Adalet Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Hakkında Yönetmelik değişiklik

Adalet Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL 26.03.2019, 08:05
Adalet Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Hakkında Yönetmelik değişiklik

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM

PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 63/A maddesine göre Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli bilişim personelinin öğrenim ve diğer şartları, işe alınmaları, sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin feshi ile istihdamlarına ilişkin hususları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 63/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Adalet Bakanını,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

c) Genel Müdür: Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünü,

d) Mülakat Kurulu: İşe alım işlemlerini yürüten kurulu,

e) Personel Genel Müdürlüğü: Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

f) Sözleşme: Personel Genel Müdürlüğü ile sözleşmeli bilişim personeli arasında mali yıl itibarıyla yapılacak hizmet sözleşmesini,

g) Sözleşmeli bilişim personeli: Bu Yönetmelik uyarınca istihdam edilen personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşe Alınma

Aranacak şartlar

MADDE 4 - (1) Sözleşmeli bilişim personelinde aranacak şartlar şunlardır:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (2), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak.

b) İstihdam edilecekleri pozisyon ile ilgili konularda, en az dört yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden mezun olmak.

c) Hizmet gereklerine göre Bakanlıkça belirlenecek diğer nitelik ve şartları taşımak.

(2) Yabancı uyruklular yönünden 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar aranmaz.

(3) Bu kapsamda çalıştırılabilecek toplam pozisyon sayısının yüzde altısını geçmemek kaydıyla, Bakanlıkça belirlenecek özel nitelik ve şartları taşıyanlar yönünden birinci fıkranın (b) bendinde öngörülen şart aranmayabilir.

(4) Yıl boyunca yapılacak alımlara ilişkin, Bakanlık tarafından genel bir duyuru yapılır.

İstenilen belgeler

MADDE 5 - (1) Mülakata katılacak adaydan, aşağıdaki belgeler istenebilir:

a) Eğitim durumunu gösterir belgenin aslı veya resmi onaylı örneği.

b) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet ve ücret belgeleri.

c) İlgili pozisyona dair özel bilgi ve ihtisası bulunduğuna dair belgeler.

(2) İstihdam edilmesi kararlaştırılan sözleşmeli bilişim personeli adayından, beyanında belirtilen hususların belgelenmesi ve Genel Müdürlükçe gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler de istenebilir.

Mülakat Kurulu

MADDE 6 - (1) Kurul, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Genel Müdürlükten ve Personel Genel Müdürlüğünden en az daire başkanı düzeyinde birer üye ile Genel Müdürlükte görev yapanlar arasından belirlenecek iki bilişim personeli olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Kurulun sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Mülakat

MADDE 7 - (1) Sözleşmeli bilişim personeli adayı, Mülakat Kurulu tarafından bu Yönetmelikte yer alan düzenlemeler çerçevesinde mülakata tabi tutulur.

(2) Başvuruların incelenmesi, mülakat sonuçlarının tespiti gibi işlemler Mülakat Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

(3) Değerlendirmede, istihdam edilecek pozisyona ilişkin sözleşmeli bilişim personeli adayının;

a) Genel alan bilgisi,

b) Özel bilgi düzeyi,

c) Tecrübe düzeyi,

ç) Bilgi güvenliği algı düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

ölçülür. Mülakat Kurulu, aday hakkında bu kriterlerin her biri için ayrı değerlendirme yapar. Aday, her kriter için yirmi puan ve toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı değerlendirme tutanağına geçirilir. Bunun dışında değerlendirme ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(4) Değerlendirme sonucunda başarılı sayılmak için Mülakat Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşe Başlama, Sözleşme Süresi ve Ücreti ile Yolluk Giderleri

İşe başlama

MADDE 8 - (1) İstihdamı uygun bulunan aday, Bakanlık ile sözleşme imzalamak üzere tebligatla davet edilir. Aday sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak zorundadır.

(2) Süresinde göreve başlamayan adaya, haklı sebeplerini gösteren bir belge ile başvurması halinde, Bakanlıkça haklı sebep takdir edilerek ek süre verilebilir.

(3) Sözleşme imzalamaya gelmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılır. Sözleşmede belirtilen tarihte, bu maddenin ikinci fıkrası hükmü hariç işe başlamayan adayın sözleşmesi Bakanlıkça feshedilir.

Sözleşme ve deneme süresi

MADDE 9 - (1) Sözleşme süresi bir yıl olup mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmenin aynı veya farklı şartlarla yenilenmesi Genel Müdürlüğün talebine bağlıdır.

(2) Bakanlık tarafından deneme süreli sözleşme yapılabilir. Deneme süreli sözleşmenin süresi iki ay olup bu sözleşme süresi içerisinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminat ödenmeksizin sözleşmeli bilişim personelinin sözleşmesi feshedilebilir.

(3) Deneme süresi sonunda Genel Müdürlüğün talebi üzerine Personel Genel Müdürlüğünce sözleşmeli bilişim personeli ile mali yıl sonuna kadar yeni bir hizmet sözleşmesi imzalanır.

Sözleşme ücreti

MADDE 10 - (1) Sözleşmeli bilişim personeline verilecek her türlü ödemeler dahil ücretler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre tespit edilir. Bu şekilde belirlenen ücret tavanına göre sözleşmeli bilişim personelinin hangi ücret katı üzerinden istihdam edileceğine Mülakat Kurulu karar verir.

(2) Sözleşmeli bilişim personelinin sözleşme ücreti, görevin yerine getirilmesini müteakiben her ayın onbeşinci günü ödenir. Görevin veya sözleşmenin ayın onbeşinci gününden önce herhangi bir şekilde sona ermesi halinde ödeme kıst olarak bu durumun meydana geldiği tarihte yapılır.

(3) Sözleşmeli bilişim personeline birinci fıkrada belirtilenler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

Yolluk giderleri

MADDE 11 - (1) Görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilen sözleşmeli bilişim personeline ödenecek gündelik ve yol gideri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununca saptanan süreyi ve birinci dereceden aylık alan Devlet memurlarına ödenecek harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmede belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev Yeri, Çalışma Saatleri ve İzinler

Görev yeri

MADDE 12 - (1) Sözleşmeli bilişim personeli, Genel Müdürlükte çalıştırılır. Genel Müdürlüğün görev ve yetki alanı kapsamında, görev yeri dışında da geçici olarak çalıştırılabilir.

Çalışma saatleri

MADDE 13 - (1) 657 sayılı Kanunun 99 uncu ve 100 üncü maddeleri çerçevesinde Devlet memurları için tespit olunan çalışma gün ve süreleri ile işe başlama ve işi bırakma saatleri sözleşmeli bilişim personeli hakkında da uygulanır. Ancak Genel Müdürlükçe çalışma saatlerinde farklı düzenlemeye gidilebilir.

(2) Belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda sözleşmeli bilişim personeli, normal çalışma saatleri dışında veya hafta tatili ve resmi tatil olan günlerde de çalıştırılabilir.

İzinler

MADDE 14 - (1) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli PersonelÇalıştırılmasına İlişkin Esasların izinlere ilişkin hükümleri (hastalık izinleri hariç), bu Yönetmeliğe göre istihdam edilen sözleşmeli bilişim personeli hakkında da uygulanır.

(2) Yıllık izin, iş durumu ve sözleşmeli bilişim personelinin talebi göz önüne alınarak izin vermeye yetkili amirler tarafından toptan veya bölümler halinde verilebilir.

(3) Yıllık iznini kullananlar, zaruri hallerde izin veren makamca çağrıldıklarında, göreve gelmek zorundadırlar. Bu durumdakiler, yıllık izninden kalan kısmı sözleşme dönemi içerisinde daha sonraki bir zamanda kullanabilir.

(4) Sözleşmeli bilişim personelinin hastalık izinleri, tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre verilir.

Sosyal güvenlik

MADDE 15 - (1) Sözleşmeli bilişim personeli sosyal güvenlik yönünden, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmüne tabidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler

Görev ve sorumluluklar

MADDE 16 - (1) Sözleşmeli bilişim personeli, mevzuatta ve sözleşmesinde belirtilen görevler ile sözleşmesi gereği istihdam edildikleri yerde verilecek olan diğer görevleri yapar.

(2) Sözleşmeli bilişim personeli, hizmet verdiği süre içinde programlanan ve kendisine bildirilen eğitim faaliyetlerine katılmak zorundadır.

(3) Sözleşmeli bilişim personeli, yukarıda belirtilen görevlerin dışında, sözleşme çerçevesinde kalmak kaydıyla amirlerince verilecek olan diğer görevleri de yapar.

Gizlilik

MADDE 17 - (1) Sözleşmeli bilişim personeli görevi gereği elde ettiği her türlü bilgi ve dokümanı özel olarak korumak ve gizli tutmak zorundadır. Gizlilik derecesi olan bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğün yazılı izni olmaksızın, görevinden ayrılmış olsa bile, Genel Müdürlükçe gösterilen çalışma yerinin dışına çıkaramaz, ifşa edemez veya yayınlayamaz.

(2) Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da devam eder.

(3) Sözleşmeli bilişim personeli, Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak gizlilik sözleşmesini imzalar.

Başka iş yapma yasağı

MADDE 18 - (1) Sözleşmeli bilişim personeli, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek ya da diğer kazanç getirici herhangi bir faaliyette bulunamaz.

Devir ve teslim

MADDE 19 - (1) Görevinden ayrılan sözleşmeli bilişim personeli, zimmetinde bulunan veya görevi gereği kendisine verilen personel kartlarını, görevi sırasında kullandığı her türlü araç, gereç, cihazlar ile görev gereği üretilen her türlü belge ve dokümanları devir teslim tutanağı ile devretmek zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşmenin Feshi

Sözleşmenin feshi ve sona ermesi

MADDE 20 - (1) Sözleşmeli bilişim personelinin;

a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şartlardan birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

b) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şartlardan birini sonradan kaybetmesi,

c) Mazereti olmaksızın, sözleşme dönemi içinde kesintisiz üç iş günü veya toplam on iş günü göreve gelmemesi,

ç) Görev yaptığı süre zarfında (c) bendinde belirtilen durum hariç, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil veya halleri üç defa, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren fiil veya halleri iki defa, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya halleri bir defa işlediğinin Genel Müdürlükçe tespit edilmesi,

d) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

e) Sözleşmeli personel pozisyonunun iptali nedeniyle sözleşmeli bilişim personelinin hizmetine ihtiyaç kalmaması,

f) Bir sözleşme dönemi içinde 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesinde geçerli bir raporla belgelenen hastalık izninin altmış günü geçmesi,

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde Bakanlıkça sözleşme tek taraflı feshedilir.

(2) Sözleşmeli bilişim personelinin, askerlik görevinin başlamasından veya ücretli doğum izninin bitiminden en az onbeş gün önce başvurması halinde Bakanlık sözleşmeyi tek taraflı fesheder.

(3) Sözleşmeli bilişim personeli sözleşme dönemi içerisinde en az üç ay önceden bildirimde bulunmak suretiyle ayrılmak istemesi halinde sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

(4) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması ve ölüm hallerinde sözleşme sona erer.

Sözleşmeli bilişim personeli tarafından tazminat ödenecek haller

MADDE 21 - (1) Sözleşmeli bilişim personelinin, taksirli eylemleri veya elinde olmayan nedenlerden dolayı oluşacak durumlar hariç olmak üzere 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi halleri nedeniyle Bakanlık tarafından; üçüncü fıkrasında belirtilen halde ise öngörülen süreye riayet etmeksizin kendisi tarafından sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi durumunda, fesih tarihinden sözleşmenin bitiş tarihine kadar olan sürenin (kıst ay, tam ay sayılır) aylık sözleşme ücretiyle çarpımı sonucu bulunacak tutar, sözleşmeli bilişim personeli tarafından tazminat olarak ödenir. Bu tazminat, aylık sözleşme ücretinin üç katından az olamaz.

Yeniden işe alınma

MADDE 22 - (1) Bu Yönetmelik uyarınca istihdam edilmiş olmak, yeniden istihdam edilme açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

(2) Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli bilişim personelinin pozisyonu yazılı başvurmaları halinde saklı tutulabilir ve istekleri halinde yeniden hizmete alınırlar. Ancak yeniden hizmete alınacakların;

a) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl,

b) Askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün,

içinde yeniden istihdam edilmek üzere Bakanlığa yazılı olarak müracaat etmesi gerekir.

(3) İlgililer müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde göreve başlatılır.

(4) Bu madde uyarınca yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

İş sonu tazminatı

MADDE 23 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında Genel Müdürlük bünyesinde istihdam edilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz, en az 2 hizmet yılını tamamlayan sözleşmeli bilişim personelinden;

a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde sayılan haller nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi,

c) Sözleşmeli bilişim personelinin ölümü,

hallerinden birinin gerçekleşmesi nedeniyle sözleşmesi sona erenlerin, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibarıyla, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, kurumunda çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

(2) Ölüm halinde yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, sözleşmeli bilişim personelinin kanuni mirasçılarına ödenir.

(3) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılanlara iş sonu tazminatı ödenmez.

(4) Sözleşmeli bilişim personelinin 21 inci maddede belirtilen durumlarda sözleşmesinin feshedilmesi halinde iş sonu tazminatı ödenmez.

Yürürlük

MADDE 24 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yorumlar (0)
16°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
Namaz Vakti 30 Temmuz 2021
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49