25 Temmuz 2019 Perşembe 20:14
MEB, Şube müdürleri için yer değiştirme duyurusu yayımladı.

İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRLERİNİN 2019 YILI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

Bu kılavuz, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin 2019 yılı isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin, hangi usul ve esaslara göre yapılacağını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

A) GENEL AÇIKLAMALAR

1- İlgili Mevzuat

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

1.2. 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

1.3. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik,

1.4. Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

2- Esaslar

2.1. Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (g) ve (ğ) bentleri ile 31'inci ve geçici 2'nci maddeleri çerçevesinde; isteğe bağlı yer değiştirmeler Ağustos 2019 ayında gerçekleştirilecektir.

2.2. Yönetmeliğin 31'inci maddesine göre halen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin en az yarısını 30/06/2019 tarihi itibarıyla tamamlayan şube müdürleri isteğe bağlı olarak yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecektir.

2.3. İsteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, Ek-1 2019 Yılı İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Takvimine göre iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

2.4. Şube müdürlerinin yer değiştirmeleri, tercihleri dikkate alınarak yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir.

2.5. Puanların eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır.

2.6. Yer değiştirmeye esas puan; Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe ekli Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ve Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi ile Yönetmeliğin 28'inci maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan puanların toplamından oluşacaktır.

2.7. Yönetmeliğin 31'inci maddesine göre isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında 30/06/2019 tarihi esas alınacaktır.

2.8. Hizmet bölgesi süresinin hesabında bir ay 30 gün olarak dikkate alınacaktır.

2.9. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmayacaktır.

B) YAPILACAK İŞLEMLER VE DİĞER HUSUSLAR

1- İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

1.1. İl milli eğitim müdürlüklerince, tüm şube müdürlerine, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürlerinin 2019 yılı İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu duyurulacaktır.

1.2. Hizmet süreleri ve puanların hesabı Bakanlığımızın veri tabanına kayıtlı bilgilerden elektronik ortamda derlenerek oluşturulmaktadır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) e-Personel Modülündeki bilgiler il milli eğitim müdürlüklerince güncellenerek, bilgilerin doğruluğu sağlanacaktır.

1.3. Başvurular iki aşamada alınacak, birinci aşamada şube müdürleri isteğe bağlı yer değiştirme isteklerini MEBBİS modülü üzerinden giriş yaparak tamamlayacaklar, ikinci aşamada ise şube müdürlerinin tercih başvuruları il milli eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak il milli eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.

1.4. Yönetmeliğin 31'inci maddesine göre yapılacak isteğe bağlı yer değiştirmeye esas puanın hesabında 30/06/2019 tarihi esas alınacağından, bu tarih ile başvurunun son günü olan 05/08/2019 tarihleri arasında herhangi bir yeni "görev kaydı" ve "görevlendirme kaydı" eklemesi yapılmayacaktır.

2- Diğer Hususlar

2.1. Yer değiştirmeye esas bölge hizmet süresinin hesaplanmasında;

a) Yer değiştirmelerde, halen bulunulan yöneticilik kadrosunda asaleten geçirilen süreler esas alınacaktır.

b) Bölge hizmet süresinin hesabında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22'nci maddesi uygulanacaktır.

c) Yargı kararları ilgili konuda yapılan işlemleri yok saydığından, mahkeme kararı ile göreve iade edilenlerin hizmetlerinin hesaplanmasında, yargıya konu işlemin yapıldığı tarihten önceki göreve başlama tarihi esas alınacaktır.

2.2. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri, o bölgenin hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

2.3. Bulundukları hizmet bölgesindeki görev süreleri, öngörülen bölge hizmet süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılacaktır.

2.4. İlçe niteliğini kaybeden, başka bir ilçeyle birleştirilen, il kapsamına alınan veya bağlı bulunduğu ili değişen ilçelerin hizmet bölgesi ve puanlarının tespitinde Yönetmeliğe ekli Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi dikkate alınacaktır.

2.5. Aksaray ilinde Sultanhanı, Artvin ilinde Kemalpaşa ve Hakkari ilinde Derecik adlarıyla üç yeni ilçe kurulmuştur.

Söz konusu ilçeler hizmet bölgeleri açısından Yönetmelik eki EK-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde yer alan; "Açıklama: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulan il/ilçeler, ayrıldıkları il/ilçelerden bu çizelgede belirlenen en alt hizmet bölgesinde yer alan il/ilçenin dahil olduğu hizmet bölgesinde değerlendirilir." hükmü çerçevesinde, aşağıdaki gibi değerlendirilecektir.

ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ

İL

İLÇE

ARTVİN

Kemalpaşa

DÖRDÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ

İL

İLÇE

AKSARAY

Sultanhanı

BEŞİNCİ HİZMET BÖLGESİ

İL

İLÇE

HAKKARİ

Derecik

C- BAŞVURU VE TERCİH İŞLEMLERİ

1- Başvurular

1.1. Şube müdürleri; MEBBİS e-Personel Modülündeki kimlik, öğrenim durumu, hizmet akışı ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda düzeltmeye esas belgeleri ile il/ilçe

milli eğitim müdürlüklerinin ilgili birimlerine başvuracaklardır. İlgili birimce gerekli düzeltmelerin MEBBİS ortamında yapılması sağlanacaktır.

1.2. Başvuru yapıldıktan sonra bilgilerinde düzeltme yapılanların başvuruları reddedilecek; yeniden başvuru yapmaları ve başvurularının onaylanması sağlanacaktır.

1.3. Başvurular, isteğe bağlı olarak görev yerlerinden ayrılacak şube müdürlerinin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.

1.4. Birinci aşamada, şube müdürleri isteğe bağlı olarak yer değiştirme isteğini, Ek-1 Takvimde belirtilen tarihler arasında Elektronik Başvuru Formunda beyan ederek tamamlayacaklardır.

İkinci aşamada, boş bulunan şube müdürlükleri ile isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan şube müdürlerinin yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel yerlerin listesi http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlanacaktır.

1.5. İkinci aşamada şube müdürleri, halen bulundukları hizmet bölgesinin aynı veya alt hizmet bölgelerinde bölge hizmeti süresini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında durumlarına uygun boş olarak ilan edilen/boşalması muhtemel olarak ilan edilen kadrolar arasından en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.

1.6. Tercih aşamasında boşalması muhtemel olarak ilan edilen, ancak atamalar sonucunda ataması gerçekleşmeyerek kadrosu boşalmayan yerleri tercih eden şube müdürlerinin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

1.7. Yer değiştirme kapsamındaki yöneticilerin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/10/2013 tarihinden önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri ile söz konusu tarihten 30/06/2019 tarihine kadar aynı kapsamda geçen hizmet süreleri, ilgili bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında birlikte dikkate alınacaktır.

1.8. Şube müdürleri; il/ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına atanmak için yer değişikliği tercihinde bulunabileceklerdir.

1.9. İkinci aşamada başvurular, bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürelerde http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu eksiksiz ve doğru olarak doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun çıktısı imzalanarak çıktılar, başvuruyu yapan ilçe milli eğitim müdürlüğü şube müdürlerince ilçe, il milli eğitim müdürlüğü şube müdürlerince il milli eğitim müdürlüklerinin ilgili birimlerine teslim edilecektir.

1.10. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.

1.11. Başvuru sahipleri, Elektronik Başvuru Formu ile yapılan başvuruda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdıklarını kabul etmiş sayılacaklar; eksiklik ve yanlışlıklardan kendileri sorumlu olacaklardır.

1.12. Birinci aşamada isteğe bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunan şube müdürlerinin kadroları muhtemel boş olarak ilan edileceğinden, ayrıldıkları kadrolara atama yapılması durumunda, isteğe bağlı kapsamda yapılan atamalarının iptal edilmesi talebi değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

2.1. Gerekli şartları taşımadığı halde başvurusu onaylanan veya Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacak; yapılmış olması halinde yer değiştirme işlemleri iptal edilecektir.

D- ATAMA İŞLEMLERİ

1- Atamalar

1.1. Yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir.

1.2. Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

EK:

1- 2019 Yılı İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Takvimi (Ek-1)

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefon: (312) 413 17 26 / (312) 413 17 30 / (312) 413 17 32 Belgegeçer: (312) 418 23 43

www.meb.gov.tr

http://personel.meb.gov.tr/

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Bakanlıklar 06648 Çankaya/ANKARA

EK-1

İL-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRLERİNİN 2019 YILI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

YAPILACAK İŞLEMLER

TARİH

Birinci Aşama

İsteğe bağlı yer değiştirme isteklerinin MEBBİS modülünden yapılması

25/07/2019 - 29/07/2019 (Saat: 17.00'ye kadar)

İkinci Aşama

Tercihlerin yapılması ve

İl Milli Eğitim Müdürlüğü onay süreci

30/07/2019 - 05/08/2019 (Saat: 17.00'ye kadar)

Atamaların yapılması ve sonuçların ilan edilmesi

07/08/2019

Son Güncelleme: 25.07.2019 20:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ali 2019-07-25 21:38:04

Allah bunları bildiği gibi yapsın. Rotasyonu iki yıldır uygulamayı üst bölgeye atanmamızı engellediler, yetmiyormuş gibi isteğe baplıda da üst bölgeye atanmamızı engellenmiş. 5. Bölgede 5 yıldır çalışan şube müdürü altıncı veya yedinciyi bölgeye mi isteyecek (o da yok ki)! Bu cuma akşamı sizi hakkın sahibi Allah'a havale ediyorum.

Avatar
Ali 2019-07-25 23:38:54

Sayın site yöneticileri lütfen çığlıpımızı duyun. Neden üst bölge hakkı verilmesi? 5. bölgede çalışanlar isteğe baplıda nereyi isteyecekpeki?!!!

Avatar
Adalet 2019-07-26 07:06:14

Bölge Hizmeti zorunlu yer değiştirme rotasyon duyurusu da yayınlandalı. Bakanlık şube müdürleri arasında ayrımi bırakıp Çankaya da görev yapan ile keskin de görev yapanı bir görmeli.Çankaya da görev yapanı korumak için rotasyon u ertelemeye Unutturmaya çalışmamalıdır.

Avatar
Ali 2019-07-26 09:57:52

Yorumlarımızı niye yayınlamıyorsunuz? Bu siteyi de sık kullanılanlardan çıkaracağım.

Avatar
canları cehenneme 2019-07-27 09:01:59

devlet yönetiminde bu kadar mı ciddiyetsizlik olur. iyiki ahiret var iyiki cehennem var. yoksa bu kadar dalga geçme zülüm ve adaletsizlik karşısında arz dayanamayıp erir.

Avatar
Xx 2019-07-25 20:48:08

Hiç olmamış hiç, parmağına bak sürdüm yala yala dur

Avatar
iyiki cehennem var 2019-07-26 18:03:04

dalga geçmişler bunlar adamı kahreder, iyi ki adaleti ilahi var ." yaşasın zalımler için cehennem" sözü boşuna söylenmemiş. bunlar sandıktaki yenilen şamardanda der s çıkarıp biraz adalet hukuk gözetelim demiyorlar.