Ali YALÇIN’ın şubesinde Talat YAVUZ’un seçim kaybetme korkusu, Ramazan ÇAKIRCI’ya seçim takvimini öne aldırttı. Öğretmenler Bismillah deyip, ders başı yapmadan delege başvuru süresi bitiyor. Bu korku neden?  Öğretmenlerin demokratik tercihlerini kullanarak aday olup, seçim çalışması yapabilecekleri makul bir süre niçin verilmedi? 


Üyelerin hür iradelerinin sandığa tam yansıması için; şeffaf, serbest ve eşitlik esasları doğrultusunda Eylül 2022 de yapılacak olan seçimlerin herkesin tüzüğümüz ve seçim yasalarının ruhuna ve lafzına uygun davranış sergilemesi beklenilen, sendikamızda yeni bir seçim sürecine girmiş bulunmaktayız. Sendikamız, sendikacılık ezberini bozmuştur. Kavga zemininde rekabet değil, rekabet zemininde hizmeti esas aldı. Seçimler; yeni heyecanı ve coşkusu olan arkadaşlarımızın sahneye çıkmasına vesile olmasına ve sendikamızın daha da ileri gitmesi için bir fırsattır. Ancak öyle bir seçim takvimi yayımladılar ki, adeta kendilerinden başkasına nerdeyse hayat hakkı tanımamaktadırlar.


Eğitimciler Birliği Sendikası Seçim Uygulama Yönergesinin Ek-3 seçim takviminde delege adaylığı başvurularının alınması 6-13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmektedir. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacağı göz önünde bulundurulduğunda; seçim takviminin alelacele yayımlanması seçimlerin sağlıklı yürütülmesinden ziyade yangından mal kaçırırcasına, propaganda çalışmalarına fırsat vermeden üyelerin nazarında güvenirlikleri kalmayan mevcut şube başkanlarının saltanatlarını ömür boyu sürdürme hırslarının bir sonucudur. 


Eğitimciler Birliği Sendikası İstanbul 4 No’lu Şubenin 12 Aralık 2004 tarihinde yapılan üç ayrı listenin yarıştığı seçimi, Ali YALÇIN göğüsleyerek bugünkü genel başkanlığa kadar yükselmesini, sendikamızda olan özgür, hoşgörü, seviyeli ve tatlı bir rekabet ortamının bulunmasına borçludur.


Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür. Özdeyişinden yola çıkarak 2018 seçimlerinde yaşanılan acı tecrübelerin tekrar yaşanmaması için teşkilatımıza yakışmayan uygulamaların birkaçını hatırlatmaya çalışalım;
 Sultanbeyli ilçesinde oy sayım günü yurt dışı görevinde bulunan bir delegenin, diğer delegelerden daha çok oy almasına rağmen sayım durduruluyor ve bir şekilde diğer delegelerin altına düşmesi sağlanılıyor.
Eğitimciler Birliği Sendikasının Seçim Usul ve Esaslarının 14. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendine göre; “Sandık bölgeleri, işyerleri alfabetik olarak sıralanarak belirlenir.” Amir hükmüne rağmen Tuzla ilçesinde bu kurala uyulmadı.


 Üyelerin bazılarına baskı, dayatma ve tehditlerle iradelerine müdahale edilmesi seçimlerin antidemokratik yapılmasının sonucunu doğurmuştur.


Seçimlerde ast olan üs yöneticilerin ne yapayım da görevde tekrar kalmayı garantiliyim kaygısından uzak, üyelere hür iradeleri ile istedikleri adaylara oy verebilecekleri ortamı hazırlamaktır. Seçim ile ilgili yasaların, tüzüğümüzün ve hukukun evrensel ilkelerine aykırı hiçbir tutum ve davranış içerisinde bulunulmamalıdır. Üyelerin hür iradelerinin sandığa yansıması sonucunda oluşacak yeni yönetim, herkes tarafından kabullenecek ve sendikamızın daha da ileri gitmesi için tüm üyeler yeni yönetim etrafında birleşeceklerdir.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun, 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun ve Eğitim-Bir-Sen Seçim Usul ve Esasları Yönetmeliğin seçimlerle ilgili maddelerinde; Seçimlerin serbest ve eşitlik esaslarına göre yapılacağı belirtilmiştir. Tüzüğümüzün 3. maddesinin 2. fıkrasının (g) bendinde: “Özgür ve şeffaf seçimlerin gerçekleştirilmesini, bireylerin ve üyelerin tercihlerinin önemsenmesi için her türlü tedbirin alınması” gerektiği amir hükmü mucibince, bu seçim sürecinin şaibeden, baskıdan, dayatmadan, tahakkumdan uzak ilgili mevzuatların ve tüzüğümüzün ruhuna ve lafzına uygun tertemiz, dostane, saygı, huzur ve herkesin hür iradesine müdahalenin olmadığı bir seçim süreci geçirmek hepimizin temennisidir. 
Tüm üyelerimizin seçim sürecinde Genel Merkezden arzuları; tüm aday listelerine eşit yakınlıkta, kolaylaştırıcı, kuşatıcı, birleştirici, kucaklayıcı ve yapıcı bir hakem rolünü üstlenmesidir. 


Seçim sürecinin eşit şartlarda devam edebilmesi için seçim sonuna kadar üyelerimizin Genel Merkezden beklentileri;


Görev ve unvanları ne olursa olsun üyelerimizin hür iradelerine müdahale edilecek her türlü fiil, söylem, tutum ve davranıştan uzak durulması,


 Seçimlerin; sendikamızın yönetmeliğine, tüzüğüne ve ilgili yasaların ruhuna ve lafzına uygun olarak yapılması,


 Delege seçimlerinin sağlıklı ve adil yürütülebilmesi için Eğitimciler Birliği Sendikasının Seçim Usul ve Esaslarının 20. maddesinin 1.fıkrasınına göre oluşturulacak olan “Sandık Kurulları” nın tecrübeli, tarafsızlığı ve saygınlığı herkes tarafından kabul gören kişilerden oluşturulması,


 Üyelerin, hür iradelerinin sandığa tam yansıtılabilmesi için; delege ve şube zorunlu organlarının seçimlerinin okulların dışında kültür merkezleri ve/veya spor salonlarında yapılması,


 Delege seçimlerinin, o şubeyi oluşturan tüm ilçelerin tamamında; aynı anda, aynı gün ve aynı saatte yapılması,

Bakan Soylu: Dilşah Ercan teröristtir ve bu eylemle ilişkilidir Bakan Soylu: Dilşah Ercan teröristtir ve bu eylemle ilişkilidir


Tüm yemekli toplantıların bugünden itibaren seçim sonuçlanana kadar yapılmaması,


 Üzerinde tüm üyelerimizin hakkı olan sendika aracının seçim sürecince kullanılmaması,


 Üyelerin hizmetinde kullanılan sendika gelirlerinin hiçbir surette seçim çalışmalarında kullanılmamalı,


Sendika şube başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine seçim süresince temsil gideri, huzur hakkı, yolluk ve benzeri ad altında hiçbir ödeme yapılmaması,


Uygulamada birlikteliği sağlamak ve üyelerde ön yargının oluşmaması için İstanbul’da bulunan altı şubenin seçimleri aynı gün ve aynı saatte yapılması,


 Herkes seçim süresince; teşkilatımızın vakarına, sendikamızın ilke ve değerlerine uygun davranmaya özen göstermeleri yönünde tüm teşkilatlara bir iç tamim yayımlaması,


Seçim sürecinde; seçim yasalarının, sendikamızın tüzüğünün ve yönetmeliğinin ruhu ve lafzına aykırı davranmak suretiyle seçimlerin adil, şeffaf, özgür ve sağlıklı yapılmasını engelleyen veya zorluk çıkaranlar ve üyelerin iradelerine müdahale edenler seçim çalışmalarından el çektirilmeli,


Seçimler bir bayrak yarışıdır. Bayrağı en iyi ve en yükseklere taşıyacak ekibin çıkmasını amaçlayan tatlı bir rekabettir.  Üyelerimizin hür iradeleriyle sandıktan çıkan liste etrafında tüm üyelerimizin kenetlenerek ve Genel Merkez ile uyum ve ahenk içerisinde bu soylu mücadelenin kutlu yolculuğunda yeni hedeflerine ulaştırmak için büyük bir azim ve kararlılıkla hep birlikte çalışacağız.


                                                                                                               Yıldırım DEMİRCİ
                                                                                                            Değişim Hareketi Sözcüsü