1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde 105 maddelik değişiklik yapıldı

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde (CBK) 105 maddelik değişiklik yapıldı

GÜNCEL 10.01.2019, 08:58
1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde 105 maddelik değişiklik yapıldı

10 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle, teşkilat Kanunlarının olduğu 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde (CBK) 105 maddelik değişiklik yapıldı

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 27)

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 27

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"d) Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü"

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 10/A- (1) Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Cumhurbaşkanı ve aile fertleri ile Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Cumhurbaşkanlığı idari işler Başkanı, Cumhurbaşkanının korunması talimatı verdiği kişilerin maddi ve manevi şahsiyetlerine yönelik her türlü saldırıya karşı, Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerinde ve ikametleri ile her türlü ulaşım aracında, yurtiçi ve yurtdışmda gerçekleştireceği toplantı, gezi, tören veya açılış gibi faaliyetlerde gerekli koruma tertip ve tedbirlerini almak veya aldırmak,

b) Koruma görevi ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışmda ilgili makam, kurum, kuruluş ve güvenlik birimleri yetkilileri ile koordinasyonu sağlamak, gerekli koruma tedbirlerini almak veya aldırmak,

c) Cumhurbaşkanı ve diğer devlet erkanının katılımıyla gerçekleştirilen programlarda alınacak olan güvenlik tedbirleri ile koruma hizmetlerini diğer devlet erkanını kapsayacak şekilde planlamak ve koordine etmek, gerektiğinde yakın koruma hizmetlerini Cumhurbaşkanının programda bulunduğu sürece kendi uhdesine almak,

ç) Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerinde, ikamet veya Cumhurbaşkanının ve aile fertlerinin bulunduğu bina ve tesislerin girişlerinde ve yakın çevresinde ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı gerekli önleyici ve koruyucu koruma tedbirlerini almak, bu yerlere girecek personel, ziyaretçi veya görevliler ile taşıt ve eşyaların güvenlik kontrolünü yapmak veya yaptırmak,

d) Cumhurbaşkanının ikametgahı, makam, özel ve çalışma odaları ile seyahat araçlarında gerekli teknik taramayı yapmak, bu yerler ile Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerindeki giriş kapılarında ve bina girişlerinde fiziki ve elektronik her türlü güvenlik tertip ve tedbirlerini almak veya aldırmak,

e) Cumhurbaşkanlığı hizmet mahalleri ile Cumhurbaşkanının katıldığı program yerlerinde taşıt ve yaya trafiği ile park düzenini almak veya aldırmak,

f) Genel Müdürlük personelinin atama, yer değiştirme, görevlendirme, eğitim, disiplin, performans değerlendirme ve benzeri tüm özlük ve idari işlemlerinin yürütülmesi için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

g) Koruma hizmetleri ile ilgili taşıt, araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçları planlayarak temini için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

ğ) Konuk devlet başkanları ile hükümet başkanları veya eşdeğer devlet büyükleri ile eşlerinin Türkiye'ye gelişlerinde yakın koruma ve güvenlik tedbirlerini almak veya aldırmak, gelen heyetle bu amaçla işbirliği yapmak, ilgili birimler ile gerekli koordinasyonu sağlamak,

h) Koruma hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla koruma personelinin her türlü eğitim ihtiyacım belirlemek, hizmetin özelliklerine göre personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli kısa ve uzun vadeli eğitim programları hazırlamak, bu eğitim programlarını uygulayarak başarılı olanları sertifikalandırmak,

ı) Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerindeki kamera ve kayıt sistemleri ile Cumhurbaşkanının çalışma ofisi, ikameti veya bulunduğu bina, tesis ve program yerlerinde telsiz ve role istasyonları ihtiyaçlarım tespit etmek, temin etmek, kurulumlarım ve çalışır durumda bulunmalarım ilgili birimlerle koordineli olarak sağlamak,

i) Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerindeki elektronik güvenlik sistemleri ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, ilgili birimlerle koordineli olarak temin edilmesini sağlamak ve işletmek,

j) Cumhurbaşkanının yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde kullandığı ulaşım araçlarının fiziki ve teknik koruma tedbirlerini almak,

k) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Genel Müdür hizmet yönünden Cumhurbaşkanına, idari yönden idari İşler Başkanına bağlıdır. Koruma hizmetlerinin yerine getirilmesinde içişleri Bakanlığından görevlendirilen personel Emniyet Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı görev ve çalışma mevzuatı ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklarını Genel Müdür emri ve gözetiminde yerine getirir. Genel Müdür, koruma personeli ile ilgili olarak bu personelin kadrosunun bulunduğu teşkilatın en üst amirine mevzuat ile verilen yetkileri haizdir."

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Cumhurbaşkanlığı Makamı, Cumhurbaşkanlığı idari işler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarından oluşan Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatının kadroları, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir."

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesinin, birinci fıkrasında yer alan "üçüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya "Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli, İdari İşler Başkanlığının talebi üzerine Emniyet, Jandarma veya Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıflarına mensup olanlar arasından İçişleri Bakanlığınca görevlendirilir." cümlesi eklenmiş ve ikinci fıkrasının son cümlesi "Büyükelçilik unvanı Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı müddetçe devam eder." şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Cumhurbaşkanlığı" ibaresinden soma gelmek üzere "merkez teşkilatı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "hazırlanan" ibaresi "gönderilen" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 40 mcı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 40- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:

a) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü,

b) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü,

c) Mevzuat Genel Müdürlüğü,

ç) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,

d) Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü,

e) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,

f) Personel Genel Müdürlüğü,

g) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ğ) Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü,

h) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

ı) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

i) İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı,

j) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

k) İcra İşleri Dairesi Başkanlığı,

l) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

m) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

n) Özel Kalem Müdürlüğü."

MADDE 8- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h), (ı), (i), (j), (k) ve (m) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

"ğ) Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca uzlaştırmacıların eğitimi, sınavı, sicile kaydı, çalışma usul ve esasları, denetim ve performansları ile uzlaştırma kurumuna ilişkin gerekli diğer iş ve işlemleri yürütmek, Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak,"

MADDE 9- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

MADDE 41/A- (1) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununda verilen görevleri yapmak ve ceza uygulamalarım gerektiren işlerde evrakı ilgili mercie tevdi etmek,

b) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatın Bakanlıkça yapılması gereken işlemlerini yürütmek,

e) Kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemlerini yürütmek,

ç) 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda

verilen görevleri yapmak,

d) 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununda verilen görevleri yapmak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 10-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 42 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Mevzuat Genel Müdürlüğü

MADDE 42- (1) Mevzuat Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Adli konulara ilişkin kanunlarla ilgili inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak,

b) Bakanlığa gönderilen kanun teklifleri hakkında görüş bildirmek,

c) Bakanlıklarca gönderilen mevzuat taslaklarının, Türk hukuk sistemine ve mevzuat tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 11-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunla verilen görevleri yerine getirmek," ibaresi "Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtlan Kurumuna ilişkin mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "ve insan hakları" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 46 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 46/A- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü

MADDE 46/B- (1) Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen konular hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların ilgili birimleriyle işbirliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarmı yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,

b) İlgili birimlerle işbirliği yaparak bu birimlerin derlediği hukuki mevzuatı, yüksek mahkemelerin içtihatlarım, bilimsel yayınları, Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkemelerin kararlarım ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirerek bilgi işlem ortamına aktarmak ve kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak,

c) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak,

ç) Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemlerarası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak,

d) Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında bilgisayar kullanan personelin eğitimim sağlamak,

e) Bilgi işlem müdürlükleri ile birlikte mahkemeler ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi işlem sisteminin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 15-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"i) Uluslararası kurum ve kuruluşların insan hakları alanındaki faaliyetlerini, Dışişleri Bakanlığıyla işbirliği halinde takip etmek ve bu alandaki gelişmelerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,"

MADDE 16- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 50 nci maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"f) Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü yazılı, görsel ve işitsel dokümanın basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,

g) Yazılı olmayan hukuk kuralları ile örf ve adetleri ve eski hukuk kaynaklarım araştırmak, toplamak ve yayımlamak,

ğ) Yayın Danışma Kurulu oluşturmak,"

MADDE 17- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 51 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İcra İşleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 51- (1) İcra İşleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) İcra ve iflas sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) İcra ve iflas dairelerinin kurulması, kaldırılması ve aynı veya farklı yerlerdeki dairelerin birleştirilmesi ile yetki alanının belirlenmesi işlemlerini yürütmek,

c) İcra ve iflas dairelerinin yönetim, denetim ve gözetim işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

ç) İcra ve iflas sistemiyle ilgili tarifeleri çıkarmak,

d) Doğrudan Bakanlıkça ataması yapılan icra ve iflas dairesi personelinin; atama, yer değiştirme, nakil, terfi, görevlendirme, görevden uzaklaştırma, görevde yükselme, unvan değişikliği ve emeklilik işlemleri ile diğer özlük işlemlerini yerine getirmek, yapılacak sınavların usul ve esaslarım belirlemek, buna ilişkin işlemleri yürütmek ve bu personel hakkında yapılacak ihbar ve şikayetleri inceleyerek gerekli işlemleri yapmak veya yaptırmak,

e) Bakan tarafmdan verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 18-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 52 nci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ç) Bakanlık için ihtiyaç duyulan bina ve arazinin, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek,

d) Bakanlığa ait bina ve tesislerin, ilgili birimlerle işbirliği yaparak tesis, yapım, onarım ve kira işlerine ilişkin program ve projelerini hazırlamak, takip etmek, bunların bakım ve küçük onaranlarım yapmak veya yaptırmak,

e) (d) bendinde yazılı işlerin yıllık icra programına alınabilmesi için, belirlenecek arsalara ait her türlü etüt, inceleme ve tespitleri yaparak veya yaptırarak bunlardan elverişli olanları seçmek,"

MADDE 19-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 53 üncü ve 54 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 61 inci maddesinin yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(8) Eğitim görenlerden konaklama ve yemek ücreti alınmaz."

MADDE 21- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 63 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Sözleşmeli bilişim personeli

MADDE 63/A- (1) Bakanlıkta, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli bilişim personeli çalıştırılabilir. Çalıştırılacak toplam sözleşmeli personel sayısı yüzelliyi geçemez."

MADDE 22- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (o) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"g) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,"

"j) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı,"

"ı) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"

MADDE 23- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 75 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

MADDE 75- (1) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yurtdışında yaşayan; Türk vatandaşlarının, kaybettirme halleri dışında Türk vatandaşlığından çıkmış olanların ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişilerin yabancı ülke mevzuatı ile uluslararası mevzuattan kaynaklanan çalışma, sosyal güvenlik ve sosyal hizmet konularındaki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,

b) (a) bendinde belirtilen kişilerin kültürel, ekonomik ve ailevi nedenlerden kaynaklanan sorunlarına çözüm bulmak için gerekli çalışmaları yapmak, uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmalarını yürütmek, yurtdışında gerekli sosyal incelemeleri yaparak sosyal inceleme raporları hazırlamak ve bu konularda yurtiçinde ve yurtdışındaki kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Yurtdışında Türk işgücünün istihdamına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, Bakanlığın görev alanına giren diğer konularda uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmaları hazırlamak, müzakerelerini yürütmek ve tadili çalışmalarını yapmak ve bu konuda Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,

d) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve bu kuruluşlara üye olmaktan doğan iş ve işlemleri yapmak,

e) Bakanlık yurtdışı kadrolarını düzenlemek, bu kadrolarda görev yapan personeli yönetmek ve denetlemek,

f) Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca yapılacak yurtdışma ilişkin işlemleri koordine etmek ve bunların diğer ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, Bakanlığın görev alanıyla ilgili yurtdışı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile protokol işlerini yürütmek,

g) Çalışma hayatı ve sosyal politika alanlarında yabancı literatürü, mevzuatı ve uygulamaları izlemek ve raporlamak,

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 24- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 77 nci maddesinden soma gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 77/A- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 25- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 80 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

MADDE 80- (1) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın Avrupa Birliği, yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla insan kaynaklarının geliştirilmesi alanında yürüttüğü projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu, yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak,

b) Bakanlığın görev ve faaliyet alamna giren konularda, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, koordinasyonu sağlamak,

c) Avrupa Birliğine yönelik olarak Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda Bakanlığın görev alanlarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve bu konularda uygulama ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve öneriler hazırlamak,

ç) Avrupa Birliği programlan ve Avrupa Birliğinden sağlanan destekler çerçevesinde Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve uygulanmasına ait işleri yürütmek,

d) İlgili mevzuat, Avrupa Birliği müktesebatı ve milletlerarası andlaşmalar çerçevesinde operasyonel programları hazırlamak, yürütmek ve fonların uygulanmasını koordine etmek, yapısal fonların kullanımı için gerekli hazırlıkları yapmak,

e) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak,

f) Desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak; projelerin seçimini yapmak, önceliklendirmek, ihale ve sözleşmelerini yapmak ve yürütülmesini sağlamak, ödemelerini gerçekleştirmek ve muhasebeleştirmek, buna ilişkin kontrol, izleme ve değerlendirmeleri yapmak,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 26-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 85 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 98- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur."

MADDE 28- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 99 uncu maddesinin birinci fıkrasının (k), (1) ve (o) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aym fıkraya (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ı) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

i) Personel Genel Müdürlüğü,

j) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"

MADDE 29-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

MADDE 109/A- (1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve Avrupa Birliğine yönelik mevzuat ve uyum çalışmaları ile ekonomik ve teknik işbirliğine yönelik çalışmalarda Bakanlık hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak,

b) Avrupa Birliği ile mali ilişkiler çerçevesindeki operasyonel programları yürütmek ve fonların uygulanmasını koordine etmek,

c) ilgili mevzuat, Avrupa Birliği müktesebatı ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde operasyonel programları hazırlamak ve uygulamak,

ç) Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası sözleşmeler de dahil olmak üzere ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak,

d) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve ilgililere duyurmak,

e) Desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak; projelerin seçimini yapmak, önceliklendirmek, ihale ve sözleşmelerini yapmak ve yürütülmesini sağlamak, ödemelerini gerçekleştirmek ve muhasebeleştirmek, buna ilişkin kontrol, izleme ve değerlendirmeleri yapmak,

f) İlgili kurum ve makamlara görevleri ile ilgili bilgi, belge ve raporların intikalini sağlamak ve operasyonel programın özelliğine göre yapısal fonların kullanımı için gerekli hazırlıkları yapmak,

g) Bakanlık faaliyetleri çerçevesinde yurtdışmdan gelen heyetler ve Bakanlıktan yurtdışına gönderileceklerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Yurtdışı ilişkilerle ilgili protokol işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Personel Genel Müdürlüğü

MADDE 109/B- (1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın personel planlaması ve politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın eğitim planım hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 109/C- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 30-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 113 üncü, 114 üncü ve 117 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 120 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Yurtdışı teşkilatı

MADDE 120/A- (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir."

MADDE 32- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 129 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Bakanlığın merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:

a) İkili Siyasi İşler Genel Müdürlükleri,

b) Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü,

c) Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlükleri,

ç) Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü,

d) Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü,

e) Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü,

f) İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlükleri,

g) Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü, ğ) Andlaşmalar Genel Müdürlüğü,

h) Konsolosluk İşleri Genel Müdürlükleri,

ı) Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü,

i) Enformasyon Genel Müdürlüğü,

j) Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü,

k) Protokol Genel Müdürlüğü,

l) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

m) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

n) Dış Politika Danışma Kurulu Başkanlığı,

o) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

ö) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

p) Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı,

r) Diplomasi Akademisi Başkanlığı,

s) Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığı, ş) Tercüme Dairesi Başkanlığı,

t) Özel Kalem Müdürlüğü."

MADDE 33-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 134 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü

MADDE 134- (1) Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dış politikamızı ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin olarak analiz, planlama, öngörü, programlama ve eşgüdüm çalışmalarına katkıda bulunmak,

b) Uluslararası kuruluşlar bünyesindeki arabuluculuk, çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetimi çalışmalarım ve bu kapsamdaki diğer projeleri yürütmek,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 34-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 143 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 143/A- (1) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın personel politikası ve planlamasıyla ilgili çalışmaları yürütmek, personel yönetiminin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak ve bu kapsamda alman kararları uygulamak, kurumsal gelişim faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek, Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemlerini planlamak ve yürütmek, Bakanlık personelinin ve ailelerinin yurtdışmda sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin işlemleri yürütmek, Bakanlık Komisyonunun raportörlüğünü yapmak,

b) Merkez ve yurtdışı teşkilatında kullanılmak üzere gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, merkez ve yurtdışı teşkilatında ihtiyaç duyulan arazinin ve binaların kiralanması ve satın alınması ile bina inşası ve büyük onaranlarıyla ilgili işleri yürütmek, bina ve yerleşke yönetimi, güvenliği, temizliği, aydınlatması, ısıtması, bakımı, onarımı ile taşıma hizmetlerim yürütmek, kargoların sevkiyatını sağlamak, yurtiçindeki ve yurtdışındaki lojmanlar ile sosyal tesislerin kurulması, yönetimi ve bakımı ile ilgili hizmetleri yürütmek,

c) Merkez ile yurtdışı teşkilatı arasındaki haberleşmeyi yürütmek, gelen ve giden haberleşme evrakının kayıt, tasnif ve dağıtımım sağlamak, bilişim ve haberleşme ihtiyaçları ile bağlantılı yazılımları temin etmek, oluşturmak ve geliştirmek, merkez ve yurtdışı teşkilatında mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmetiçi eğitim almalarım sağlamak, merkez ile yurtdışı teşkilatı arasında mevcut haberleşme sistemi üzerinden yapılması uygun görülmeyen yazışmaları periyodik kuryeler göndermek suretiyle ulaştırmak, diplomatik çanta ve kargoların sevkiyatını sağlamak ve bunlara dair yazışmaları yürütmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 143/B- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 35-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 148 inci, 150 nci, 151 inci ve 154 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 36- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 167 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "merkez" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve yurtdışı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 37- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 168 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (e) bendi (f) bendi olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"

"f) Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı,"

MADDE 38- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 169- (1) Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri ilgili mevzuatta

piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde şunlardır:

a) Enerji kaynaklarını ve tesislerinin envanterini tutmak, memleketin her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli planlamaları yapmak,

b) Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,

c) Enerji kaynaklarının üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin milli menfaatlere ve modem teknolojiye en uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,

ç) Enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine etmek,

d) Enerji fiyatlandırma esaslarım tespit etmek, kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarım dikkate alarak tüketicilere yapılan her türlü enerji satışında taban ve tavan fiyatlarını belirlemek ve uygulanmasını denetlemek,

e) Enerji konusunda teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, envanterini hazırlayarak sonuçlarını ilgili mercilere iletmek ve koordine etmek,

f) Ülkenin hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek,

g) Yenilenebilir enerji alanındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak,

ğ) Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirmek,

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 39- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 171 inci maddesinden soma gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 171/A- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 40- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 174 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı

MADDE 174- (1) Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Enerji verimliliği ile ilgili mevzuat, strateji ve eylem planlarının taslaklarını düzenleyici etki analizleri ile birlikte hazırlamak, uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve iyileştirici tedbirleri planlamak,

b) Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, müşterek projeler veya etkinlikler yürütmek veya koordine etmek,

c) Diğer kurum ve kuruluşlarla yapılabilecek işbirliklerini de dikkate alarak, toplum genelinde enerji kültürünün ve enerji verimliliği bilincinin geliştirilmesi ve uygulamaların özendirilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmak, enerji verimliliği ve çevre-enerji alanlarına ilişkin belirlenen politika ve stratejileri takip etmek ve gerçekleşmesine ilişkin çalışmaları yürütmek veya koordine etmek,

ç) Ulusal enerji verimliliği eylem planının uygulama, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek,

d) Enerjinin rasyonel kullanımı ile ilgili olarak eğitim, etüt ve danışmanlık hizmetleri vermek, laboratuvar kullanım desteği sağlamak, enerji yöneticisi merkezi sınavlarını yapmak, yetkilendirilme ve sertifıkasyon ile ilgili çalışmaları yürütmek,

e) Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi kapsamında uluslararası enerji verimliliği eğitim programları düzenlemek ve enerji verimliliği hizmetleri vermek,

f) Ülke genelinde ve sektörler bazında enerji tasarruf potansiyellerini belirlemek, enerji etütlerini yapmak veya yaptırmak, alternatif yakıtlar, bölgesel ısıtma ve ısı piyasasının oluşturulması dahil gerekli çalışmaları yürütmek,

g) Enerji verimliliği uygulama projelerini, araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek, destek ödemelerini gerçekleştirmek,

ğ) Ulusal ve uluslararası enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak hedef ve önceliklerini belirlemek, yürütülen çalışmaların sonuçlarım ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuyla paylaşmak,

h) Enerji verimliliği ile ilgili tüm paydaşların, doğru ve güncel bilgiye hızla erişebilmelerini sağlamak, ulusal eneıji verimliliği envanterini oluşturmak, güncel tutmak, planlama, projeksiyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek üzere ulusal enerji verimliliği bilgi yönetim sistemi kurmak ve işletmek,

ı) Çevre-enerji ilişkisi kapsamında mevcut ve yeni mevzuatın uyum ve etki değerlendirmesini yapmak, çevre mevzuatına uyuma yönelik takip ve izleme komisyonu sekretaryasını yürütmek,

i) Sürdürülebilirlik, çevre ve iklim yönetimi kapsamında ulusal ve uluslararası gelişmeleri, politikaları takip etmek, enerji politikalarına etkisini incelemek, Bakanlığın stratejileri ile uyumlu olarak faaliyetler önermek, uygun görülenleri planlamak ve gerçekleştirmek,

j) İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu çalışma grupları altında elektrik ve ısı üretimi sektörü kapsamında görev almak,

k) İklim ile ilgili ulusal bildirimlerin ve raporların hazırlanmasına katkı sağlamak, ulusal seragazı envanter raporunun sektöre ilişkin bölümünü hazırlamak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sekretaryasımn gözden geçirme toplantılarına iştirak etmek,

l) Enerji verimliliği finansmanı konusunda mevcut destek araçlarım uygulamak, geliştirmek, iyileştirmek, başvuru süreçlerini basitleştirmek, yurtiçi ve yurtdışı finansman imkanları dahil yeni destek araçları ve mekanizmalar önermek, uygun bulunanları geliştirmek, uygulamak ve etkinliğini izlemek,

m) Enerji performans sözleşmeleri dahil enerji verimliliği yatırımlarının gerçekleşmesine yönelik danışmanlık ve teknik destek sağlamak, ilgili diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

n) Ülke genelinde yürütülen enerji verimliliği ile ilgili çalışmalara ilişkin gerekli ölçme, izleme ve denetim çalışmalarını yapmak ve gerektiğinde idari yaptırımları uygulamak,

o) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 41-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 179 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Yurtdışı teşkilatı

MADDE 179/A- (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir."

MADDE 42- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 186 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"g) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"

MADDE 43-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 193 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 193/A- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 44- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 194 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar:"

MADDE 46- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 202 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiştir.

"(3) Gençlik, spor ve yurt hizmetlerini il düzeyinde koordine etmek ve yürütmek üzere il müdürlüklerine bağlı olarak Yurt Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurulabilir. Yurt Hizmetleri Müdürü, Gençlik Hizmetleri Müdürü ve Spor Hizmetleri Müdürü, mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Defterdar Yardımcısına denktir."

MADDE 47- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 206 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Müfettiş istihdamı

MADDE 206- (1) Bakanlıkta; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı istihdam edilebilir."

MADDE 48- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 256 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ç) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"

MADDE 49-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 259 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 259/A- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 50-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 268 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 51- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 279 uncu maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi yürürlükten kaldırılmış, aym fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ğ) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"

"(2) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılabilir."

MADDE 53- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 287 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 287/A- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 54-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 293 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 55-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 339 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"h) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"

MADDE 56-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 339 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 339/A- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 57-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 343 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 58-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 354 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın mevcut (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

'h) Teftiş Kurulu Başkanlığı,'

"ğ) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"

MADDE 59- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 363 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 363- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 60- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 364 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Teftiş Kurulu Başkanlığı

MADDE 364- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar:

a) Denetime ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak,

b) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı ve ilgili kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri hakkında teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Teftiş Kurulu Başkanlığının ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 61- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 376 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Müfettiş istihdamı

MADDE 376- (1) Bakanlıkta; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı istihdam edilir."

MADDE 62- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 384 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalar üzerinden yüzellibin Türk Lirasını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret alınır."

MADDE 63- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 387 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere

aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ğ) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"

MADDE 64-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 389 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"ğ) Yurtdışında alanlarında uzman bilim insanlarının veya araştırmacıların yurtiçinde kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına kazandırılması ve istihdamına yönelik politika oluşturmak, oluşturulan politikalar çerçevesinde destek programları geliştirmek, teşvik etmek, verilen destekleri izlemek ve sonuçlarım değerlendirmek,"

"(2) Bakanlık, görev ve yetkileri arasında yer alan destek programları ve projeleri ile ilgili görevlerini, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı ve ilgili kuruluşlarına yaptırabilir."

MADDE 65- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 395 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 395/A- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 66-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 401 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 67- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 412 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"i) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"

MADDE 68-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 423 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 423/A- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 69-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 431 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 70-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Ondördüncü Bölümünün eki (I) sayılı listenin "C) Konu Araştırma Enstitüleri" başlıklı bölümünün 27 nci sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 71- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ü) Ülkemizin ticaret ve gümrük hizmetlerine ilişkin ana politikalarımn etkinliğinin artırılması ve ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük yapılandırılması için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla teknoloji ve girişimcilik odaklı proje, bilimsel çalışma ve eğitim alanında işbirliği faaliyetlerini yürütmek,"

MADDE 72- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 443 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 443- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:

a) İhracat Genel Müdürlüğü,

b) İthalat Genel Müdürlüğü,

c) İç Ticaret Genel Müdürlüğü, ç) Gümrükler Genel Müdürlüğü,

d) Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,

e) Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü,

f) Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü,

g) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü,

ğ) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü,

h) Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, ı) Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü,

i) Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü,

j) Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü,

k) Personel Genel Müdürlüğü,

l) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

m) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,

n) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

o) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

ö) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

p) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, r) Özel Kalem Müdürlüğü."

MADDE 73- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İhracat Genel Müdürlüğü

MADDE 444- (1) İhracat Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) İhracatın kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ihracata ilişkin politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek, uygulamalarla ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek ve anılan kurumlarm ihracata ilişkin yeni düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek,

c) İhracatın geliştirilmesi ve yönlendirilmesine ilişkin madde ve ülke bazında gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak, ihracatın madde ve ülke bazında geliştirilmesi imkanlarını ve bu imkanlardan azami döviz gelirleri sağlama yollarını araştırmak ve önerilerde bulunmak, ihracatçıları bu konularda eğitmek, ihraç maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

ç) Ülke ihracatında veya dünya ithalatında öne çıkan pazarları düzenli olarak izlemek; bu pazarları ihracatçılara duyurmak, ihraç potansiyeli arz eden ürün ve ürün gruplarım tespit etmek ve ihracatı bu alanlara yönlendirmek amacı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve oluşumları sağlamak,

d) İhracat Rejimi Kararı da dahil olmak üzere, ihracata dair mevzuatı hazırlamak ve uygulamak, ihracatın desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirmek,

e) İhracata konu tarım ürünlerinin destekleme alım fiyatlarının belirlenmesine yönelik hazırlıkları yapmak ve destekleme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit etmek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,

f) İhracata yönelik krediler ve diğer Devlet destekleri ile ilgili olarak madde ve ülke politikalarına ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve ilgili birim ve kuruluşlara iletmek,

g) Bağlı muamele ve off-set gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek,

ğ) Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri ile ilgili mevzuatı hazırlamak ve yayımlamak, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin çalışmalarına yardımcı olmak, çalışmalarım izlemek ve denetlemek, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik Devlet destekleri ile Dahilde İşleme Rejimi konularında Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşları görevlendirmek,

h) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik Devlet destekleri ile Dahilde İşleme Rejimi konularında uygulama stratejileri belirlemek,

ı) Ülke ihracatının geliştirilmesini teminen yurtiçinde ve yurtdışmda ticaret ve alım heyetlerini ve yurtdışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek,

i) Sınır ve kıyı ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak, kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden ihracatın; ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de gözetilerek teşvik ve yönlendirilmesi konularında öngörülen ihracatı teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak, ihracatı teşvik kararları ve bu kararlara istinaden ilgili mevzuatı düzenlemek, ihracat projelerini değerlendirerek uygun görülenleri İhracatı Teşvik Belgesine bağlamak, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek, ihracatı teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara gerekli müeyyideleri uygulamak,

j) İhracatın desteklenmesine ve ihraç ürünlerinin ülke ve pazarlarının çeşitlendirilmesini sağlamaya yönelik markalaşma ve kümeleşme faaliyetleri, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme, elektronik ticaret, yurtdışı pazarlara giriş, yurtiçi ve yurtdışı uluslararası fuarlara katılım, organizasyon ve benzeri her türlü destek programlarını hazırlamak, uygulamak, diğer kurum ve kuruluşlar eliyle uygulanmasını sağlamak,

k) İhracatın desteklenmesi amacıyla, uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak dahilde işleme ve hariçte işleme rejimlerine ilişkin dış ticaret politikalarının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

l) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Kalkınma plam ve programlarına uygun olarak ihracatın teşviki ve döviz gelirlerinin artırılması maksadıyla ihracatın kalkınma planı ve yıllık programlar dairesinde geliştirilmesi ve düzenlenmesi için alınması gerekli tedbirler Cumhurbaşkanınca belirlenir."

MADDE 74- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İthalat Genel Müdürlüğü

MADDE 445- (1) İthalat Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) İthalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek ve bu kurumların ithalata ilişkin düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek,

e) İthalat Rejimi Kararı da dahil olmak üzere ithalata dair mevzuatı hazırlamak, madde politikalarım teklif etmek, uygulamak, ithalatla ilgili izinleri ve belgeleri vermek, gelişmeleri takip etmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

ç) ithalatı iç piyasa ve sanayinin ihtiyaçlarım iç ve dış ekonomik gelişmeleri dikkate alarak izlemek ve ithal mallarına uygulanacak mali yüklere ilişkin hazırlıkları yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,

d) İthal malların dünya piyasalarına uygun olarak ithalini sağlayıcı tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek,

e) Dampinge karşı vergi, sübvansiyona karşı telafi edici vergi ve korunma önlemi gibi ticaret politikası savunma araçları ile ilgili mevzuatı hazırlamak, uygulamak, mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek, ticaret politikası savunma araçlarının etkisini incelemek ve ticaret politikası savunma araçlarının etkisiz kılınmasına ilişkin girişimleri araştırmak, tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak,

f) İthalat ile ilgili politikaları izlemek, ithalatın her aşamasında gerekli görülecek incelemeleri ve denetimleri yapmak, yaptırmak, önlemleri almak ve bu hususlarla ilgili düzenlemeler yapmak,

g) Ticaret politikası savunma araçları ile ilgili ikili ve çok taraflı istişareleri yürütmek ve Dünya Ticaret Örgütü ve diğer ülke uygulamalarını takip etmek, bu uygulamalar nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Türkiye'nin menfaatlerini ilgili uluslararası platformlarda savunmak üzere gerekli önlemleri almak,

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 75- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 447 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gümrükler Genel Müdürlüğü

MADDE 447- (1) Gümrükler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Gümrük mevzuatı ve anlaşmalarına uygun olarak uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak,

b) Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine göre TIR, Transit ve Konteyner işlemlerini yürütmek,

c) Türk Gümrük Tarife Cetvelini, eşyanın menşeini, gümrük kıymetini, gümrük rejim ve formalitelerini taraf olunan anlaşmalara ve uluslararası uygulamalara uygun olarak düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,

ç) Gümrük vergileri ile gümrüklerce tahsil edilen diğer vergi, fon ve mali yükleri tahakkuk ettirmek ve tahsil etmek, eksik veya fazla tahsilat ve tecil ile ilgili işlemleri yapmak, ilgili birimlerden iletilen sonradan kontrol sonuçlarına göre gerekli işlemleri yapmak, vergi ve cezalarla ilgili geri verme ve kaldırma işlemlerini yürütmek,

d) Dahilde işleme, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat ve antrepo gümrük rejimleriyle ilgili taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve gümrük mevzuatı çerçevesinde düzenleme yapmak, izin vermek ve uygulamanın yürütülmesini sağlamak,

e) Serbest dolaşıma giriş, ihracat, yeniden ihracat, imha, gümrüğe terk işlemlerinin uygulanmasını sağlamak ve serbest bölgeler, lojistik dış ticaret bölgeleri, dış ticaret merkezlerindeki gümrük işlemlerini yürütmek,

f) Gümrük rejimleri ve işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek,

g) Diğer birimlerden iletilen risk değerlendirmesi sonuçlarına ve ilgili rejim gereklerine göre eşyanın muayene işlemlerini yürütmek,

ğ) Gümrük rejimleri ve gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımların elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin politika geliştirmek, düzenleme yapmak, bunları uygulamak,

h) Gümrüksüz satış mağazaları ile ilgili işlemleri yürütmek,

ı) Geri gelen eşya ile ilgili ihracat rejimi kararlarının uygulanmasını sağlamak, çift kullanımlı eşya ve ihracat kontrollerine ilişkin görevleri yapmak,

i) Dış ticaret mevzuatı ve sair mevzuatın gümrükle ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

j) Sınır ve kıyı ticareti ve münasebetleri ile sınır ticaret merkezlerinden yapılacak ticarete ilişkin gümrük işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

k) Yolcu beraberi, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve giden eşya ile bunlarla ilgili elektronik ticarete konu eşyanın gümrük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

l) Yolcu beraberi eşya, kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan eşya ve araç ile zorunlu hallerde gümrük denetimine tabi diğer eşya için geçici depolama yerleri ve antrepolar açmak, açılmasına ve işletilmesine izin vermek, işletmek veya işlettirmek,

m) Gümrük muafiyetine ilişkin işlemleri yapmak,

n) Basitleştirilmiş usul uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve işlemleri yürütmek,

o) Teşvik mevzuatının gümrük işlemleriyle ilgili hükümlerinin yürütülmesini sağlamak, ö) Gümrük laboratuvarları kurmak, tahlil metotlarını hazırlamak ve çalışmalarını

düzenlemek, laboratuvarlarda yapılan tahlillerin ücretlerini tahsil etmek ve bu laboratuvarlarm faaliyetleri için ihtiyaç duyulan tüm giderleri karşılamak,

p) Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, ambarlama, tartım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

r) Gümrüklerce alman vergi, ceza ve benzeri mali yüklere ilişkin uzlaşma usul ve esaslarım belirlemek ve uygulamayı yürütmek,

s) Taşra gümrük idarelerinin kuruluş ve işleyişi hakkında politikalar geliştirmek, bunları uygulamak ve bu alanda eşgüdümü sağlamak,

ş) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 76- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 448 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

MADDE 448- (1) Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın görev alanına giren konularda; serbest ticaret anlaşmaları, tercihli ticaret anlaşmaları, ticari, sınai, teknik ve gümrük işbirliği anlaşmaları ve ortaklık anlaşmaları başta olmak üzere, mal ve hizmet ticareti, yatırımlar, ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet haklan ile kamu alımlarına ilişkin ikili, bölgesel, çoklu ve çok taraflı ekonomik ve ticari her türlü anlaşmayı, gerektiğinde yurtdışmda da koordinasyon sağlayarak ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak, müzakerelerini yürütmek, imzalamak, uygulanması ile ilgili mevzuatı hazırlamak, yürürlüğe koymak ve uygulanmalarını izlemek ve sağlamak,

b) Uluslararası ikili ticari ve ekonomik işbirliği faaliyetlerini Karma Ekonomik Komisyonu, Ortak Komite, Ortaklık Konseyi ve benzeri platformlar vasıtasıyla, ilgili kuramlarla koordinasyon halinde yürütmek, izlemek ve gerekli tedbirleri almak, ülkemizin zikredilen nitelikte anlaşması bulunmayan ülkelerle ticari, ekonomik ve gümrük işbirliğini geliştirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve anlaşmaları imzalamak,

c) Türkiye'nin ticari ve ekonomik konularda bölgesel ve çok taraflı örgütlerle ilişkilerinde koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak, ticari, ekonomik ve gümrük anlaşmaları ile ortak program ve projeleri hazırlamak, müzakere etmek ve uygulanmasını sağlamak,

ç) Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Gümrük Örgütüne üyeliklerimiz çerçevesinde hak ve yükümlülüklerimizin takibini yapmak, ülke pozisyonunu belirlemek ve bu örgütler bünyesindeki müzakerelerde ülkemizi temsil etmek,

d) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

e) Avrupa Birliğine yönelik olarak Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar çerçevesinde, ekonomik ve ticari ilişkilerde kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak politikaların saptanması için gerekli çalışmaları yapmak ve bu konularda uygulama ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak ve öneriler hazırlamak,

f) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Gümrük Birliği başta olmak üzere, Avrupa Birliği ile müzakerelere ilişkin gerekli hazırlıkları yapmak, Avrupa Birliği organları ile gerekli temas ve toplantıları yapmak, alınan kararlarla alakalı olarak gerekli uygulama çalışmalarım yerine getirmek, ortaklık organların çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,

g) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile Türkiye arasında akdedilen anlaşmalar ile anlaşmaların ek ve protokollerinde yer alan hususların takibi ve uygulanmasını sağlamak, bu alanlarda Avrupa Birliği müktesebatma uyum çalışmalarını koordine etmek, Bakanlığın Avrupa Birliği kaynaklı program ve projelerini hazırlamak, yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

ğ) Türkiye'nin gümrüklerle ilgili uluslararası anlaşma, protokol ve sözleşmelere katılımına dair Bakanlık görüşünü hazırlamak, koordinasyonunu yapmak, müzakere etmek ve uygulanmasını sağlamak,

h) Avrupa Birliği ile hizmet ticareti alamnda yapılan müzakerelere ilişkin politikaların genel dış ticaret politikası ile uyumlu şekilde saptanması için gerekli çalışmaları yürütmek, müzakereleri yapmak ve gerektiğinde anlaşmalar hazırlamak,

ı) Başta Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği olmak üzere ikili, çoklu ve çok taraflı ticari ve ekonomik anlaşmalara ilişkin pazara giriş çalışmaları yapmak, bu anlaşmaların etkilerini değerlendirmek üzere gerektiğinde diğer kuruluşlarla ortak araştırmalar yapmak ve bu konulardaki önerileri değerlendirmek,

i) Bakanlığın görev alanına giren konular ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmalara katılmak ve gerektiğinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

j) Bakanlığın faaliyet alanına giren konulara ilişkin uluslararası örgütler ve ikili, çoklu ve çok taraflı anlaşmalar nezdinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Türkiye aleyhine açılabilecek veya Türkiye'nin açabileceği davalarda, ülkemiz menfaatlerini ilgili uluslararası platformlarda savunmak üzere gerekli önlemleri almak, ülkemizi temsil etmek, ihraç ürünlerimize veya ülkemizin hizmet ihracatına yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve bu alanlarda gerektiğinde hizmet alımı yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

k) Uluslararası mal ve hizmet ticareti ile uluslararası yatırımlar konusunda Türk şirketlerinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar karşısındaki hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik tedbirler almak ve gerektiğinde bunların hukuki yöntemlerle korunmasına destek sağlamak,

l) Bakanlığın görev alanına giren dış temaslarla ilgili protokol faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

m) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 77-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 449 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü

MADDE 449- (1) Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) İhracatın geliştirilmesi, Türk malı algısının yurtdışı pazarlarda güçlendirilmesi ve ihraç pazarlarımızın çeşitlendirilmesi amacıyla tanıtım faaliyetlerini yürütmek, bu kapsamda EXPO, konferans, seminer, sergi, reklam kampanyaları ve benzeri faaliyetleri organize etmek, tanıtıma yönelik diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili çalışmaları takip ve koordine etmek,

b) Ülkemiz ihraç ürünlerinin ve döviz kazandırıcı hizmetlerin ülkemizde veya yurtdışında düzenlenen uluslararası EXPO, fuar, sergi, ticaret heyeti, alım heyeti, kongre, konferans, tanıtım organizasyonu ve benzeri organizasyonlarda tanıtılmasına yönelik yapılacak tanıtım faaliyetlerini planlamak, bu tanıtım faaliyetlerinin organizasyonu için gerekli görevlendirmeleri yapmak, tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

c) Uluslararası EXPO, sergi, kongre, konferans, tanıtım organizasyonu ve benzeri programlara yönelik sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, organizasyon ve benzeri faaliyetlere ilişkin destek programlarım hazırlamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,

ç) Ülke ihracatının geliştirilmesini teminen yurtiçinde ve yurtdışında ticaret ve alım heyetleri oluşturmak, yurtdışı fiıar ve sergiler düzenlemek,

d) Yurtdışı teşkilatında sürekli görevli Bakanlık temsilcilerinin faaliyet ve programlarım takip etmek, etkin ve verimli çalışmalarım sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri belirlemek ve Bakana raporlamak,

e) Yurtdışı teşkilatı ile Bakanlık arasında hızlı bilgi paylaşımım ve koordinasyonu sağlamak, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş aleminin taleplerini karşılayacak şekilde güncel ülke, sektör ve ürün bilgilerini içeren ülke raporlarını hazırlamak,

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 78- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 450 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

MADDE 450- (1) Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında serbest bölgeler, lojistik serbest bölgeleri, ihtisas serbest bölgeleri, özel bölgeler, dış ticaret merkezleri ve lojistik merkezlerinin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke ve politikaların tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek,

b) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde düzenlemeler yapmak,

e) Serbest bölgeler ve lojistik merkezlerinde yapılabilecek üretim, alım-satım, depolama, kiralama, montaj-demontaj, bakım-onarım, kıyı bankacılığı, bankacılık, sigortacılık, fınansal kiralama ve diğer faaliyet konularını belirlemek,

ç) Serbest bölgeler ve lojistik merkezlerinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere faaliyet ruhsatı vermek veya verilmiş belgeleri iptal etmek,

d) Yurtdışında yapılacak yatırımlara ve döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası ticaretine ilişkin mevzuatı hazırlamak ve uygulamak,

e) Yurtdışı yatırımlar ve hizmet ticaretinin gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin önlemler almak ve bu hususlarla ilgili düzenlemeler yapmak, sektör ve ülke bazında gerekli tedbirleri almak,

f) Kalkınma planlan ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde döviz kazandırıcı hizmetler ticaretinin, ticarette destek hizmetlerinin ve yurtdışındaki doğrudan Türk yatırımlarının desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında öngörülen teşvik tedbirlerini ve Devlet desteklerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak, teşvik kararları ve bu kararlara istinaden ilgili mevzuatı düzenlemek, döviz kazandırıcı hizmetler projelerini değerlendirerek uygun görülenleri teşvik belgesine bağlamak, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek, teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara gerekli müeyyideleri uygulamak,

g) Döviz kazandırıcı hizmetler ticaretinde müteahhitlik, lojistik ve teknik müşavirlik hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek, bu kapsamda gerekli mevzuatı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde uygulamak,

ğ) Firmaların dış pazarlarda döviz kazandırıcı hizmetler ticareti ile ilgili olarak karşılaştıkları sorunlar ile diğer ülkelerce döviz kazandırıcı hizmet ihracatımıza karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirler ve diğer ticaret engellerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak, bu engellere ilişkin olarak özel sektör ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarım bilgilendirmek, söz konusu engellerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve bu amaçla ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

h) Döviz kazandırıcı hizmetlerin desteklenmesine ve hizmetlerin ülke ve pazarlarının çeşitlendirilmesini sağlamaya yönelik markalaşma ve kümeleşme faaliyetleri, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme, yurtdışı pazarlara giriş, uluslararası fuarlara katılım ve benzeri her türlü destek programlarını hazırlamak, uygulamak ve diğer kurum ve kuruluşlar eliyle uygulanmasını sağlamak,

ı) Döviz kazandırıcı hizmetler dış ticareti konusuna ilişkin olarak Türk şirketlerinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar karşısındaki hak ve menfaatlerini hukuksal yöntemlerle korumak,

i) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 79- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 451 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

MADDE 451- (1) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeninin bozulmasım önleyecek tedbirleri almak, buraların takip ve muhafazasını sağlamak, gerektiğinde müdahalede bulunarak durumu adli mercilere intikal ettirmek,

b) Deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında ve diğer gümrüklü yer ve sahalarda giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların muhafazası ile gümrüğe sevk edilmesini sağlamak ve gümrük işlemleri bitirilmeden buralardan çıkmalarını önlemek,

e) Yatlara ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

ç) Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak,

d) Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde kişi, eşya ve taşıtların kaçakçılıkla mücadele kapsamında takibini yapmak,

e) Kaçakçılıkla mücadele için bilimsel yöntemler de kullanmak suretiyle bilgi toplayarak gerekli araştırma, soruşturma ve operasyonları yapmak, taşra teşkilatının yapacağı operasyonları koordine etmek, gerektiğinde taşra teşkilatı ile müşterek operasyon yapmak,

f) Kaçakçılıkla mücadele amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi değişiminde bulunmak, protokoller hazırlamak ve uygulamak, gerektiğinde müşterek operasyonlar yapmak,

g) Kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla ulusal ve uluslararası bilgi akışına dayalı veri tabanları oluşturmak, verileri işlemek, değerlendirmek ve risk analizi çerçevesinde kullanılabilecek nitelikte olanları Gümrükler Genel Müdürlüğüne ve Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne iletmek,

ğ) Adli kolluğa ilişkin olarak kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile verilen görevleri yapmak,

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 80- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 452 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

MADDE 452- (1) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Tüketicinin korunmasına ilişkin politikalar oluşturulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, yurtiçi ve yurtdışmdaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

b) Tüketicilerin, sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, kayıplarını giderici tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak,

e) Tüketicilerin tüketim maddeleri yönünden çevresel tehlikelerden korunabilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ç) Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amacına yönelik kalite denetimi yapmak, yaptırmak, kalite kontrol sistemleri kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlara standart tespitine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak,

d) Tüketicileri aydınlatıcı ve eğitici tedbirleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve tüketicinin korunması konusundaki politikaların oluşturulmasında bunların gönüllü örgütlenmeleri yoluyla temsil edilmelerini sağlamak,

e) Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, bu ürünlerde ihtiyaç halinde gerekli düzenlemeleri yapmak veya Bakan onayı ile standartları zorunlu uygulamaya koymak, ülke ekonomisinin gerektirdiği özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmak,

f) Tüketici sorunlarının çözümüne ilişkin olarak kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile verilen görevleri yapmak,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 81-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

MADDE 453- (1) Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Esnaf ve sanatkarlara ilişkin politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,

b) Esnaf ve sanatkarlara ilişkin politikaların belirlenmesi, istatistikler ve analizler üretilmesi ve paylaşılması, değerlendirmeler yapılması ve raporlar hazırlanması amacıyla bu işletmelere ait yatırım, üretim, pazarlama, teşvik, mali durum, Ar-Ge, istihdam, enerji ve benzeri ekonomik faaliyet bilgi ve verileri ile esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarına ait bilgileri, belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında almak suretiyle bilgi sistemi oluşturmak ve bu sistemce üretilen istatistiki bilgileri derlemek ve yayımlamak,

c) Esnaf ve sanatkarların sorunlarım tespit etmek, çözüm önerileri geliştirmek ve ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunmak, rekabet güçlerinin artırılması, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik yeteneklerinin geliştirilmesi, pazarlama, hammadde ve tezgah temini amaçlarıyla teşvik ve destekler vermek ve bu konulara yönelik düzenlemeler yapmak,

ç) Perakende ticarete ilişkin mevzuat çerçevesinde esnaf ve sanatkar işletmelerinin ticari faaliyetine yönelik çalışmalar ve düzenlemeler yapmak ve gerekli tedbirleri almak,

d) İç ve dış pazar imkanlarını araştırmak, kredi ve finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar ve bu konularda düzenlemeler yapmak,

e) Esnaf ve sanatkarlar ile istihdam ettikleri personele yönelik eğitim faaliyetlerini desteklemek,

f) Esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarının kuruluş, işleyiş ve siciline ilişkin işleri yürütmek,

g) Kooperatifçiliğe ilişkin politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,

ğ) Kooperatifçilikle ilgili Ar-Ge çalışmaları yapmak, kooperatif bilgi ve denetim sistemini kurmak ve işletmek,

h) Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak, yayın, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

ı) Kooperatiflerin amaçlarım gerçekleştirmek için hazırlayacakları projeleri desteklemek ve teşvik etmek, teşvik ve desteklere yönelik düzenlemeler yapmak,

i) Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst birlikleri, yapı kooperatifleri ve üst birlikleri hariç olmak üzere, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatif ve birliklerin kuruluşuna, işleyişine ve denetlenmesine yönelik düzenlemeler yapmak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, kooperatifleri ve üst kuruluşlarım denetlemek veya denetlettirmek,

j) Kooperatifler için örnek ana sözleşmeler hazırlamak ve yürürlükte olan ana sözleşmeleri ihtiyaçlar doğrultusunda güneellemek,

k) Kooperatiflere ve üst kuruluşlarına yol göstermek ve çalışmalarında yardımcı olmak, yeni alanlarda kooperatif girişimlerinin geliştirilmesine yönelik özendirici ve destekleyici çalışmalar yürütmek, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasını sağlamak,

l) Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri tarafından kullanılan ürün alım kredilerine ve kadın girişimi üretim ve işletme kooperatiflerince kullanılan kredilere faiz desteği sağlamak ve bu kredilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemek,

m) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 82-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 454 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

MADDE 454- (1) Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası kaynaklan kullanarak, gerektiğinde üniversite ve araştırma kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa çalışarak, Türkiye'nin ticari ve ekonomik gelişimi ile ilgili tahmin ve etki analizleri yaparak geleceğe dair projeksiyonlar oluşturmak,

b) Bakanlığın faaliyet alanlarına giren konularda veriler toplamak, araştırmalar yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, değerlendirmek ve bakanlık faaliyetlerine ilişkin istatistikleri açıklamak, bu konularda gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

c) Madde ve ülke politikalarına ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla detaylı stratejik planlama ve tasarım çalışmaları yapmak ve bunları ilgili, kurum, birim ve kuruluşlara iletmek,

ç) Türkiye ve dünya ticareti ve ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeleri sürekli izlemek, değerlendirmek, derlenmiş bilgi ve istatistikleri kullanarak ticaret politikalarının belirlenmesine katkı sağlamak üzere araştırma ve analizler yapmak ve gerekli hallerde bunları yayımlamak,

d) Ürün ve hizmet ticareti, ticarette destek konuları, gümrük hizmetleri, alternatif mal ve hizmetler, sınır ötesi e-ticaret ve iç ve dış pazarlar konularında stratejik araştırma ve değerlendirmeler hazırlamak, bu amaçla ikili ve çok taraflı ilişkilerdeki gelişmeleri analiz etmek,

e) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, kalkınma planlan, yıllık programlar, izleme kararları ve icra planlarının oluşturulmasına katkı sağlamak, uygulanmasını izlemek ve bu alanda koordinasyonu sağlamak,

f) Türkiye'nin ticari ve ekonomik yapısını sektörel bazda analiz ederek; iç ve dış ticaretin gelişimini sağlayacak politika önerileri oluşturmak,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 83- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

MADDE 455- (1) Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dış ticaret politikası, genel ekonomik hedefler, insan sağlığı ve güvenliği ile kamu yararı doğrultusunda ürün güvenliği politikalarının ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlanmasını sağlamaya ve ticarette teknik engellerin önlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak,

b) Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararım hazırlamak ve uygulamak, yapılacak işlemleri, uygulama usul ve esaslarını belirlemek, mevzuatın diğer bakanlık ve kuruluşlara verdiği yetkiler çerçevesinde yayımlanan teknik mevzuatı ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak dış ticaret alanında uygulamak,

c) ihraç ürünlerinin kalitesini, rekabet gücünü ve dış pazarlarda itibarını arttırmaya ve karşılaştığı teknik engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve ihracatçıları bilgilendirmek,

ç) Dış ticarete konu ürünlere ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlamak, teknik düzenlemelere uygunluk denetimi yapmak veya yaptırmak, teknik mevzuatı bulunmayan dış ticarete konu ürünlerde ihtiyaç halinde teknik düzenlemeler hazırlamak,

d) Avrupa Birliği teknik mevzuatma uyumu koordine etmek ve buna ilişkin müzakereleri yürütmek, ürün güvenliği, teknik düzenlemeler, teknik engeller ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin üst mevzuatı uyumlaştırmak ve uygulamaları izlemek,

e) Piyasa gözetimi ve denetimini ulusal düzeyde koordine etmek, etkinliğini artırmak için ilgili kuramlarla işbirliği halinde temel stratejiler ve eylem planlan geliştirmek, uygulamaları izlemek ve piyasa gözetimi ile ithalat denetimleri arasında uyumu sağlamak,

f) Teknik düzenlemeler, standardizasyon ve kalite konusundaki ikili, bölgesel ve çok taraflı uluslararası çalışmaları koordine etmek, gerektiğinde istişarelerde bulunmak, ulusal teknik düzenlemelerin ve denetimlerin uluslararası yükümlülüklere uygunluğunu gözetmek,

g) Ticaret Denetmenleri ile Bakanlık Laboratuvar Müdürlüklerinin görevlerini koordine etmek ve etkin çalışmalarını sağlamak,

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 84- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 456 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

MADDE 456- (1) Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Gümrük işlemleriyle ilgili verileri risk analizine tabi tutmak, analiz sonuçlarını değerlendirmek ve bunları ilgili birimlere aktarmak,

b) Risk değerlendirme amaçlı olarak, Bakan tarafından gerekli görüldüğü durumlarda, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, araştırma model teknikleri ile istatistik! araçlar ve diğer analiz yöntemleriyle etki-değerlendirme analizleri yapmak,

c) Bakanlık mensuplarının veri, analiz ve inceleme ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Bakanlığın faaliyet alanları ile ilgili bilgi, belge ve doküman hazırlıklarına katkı sağlamak,

ç) Risk analizi ölçütlerini belirlemek, risk yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak, risk analizi konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla gerekli bilgi değişimi ve işbirliğini sağlamak,

d) Risk analizine ilişkin verileri de kullanarak sonradan kontrol işlemleriyle ilgili verileri toplamak, değerlendirmek, arşivlemek, ilgili birimlere aktarmak ve bu birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

e) Gümrük gelirlerinin tahsil seyrini araştırmak ve bütçe tahminlerine esas olacak bilgileri toplamak,

f) Gümrük müşaviri ve yardımcıları ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

g) 4458 sayılı Kanuna göre tasfiye edilecek hale gelen eşyanın tasfiyesini yapmak, tasfiyelik eşyanın satışa sunulmasından önce özelliklerine göre bakımı, tamiri ve ambalajlamasını yapmak veya yaptırmak,

ğ) Tasfiyelik eşya için depolar, mağazalar ve satış reyonları açılmasına ve işletilmesine ilişkin ilke ve standartları belirlemek, bu yerleri açmak, işletmek, işlettirmek ve denetlemek,

h) Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin bilgi ve belgelerin matbu veya elektronik ortamda alimim, satışını veya bedelsiz dağıtımını yapmak veya yaptırmak,

ı) Kaçak zannı ile yakalanan eşya ve aracın muhafazası için konulduğu kamu veya özel depolama yeri ve antrepolar için ücret tarifesi belirlemek,

i) Gümrüklerce ve diğer Bakanlık birimlerince tahsil edilen vergi, fon ve mali yükler yönünden gerçek ve tüzel kişilere ilişkin her türlü bilgi ve belgenin kontrol ve denetimini yapmak,

j) Gümrük işlemlerine ait yazılı veya elektronik ortamdaki belgelerin, kanuni süreler içinde muhafaza edilmesini ve bu sürelerden sonra usulüne göre imha edilmesini sağlamak,

k) Gümrük idaresinin ihtiyaç duyduğu her türlü mührün alımmı, satımını veya bedelsiz dağıtımını yapmak,

l) Yap-işlet-devret sözleşmeleri kapsamında alman Bakanlık payının sözleşmelerde yer aldığı şekilde kullanımına yönelik işlemleri yapmak veya yaptırmak,

m) Döner sermaye işletmelerini idari ve mali yönden yönetmek,

n) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 85- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 457 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Personel Genel Müdürlüğü

MADDE 457- (1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: a) Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin

geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

b) Atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek, e) Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek; eğitim

faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

ç) Ülkemizin ticaret ve gümrük hizmetlerine ilişkin ana politikalarının etkinliğinin

artırılması ve ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük yapılandırılması için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla teknoloji ve girişimcilik odaklı proje, bilimsel çalışma ve eğitim alanında işbirliği faaliyetlerini yürütmek,

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 86- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 458 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 458- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Bakanlık bölge müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri, serbest bölge müdürlükleri, gümrük müdürlükleri, işletme müdürlükleri ve gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlükleri, yetki alanı ve Bakanlıkça devredilen yetki çerçevesinde, idari yargı mercilerinde Bakanlık adına dava açabilir, Bakanlığa karşı açılan idari davalarda Bakanlığı temsil edebilir, bu davaları Bakanlık adına takip edebilir, adli ve idari yargı organları ile icra daireleri ve noterler tarafından gönderilen tebligatı Bakanlık adına alabilir ve Bakanlık adına işlem yapabilir."

MADDE 87- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 459 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

MADDE 459- (1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

b) Bakanlık teşkilatının denetimi altmdaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

c) Özel anlaşmalara dayalı olarak Bakanlığa verilmiş görevlere ilişkin konularda ilgili merciler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

ç) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun faaliyet göstermesini sağlamak üzere çalışma yapmak ve gerekli teklifleri hazırlamak,

d) Mevzuatın Bakanlığa tanıdığı inceleme, denetim ve soruşturma yetkilerini kullanmak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı; Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanlan ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre istihdam edilen Ticaret Müfettişlerinden oluşur.

(3) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında yukarıda belirtilen dış denetimle ilgili görevleri yürütmek üzere 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi uyarınca Ticaret Uzmanlan ve Ticaret Uzman Yardımcılan görevlendirilebilir.

(4) Başkanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması amacıyla doğrudan Başkanlığa bağlı olmak ve çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenmek üzere grup başkanlıkları kurulur."

MADDE 88- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 460 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Strateji Geliştirme Başkanlığı

MADDE 460- (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 89- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 461 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

MADDE 461- (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Bakanlık otomasyon stratejilerini belirlemek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,

b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,

c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,

ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve veri tabanları oluşturmak,

d) Bakanlığın bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 90-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 463 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği

MADDE 463- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,

b) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 91- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 464 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE 464- (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanın çalışma programını düzenlemek,

b) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 92- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 465 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Taşra teşkilatı

MADDE 465- (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

(2) Serbest bölge müdürlükleri doğrudan Bakanlığa bağlıdır."

MADDE 93- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 466 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yurtdışı teşkilatı

MADDE 466- (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir."

MADDE 94- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 467 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Döner sermaye işletmesi

MADDE 467- (1) Bakanlık, bu Bölümde sayılan görevleri yerine getirmek ve ihracatın geliştirilmesi ve ithalatın yönlendirilmesi kapsamında yapılacak faaliyetler, dış ticarette ürün denetimleriyle ilgili faaliyetler, dış ticarette ürün denetimlerine yönelik uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri, ürün denetimlerinde ihtiyaç duyulan laboratuvarlarm kurulması ve mevcutların geliştirilmesi faaliyetleri, ürün denetimlerinde numune alımı ve analizi masrafları

ile dış ticaret denetimleri kapsamında alman ve firmalarca belli süreler dahilinde geri alınmayan numunelerin satışını yapma, dış ticaretin geliştirilmesine ilişkin kurs, konferans, toplantı, seminer, envanter, projelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme, yayın, rehberlik, danışmanlık, yönetim, işletme, yurtdışı teşkilatının geliştirilmesi ve benzeri hizmetleri yapmak, yaptırmak veya bunlara katılmak, gümrük denetimleri kapsamında alınan ve firmalarca belli süreler dahilinde geri alınmayan numunelerin satışını yapmak üzere gerekli olan yerlerde ve sayıda döner sermaye işletmesi kurabilir.

(2) Döner sermaye işletmesine tahsis olunan sermaye ihtiyaç duyulması halinde Cumhurbaşkanı tarafından beş katma kadar artırılabilir. Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen karlar, ödenmiş sermayeye tahsis edilen tutara ulaşıncaya kadar sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra, yılsonu karı hesap dönemini izleyen Nisan ayının sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılır.

(3) Tahsis edilen sermaye; ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinde kullanılmak üzere işletmeye verilen mallar ile döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlardan oluşur. Bağış ve yardımlar sermaye limitine bakılmaksızın sermayeye ilave edilir.

(4) işletmenin giderleri; birinci fıkrada belirtilen iş ve faaliyetlerin gerektirdiği harcamalar ile döner sermaye işletmelerinde istihdam edilen personele yapılacak ödemelerden oluşur. Döner sermayeden bunlar dışında herhangi bir harcama yapılamaz.

(5) Mali yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştaya, bilanço ve eklerinin birer örneği de aynı süre içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

(6) Bakanlık hizmetleri için döner sermayeden temin edilen taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilerek Bakanlık adına tahsis edilir.

(7) Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, çalışma usul ve esasları, giderleri, işletilmesi ile hesap usullerine ilişkin hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine çıkarılan yönetmelikle tespit edilir."

MADDE 95- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 468 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kadrolar

MADDE 468- (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir."

MADDE 96- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 469 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Uzman istihdamı

MADDE 469- (1) Bakanlık merkez teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Ticaret Uzmanı ve Ticaret Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

MADDE 97- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 470 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Denetmen istihdamı

MADDE 470- (1) Bakanlık taşra teşkilatında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca Ticaret Denetmeni ve Ticaret Denetmen Yardımcısı istihdam edilebilir.

(2) Ticaret Denetmeni ve Ticaret Denetmen Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Ürün Denetmeni ve Ürün Denetmen Yardımcısına denktir.

(3) Görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması amacıyla çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenmek üzere grup başkanlıkları kurulabilir."

MADDE 98-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 471 inci ve 472 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 99- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 476 ncı maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi ve mevcut (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ı) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"

"k) Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı,"

MADDE 100- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 486 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 486/A- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak,"

MADDE 101-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 489 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı

MADDE 489/A- (1) Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ulaştırma türlerinde meydana gelen ve ulaştırma emniyet düzenlemeleri ile emniyet yönetimi bakımından belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayları araştırmak, incelemek ve ulaşım emniyetinin iyileştirilmesine yönelik rapor hazırlamak, incelenen ve karara bağlanan raporu Bakana ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kuruluna sunmak.

b) İncelemesi yapılan kaza veya olaylara ilişkin raporları gerektiğinde taraflara, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek.

c) Kaza veya olay bölgesinde gerekli incelemelerin tekemmül etmesine kadar, delilleri muhafaza etmekle yükümlü mülki idare amirliği ile koordinasyon halinde olmak.

ç) Gizlilik derecesi bulunan delillerle ilgili usul ve esasları belirlemek.

d) Uluslararası gelişmeleri takip etmek, ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak, katkı veya katılma paylarını ödemek, üyesi olunan uluslararası kuruluşlarca yayımlanan kural ve standartların uygulanmasını temin etmek.

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) İncelemesi yapılan kaza veya olaylara ilişkin raporlar, Başkanlık bünyesinde oluşturulacak Değerlendirme Heyeti tarafından karara bağlanır. Merkez Başkanı aynı zamanda Değerlendirme Heyetinin de başkamdir.

(3) Başkan dahil en fazla yedi kişiden müteşekkil Değerlendirme Heyeti üyeleri Bakan Oluru ile üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi dolan üyelerin görev süresi Bakan Oluru ile uzatılabilir.

(4) Değerlendirme Heyeti üyelerinin hangi hizmet birimi, kuruluş, kurum, üniversite, sivil toplum örgütü temsilcileri veya alanında uzman ve yetkin kişilerden oluşacağı, sahip olmaları gereken özellikler ile Başkanlığın ve Değerlendirme Heyetinin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.

(5) Araştırma ve incelemenin tek amacı benzer kaza veya olayların önlenmesine yönelik olup raporların içeriğinde idari, hukuki ya da cezai sorumluluk tespiti yer almaz.

(6) İncelemeyi yapan görevli uzmanların kaza veya olay yerine erişimi ile delillerin temini kısıtlanamaz.

(7) İhtiyaç duyulması halinde, özel uzmanlık veya teknik bilgiyi gerektiren kaza araştırma ve incelemelerinde bilirkişi görevlendirilebilir. Bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(8) Başkanlık tarafından yapılacak harcamalar Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesine konulan ödenekten karşılanır. Başkanlık, çalışmalarıyla ilgili konularda ihtiyaç oluşması halinde araştırma, inceleme ve danışmanlık hizmetleriyle sınırlı olmak üzere Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi vasıtasıyla hizmet alımı yapabilir.

(9) Değerlendirme Heyetinin Başkan ve üyelerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir toplantı için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ile yol giderleri ve harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesine konulan ödenekten ödenir.

(10) Merkez Başkanı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısına denktir.

(11) Mevzuatta, Kaza Araştırma ve İnceleme Kuruluna yapılan atıflar Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığına yapılmış sayılır."

MADDE 103-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 510 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Geçici yurtdışı teşkilatı

MADDE 510/A- (1) Geçici özel diplomatik temsilcilikler, geçici ihtisas birimleri ve dış temsilcilik niteliği taşımayan geçici yurtdışı teşkilatı kurulması ile yabancı bir ülkede Türkiye'nin menfaatlerini koruyan bir devletin o ülkedeki temsilciliğinde geçici olarak temsilci görevlendirilmesi Cumhurbaşkanı kararı ile olur.

(2) Geçici yurtdışı teşkilatı, görev veya hizmet süresi bitince kaldırılır.

(3) Geçici yurtdışı teşkilatının görev veya hizmet sürelerinin uzatılması birinci fıkrada belirtilen usule tabidir.

Yurtdışı teşkilatı kurulma usulü

MADDE 510/B- (1) Yurtdışı teşkilatı kurulurken niteliği, kurulacağı yer, görevleri, yer itibarıyla görev alanı, bağlı veya ilgili olacağı misyon, konsolosluk şefliği ve geçici olanların süresi, Cumhurbaşkanı kararında belirtilir."

MADDE 104- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Maden İşleri Genel Müdürü" ibaresi "Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü", (ç) bendinin dördüncü cümlesinde yer alan "Maden İşleri Genel Müdürlük" ibaresi "Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü" ve (g) bendinin birinci cümlesinde yer alan "Petrol İşleri Genel Müdürlüğü" ibaresi "Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 105- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümlerinden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 106- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (II) sayılı cetvelin "I. HUKUK MÜŞAVİRLERİ" satırında yer alan "VE" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aym cetvele "ULAŞIM EMNİYETİ İNCELEME MERKEZİ BAŞKANI" satırı eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte,

a) Adalet Bakanlığında; Yayın İşleri Dairesi Başkam ve Teknik İşler Dairesi Başkanı,

b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığında; I. Hukuk Müşaviri,

c) Dışişleri Bakanlığında; Personel Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve I. Hukuk Müşaviri,

ç) İçişleri Bakanlığında; I. Hukuk Müşaviri,

d) Kültür ve Turizm Bakanlığında; I. Hukuk Müşaviri,

e) Milli Savunma Bakanlığında; I. Hukuk Müşaviri,

f) Sağlık Bakanlığında; Denetim Hizmetleri Başkanı, I. Hukuk Müşaviri,

g) Tarım ve Orman Bakanlığında; I. Hukuk Müşaviri,

ğ) Ticaret Bakanlığında; Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü, Kooperatifçilik Genel Müdürü, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü ve Anlaşmalar Genel Müdürü,

h) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında; I. Hukuk Müşaviri,

kadrolarında veya görevlerinde bulunanların görevleri başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer ve haklarında 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilir. 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri saklıdır.

(2) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI bölümünde yer alan "Başdenetçi" unvanlı kadrolar "Başmüfettiş" şeklinde, "Denetçi" unvanlı kadrolar "Müfettiş" şeklinde, "Denetçi Yardımcısı" unvanlı kadrolar "Müfettiş Yardımcısı" şeklinde değiştirilmiştir.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Gençlik ve Spor Bakanlığında "Başdenetçi", "Denetçi" ve "Denetçi Yardımcısı" kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun "Başmüfettiş", "Müfettiş" ve "Müfettiş Yardımcısı" kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunların "Başdenetçi", "Denetçi" ve "Denetçi Yardımcısı" kadrolarında geçirdikleri süreler, "Başmüfettiş", "Müfettiş" ve "Müfettiş Yardımcısı" kadrolarında geçmiş sayılır.

(4) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin SAĞLIK BAKANLIĞI bölümünde yer alan "Sağlık Başdenetçisi" unvanlı kadrolar "Başmüfettiş" şeklinde, "Sağlık Denetçisi" unvanlı kadrolar "Müfettiş" şeklinde, "Denetçi Yardımcısı" unvanlı kadrolar "Müfettiş Yardımcısı" şeklinde değiştirilmiştir.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Sağlık Bakanlığında "Sağlık Başdenetçisi", "Sağlık Denetçisi" ve "Sağlık Denetçi Yardımcısı" kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun "Başmüfettiş", "Müfettiş" ve "Müfettiş Yardımcısı" kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunların "Sağlık Başdenetçisi", "Sağlık Denetçisi" ve "Sağlık Denetçi Yardımcısı" kadrolarında geçirdikleri süreler, "Başmüfettiş", "Müfettiş" ve "Müfettiş Yardımcısı" kadrolarında geçmiş sayılır.

(6) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin TİCARET BAKANLIĞI bölümünde yer alan "Gümrük ve Ticaret Denetmeni" ile "Ürün Denetmeni" unvanlı kadrolar "Ticaret Denetmeni" şeklinde, "Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı" ile "Ürün Denetmen Yardımcısı" unvanlı kadrolar "Ticaret Denetmen Yardımcısı" şeklinde değiştirilmiştir.

(7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Ticaret Bakanlığında "Gümrük ve Ticaret Denetmeni", "Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı" ile "Ürün Denetmeni" ve "Ürün Denetmen Yardımcısı" kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun "Ticaret Denetmeni" ve "Ticaret Denetmen Yardımcısı" kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunların "Gümrük ve Ticaret Denetmeni", "Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı" ile "Ürün Denetmeni" ve "Ürün Denetmen Yardımcısı" kadrolarında

(8) Mülga Ekonomi Bakanlığında mesleğe stajyer kontrolör olarak başlayıp yetiştirilmeleri ve yeterlikleri bu çerçevede gerçekleştirilenlerden kanun veya kanun hükmünde kararnameler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan uzman kadrolarına atanmış olanlardan halen bu kadroda bulunanlar talep etmeleri halinde Ticaret Bakanlığında durumlarına uygun müfettiş kadrolarına atanır. Atama için uygun boş kadro bulunmaması halinde söz konusu kadrolar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.

(9) Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılan atıflar yeni oluşturulan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılmış sayılır.

(10) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca kadro unvanları değişenlerin önceki kadro unvanlarına ilişkin olarak mevzuatta yapılmış olan atıflar yeni kadro unvanlarına yapılmış sayılır.

(11) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan birimlerin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar, bu birimlere ait görev ve yetkiler, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli ve yetkili olan birimler tarafından yerine getirilir.

(12) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edilen kadro unvanları hariç olmak üzere, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılan birimlere tahsisli kadroların mevcutlu olarak ilgili Bakanlık merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasında ilgili Bakan yetkilidir.

MADDE 107- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 108- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

9 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

(1) SAYILI LİSTE

Yorumlar (0)
16°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
Namaz Vakti 16 Haziran 2021
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49