Kamu görevlilerinden bazılarına, büyük yatırım projelerinde görev yapmaları nedeniyle ek özel hizmet tazminatı ödeniyor.

Büyük yatırım projelerinde görev almalarından dolayı kamu görevlilerine ek tazminat ödenmesi hususu, “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” eki II sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünde düzenlenmiştir.

Tazminattan yararlanabilen personel

Faaliyette olan ve ödeneği bulunan büyük yatırım projelerinden ilgili kurumlarca belirlenenlerde fiilen görev yapan Devlet memurlarından, kariyeri; yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar veya şehir plancısı olup da bulunduğu unvanda 1, 2, 3 veya 4 üncü dereceden aylık alanlara, bu projelerde görev yaptıkları süreler karşılığında ek özel hizmet tazminatı ödenmektedir.

Ancak yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar veya şehir plancısı olanların proje tazminatından yararlanabilmesi için, kadrolarının da mutlaka söz konusu unvanlarda olması şartı aranmazken, söz konusu unvanları eğitimleri itibarıyla kazanmış olmaları tazminattan yararlanmak için (diğer şartlar hariç) yeterli görülmektedir.

Büyük yatırım projelerinde fiilen çalıştıkları süreler karşılığında kamu görevlilerine özel hizmet tazminatı ödenebilmesi, ilgili; Bakan, Rektör, Vali veya Belediye başkanının ilgili memurlar adına onay vermiş olması ve onaylanacak ödeme cetvellerinde unvan ve sayılarının gösterilmiş olması halinde mümkün olabilmektedir.

Öte yandan, ilgili projede çalıştıkları için tazminat ödenebilecek toplam memur sayısı, ilgili kurum kadrolarında söz konusu kariyerlerde (yüksek mimar, mühendis, mimar ve şehir plancısı) fiilen görev yapan toplam personel sayısının en çok %10’unu kadar olabilmektedir (personel sayısı hesabında küsurat tama iblağ edilir).

Tazminatın aylık miktarı

Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve şehir plancısı unvanlarını kazanmış olup (kadro unvanlarına bakılmaksızın) 1-4 üncü derecelerden aylık alan Devlet memurlarından, kurumlarınca belirlenen ve ödeneği bulunan faaliyet halindeki büyük yatırım projelerinde fiilen görevli olanlara, projelerde çalıştıkları süreler karşılığında;

**Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlara, %30 oranında ek özel hizmet tazminatı tazminat ödenir. 2021 yılının ilk yarısında bu tazminatın aylık net miktarı 469 TL tutarında olmaktadır.

**Diğer görevlerde bulunanlara, %20 oranında ek özel tazminat ödenir. 2021 yılının ilk yarısında bu tazminatın aylık net miktarı 313 TL tutarında olmaktadır.

Çocuk gelin operasyonu! 2 binden fazla gözaltı... Çocuk gelin operasyonu! 2 binden fazla gözaltı...

Öte yandan, söz konusu tazminat ilgili projelerde çalışılan süre karşılığında ödendiğinden, tazminat ödenecek çalışma sürelerine; mehil müddeti, her türlü izin, görevden uzaklaştırılma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs ve seminer, büyük yatırım projeleriyle ilgili olmayan geçici görev gibi nedenlerle hizmete ara verilen günler dahil edilmemektedir.