcılannm görevleri şunlardır:

a) İşletme müdürünün vereceği görevleri yapmak.

b) İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde İşletme müdürüne yardımcı olmak.

c) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Yayınevi satış müdürünün görevleri

MADDE 15- (1) Yayınevi satış müdürünün görevleri şunlardır:

a) Başkanlık yayın satış yerleri ile elektronik ortamdaki Başkanlık yayınları ve İşletme Yönetim Kurulunun kararı ile satın alman dış yayınların peşin, havale, eft, POS, e-satış vb. yöntemlerle satışını sağlamak, İşletme muhasebesine uygun olarak kayıtlarını tutturmak ve kontrolünü yapmak.

b) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Gerçekleştirme görevlileri

MADDE 16- (1) İşletmeden yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler, gerçekleştirme görevlileri tarafından tahakkuk ettirilir.

Muhasebe yetkilisi

MADDE 17- (1) İşletmenin muhasebe işlemleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca görevlendirilecek muhasebe yetkilisi tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali İşlemler

Taşınır işlemleri

MADDE 18- (1) İşletme faaliyetleri için edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Muhasebe ve kayıt işlemleri

MADDE 19- (1) İşletme muhasebe birimince tutulacak defterler ve muhasebe kayıtları, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

Basım, satış ve dağıtım

MADDE 20- (1) Eserlerin basım, satış, dağıtım ve hizmet alınılan, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Başkanlıkça yayınlanan veya Din İşleri Yüksek Kurulunun kararma dayalı olarak satışı yapılmak üzere piyasadan satın alınan eserlerin toptan veya perakende satış ve dağıtımı, Başkanlık merkezinden, Diyanet Yayınları satış yerlerinden, müftülükler, eğitim merkezleri, müşavirlik, ataşelik ve diğer teşkilat birimleri vasıtasıyla veya piyasadaki kitapçılar, gazete bayileri ve e-satış ile yapılabilir. Süreli yayınlar için abone usulü de uygulanır.

b) Yurt içinde ve yurt dışında açılan kitap ve dergi fuarlarında, işletme'ce eserlerin tanıtım ve satışı yapılabilir. Fuarların durumuna göre her fuar için özel indirim oranlan uygulanabilir.

c) İşletme, hizmet alımlanyla ilgili ithalat ve ihracat yapabilir.

Tanıtım ve reklam giderleri

MADDE 21- (1) işletme'ce satışı yapılan eser ve hizmetlerin tanıtılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması için bir önceki yıla ait bilançodaki kann % 80'ine kadar olan miktan, tanıtım ve reklam işlerine harcanabilir. Başkanlık onayı ile yapılacak bu harcama, satışı yapılan eserlerin maliyet fiyatları üzerinden hesap edilmek suretiyle bu eserlerin ücretsiz dağıtılmak üzere basımı şeklinde yapılabileceği gibi basılı, sesli ve görüntülü yayın organlarında tanıtım programlan ve diğer usullerle de yapılabilir.

Genel bütçeden ayrılan ödeneklerle yapılan eser ve hizmetlerin İşletmece devralınması, çoğaltılması, satış ve dağıtımı

MADDE 22- (1) Yapım ve basımı genel bütçeden aynlan ödeneklerle Genel Müdürlükçe gerçekleştirilen ve İşletme tarafından da bastırılan basılı, süreli, sesli ve görüntülü eserlerin çoğaltımı, dağıtımı ve satışı işletme'ce yapılır.

(2) Dağıtım, çoğaltım ve satışı yapılan bu eserlerin üzeri fiyatının % 5'i, devredilen miktarın maliyetine erişinceye kadar her yıl Hazine'ye yatırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM Sınavlar

Sınavlarla ilgili mali esaslar

MADDE 23- (1) Başkanlıkça yapılacak sınav hizmetlerinden elde edilen gelirler, İşletme'nin hesabının bulunduğu banka nezdinde sınav hizmetleri adına açılacak hesapta toplanır.

(2) Sınav hizmetlerinden elde edilen gelirler, 26 ncı maddede sayılan giderlere ilişkin harcamalarda kullanılır.

Sınav başvuru ve işlem ücreti

MADDE 24- (1) Başkanlık tarafından yapılacak sınavlara katılacak adaylardan, Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda sınav başvuru ve işlem ücreti alınır.

(2) Sınav başvuru ve işlem ücretleri, masraf kalemleri dikkate alınarak belirlenir.

(3) Başvurusu veya sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adaylara yatırmış oldukları sınav ücreti iade edilmez ve bu konuyla ilgili itiraz başvurulan dikkate alınmaz. Ancak adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılır.

Sınavlarla ilgili gelirler

MADDE 25- (1) Sınav hizmetlerinden elde edilen gelirler aşağıda sayılmıştır:

a) Sınav başvuru ücretleri.

b) Sınav işlem ücretleri.

c) Sınavlara ilişkin her türlü yayın satışı ve telif haklarından elde edilen ücretler, ç) Sınavlarla ilgili diğer gelirler.

Sınavlarla ilgili giderler

MADDE 26- (1) Sınav hizmetleri için yapılacak harcamalar aşağıda sayılmıştır:

a) Sınav hizmetleriyle ilgili yapılacak her türlü ulaşım, kiralama, nakliye, güvenlik, taşınır mal satın alma, hizmet satın alma, yapım, tanıtım gibi giderler.

b) Sınav hizmetleriyle ilgili yapılacak baskı/basım, yayım, araştırma, inceleme, kurs, seminer, proje, eğitim giderleri ve test geliştirme ile bilgi işlem hizmetleri için yapılacak her türlü harcamalar.

c) Sınav hizmetlerinde kullanılacak olan her türlü demirbaş eşya ve mefruşat alım giderleri.

ç) Sınav hizmetleriyle ilgili yapılacak haberleşme, ilan ve ulaştırma giderleri ile sınav hizmetlerinin gerektirdiği kırtasiye giderleri.

d) Başkanlıkça yapılan sınavlarda soru hazırlama komisyonu üyesi, sınav komisyonu üyesi ve sınav görevlisi olarak görevlendirilen personele 633 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yapılacak ödemeler.

e) Sınavlarla ilgili olarak memuriyet mahalli dışında bir yere yapılacak geçici görevlendirmelerde ödenecek gündelik, yol masrafı ve konaklama giderleri.

f) Sınavlarda kullanılmak ve basılmak üzere satın alınan soru, kitap ve benzeri eserlere ilgili mevzuatına göre yapılacak telif ücreti ödemeleri.

g) Sınavlarla ilgili baskı/basım, her türlü kayıt, doküman temini, ölçme, değerlendirme, yerleştirme, bilgi toplama, depolama ve saklama, arşivleme, iletişim, fotoğraf aktarımı, optik okuma, karakter okuma, belge dökme, internet ile haberleşme ve sonuç duyurma ve benzeri işlerde kullanılmak üzere her türlü elektronik cihaz, bilgisayar, bilgisayar donanımı ve bilgisayar sarf malzemesi, yazılım, program alımı, cihaz ve programların onanm, bakım ve güncellemeleri ile bunlar için gerekli her türlü satın alınan malzeme için yapılacak ödemeler.

ğ) Başka kurum ve kuruluşlara yaptınlacak sınavlar için ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan protokol neticesinde ödenecek sınav giderleri.

h) Başka kurum ve kuruluşlara ait bina, tesis ve mekanlarda sınav yapılması halinde ilgili kurum ve kuruluşlann mevzuatında belirtilen mali tutarlar için ödenecek giderler.

ı) Sınavlarla ilgili diğer giderler.

Sınavlarda görev alacaklara ödenecek ücret

MADDE 27- (1) Başkanlıkça yapılan sınavlarda; soru hazırlama komisyonu üyesi, sınav komisyonu üyesi ve sınav görevlisi olarak görevlendirilen personele sınav ücreti ödenir.

(2) Sınav ücreti, her bir gün için sınavda görevlendirilen;

a) Soru hazırlama komisyonu üyesi için 600,

b) Sınav komisyonu üyesi için 600,

c) Sınav görevlisi için 500,

gösterge rakamının 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylıklar için belirlenen memur maaş katsayısının çarpımından oluşur.

(3) Bir kişi, bir bütçe yılı döneminde en fazla 10 defa sınavlarda görevlendirilebilir.

(4) Bir sınavda aynı kişiye günlük bir sınav ücreti ödenir.

(5) Bu madde kapsamında sınav ücreti ödenenlere, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla başka bir ücret ödenmez.

ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Devir teslim

MADDE 28- (1) Devir teslim işlerinde, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Anlaşma ve sözleşmeler ile hukuki konular

MADDE 29- (1) İşletme tarafından yürütülen iş ve işlemlerle ilgili sözleşmeler ile ihale şartnameleri ve benzeri metinler için Başkanlık Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınır.

(2) İşletme'nin dava konusu iş ve işlemleri Başkanlık Hukuk Müşavirliği aracılığı ile yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 28/2/2012 tarihli ve 28218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliği, 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 28/3/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31- (1) 7/8/1990 tarihli ve 20598 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

Yorumlar (1)
Credit Financier Home 4 ay önce
Merhaba!

Mali desteğe mi ihtiyacınız var? dünyanın her yerinde ihtiyacı olan borçlulara her türlü krediyi veriyoruz.

5.000 - 10.000.000 ABD Doları
* amaç *% 3 faiz oranı
* 1-20 yıl arasında ödeme seçeneği.
* Aylık ve yıllık ödeme planı arasında seçim yapın.
* Kredinin esnekliği.

Yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
E-posta: creditfinancierhome@gmail.com
16°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Erken bir seçim olmasını ister misiniz?
Namaz Vakti 06 Ağustos 2020
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49