banner1905
26 Aralık 2016 Pazartesi 21:39
Singapur Eğitim Sistemi

Singapur, Malay Yarımadası'nın Güney ucunda, ekvatorun 137 kilometre kuzeyinde yer alan bir ada ülkesidir. Yaklaşık 5.469.724 nüfusu bulunan Singapur,  Malezya’dan ayrıldıktan sonra, II. Dünya Savaşı’na kadar İngiliz sömürgesi olarak kaldı. II. Dünya Savaşı’nda Japonların egemenliğine geçti, savaştan sonra da 1965 yılında bağımsızlığını ilân edinceye kadar İngiliz sömürgesiydi. 18. yy.dan itibaren Çin’den gelen yoğun göç nedeniyle nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Çin kökenliler oluşturmaktadır. Yarımadanın yerli halkı Malaylar, Müslümandır ve ikinci büyük nüfusa sahiptirler. Hindistan kökenli olanlar, Hindu ve Müslümandırlar. Nüfusunun geri kalanını ise Avrupa ve Asya kökenliler oluşturur. Bu nedenle Singapur,  hem dini inanç- gelenek hem de dil bakımından farklılıkların yoğun olduğu bir demografik yapıya sahiptir. Gelir kaynağını en çok endüstri, ticaret ve turizm oluşturur. İngilizce en çok konuşulan dildir; farklı etnik gruplar İngilizce ile anlaşır. Okullarda İngilizce eğitim verilir fakat anadil de öğretilir. Singapur, diğer Asya ülkelerine nazaran okuma-yazma oranı yüksek olan bir ülkedir. Nüfusunun hemen hemen %95,4’ü okur-yazardır.

Son yıllarda yapılan PISA ve TIMMS’de Singapur önemli başarılar elde etti. Singapur’un 2011 TIMMS sonuçları incelendiğinde 8. sınıf düzeyinde matematik başarı puanı 611 puanla ikinci sırada; fen ve teknoloji başarısı 590 puanla birinci sırada; 4. Sınıf düzeyinde matematikte 606 puanla birinci sırada; fen ve teknoloji alanında da 583 puanla ikinci sırada yer aldığı görülmektedir (TIMMS, 2011). Singapur’un 2015 TIMMS 8. sınıf düzeyinde matematik başarı puanı incelendiğinde 621 puanla birinci sırada; fen ve teknoloji başarısı 597 puanla birinci sırada; 4. Sınıf düzeyinde matematikte 618 puanla birinci sırada; fen ve teknoloji alanında da 590 puanla birincisırada yer almaktadır (TIMMS, 2011; TIMMS, 2015).Singapur 2009 yılında ilk defa katıldığı PISA’da okuma becerileri alanında 526 puanla beşinci sırada; matematik okuryazarlığında 562 puanla ikinci sırada; fen okuryazarlığında ise 542 puanla dördüncü sırada; 2012 yılında okuma becerileri alanında 542 puanla üçüncü sırada; matematik okuryazarlığında 573 puanla ikinci sırada; fen okuryazarlığında ise 551 puanla üçüncü sırada; 2015 yılında okuma becerileri alanında 535 puanla birinci sırada; matematik okuryazarlığında 564 puanla birinci sırada; fen okuryazarlığında ise 556 puanla birinci sırada yer almayı başardığı görülmektedir (PISA, 2009; PISA 2012; PISA, 2015).

Eğer bu sınavlar, eğitimde kalite kriterleri olarak ele alınıyorsa Singapur’ un bu skorları nasıl başardığı sorusu akla gelir. Ülkenin sömürge geçmişi, demografik çeşitliliği istihdam olanakları, yer altı kaynakları eğitime etki etmekte midir? Singapur bunu nasıl başarmıştır? Singapur’un PISA ve TIMMS sonuçlarına göre elde ettiği başarının tesadüf olmadığı, eğitim alanında uygulanan program yöntem, ders araç-gereci, ölçme ve değerlendirme sistemi, öğretmen yetiştirme politikaları ve eğitime yönelik yaptıkları faaliyetlerin olumlu sonuçlara ulaştığı görülmektedir. Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yapı, eğitim sistemi, öğretmen yetiştirme, okul yöneticisi yetiştirme ve sınav sistemi nasıl? Bu sorulara verilecek doğru cevapların, Singapur’un başarısını anlama ve ülkemizdeki uygulamalar ile karşılaştırma ile başarıya giden yolda somut öneriler sunabilmek açısından etkili olacağı kanaatindeyim.

Doğal kaynakları sınırlı olduğu için Singapur’da insan kaynakları büyük önem taşır. İnsan kaynaklarının niteliğini ve verimliliğini artırmak için eğitime büyük yatırım yapılmaktadır. Hükümet eğitim politikalarını uluslararası ekonomiye paralel bir şekilde düzenlemektedir. Son yıllarda ekonomide ve sosyal alanda ilerleme kaydeden Singapur’un ekonomide yeniden yapılanması eğitim politikasının da yeniden düzenlenmesini gerektirmiş, bu düzenlemeyle de Singapur eğitim sistemi güçlenmiştir. Eğitim sisteminin temelinde meritokrasinin yatması ve etnik grupların çok olması (Çin, Malay, Hint), eğitim politikalarının şekillenmesinde etkili rol oynamaktadır. Özellikle iki dilli eğitim bu etnik farklılıktan kaynaklanmaktadır. Singapur, son yıllarda ekonomik alanda yaptığı atılımlarla, gelişmiş ülkeler kategorisinde yer almaya başlamıştır. 1990 ile 2000 yılları arasında pek çok alanda gelişme göstermiştir. Örneğin, bu yıllar arasında yönetimdeki iş gücü %9’dan %14’e yükselmiştir. Ülkenin endüstrisi, elektronik, petrol, kauçuk, gemi tamiri ve bio-teknolojiye dayanmaktadır. Ülkenin çok az (%2) ekilebilecek alanı mevcuttur. Bu yüzden eğitim planlaması, ülkenin sanayileşmesinde ve insan kaynaklarının sağlanmasında çok önemli rol oynamaktadır (Apaydın, 2009). 

Singapur eğitime ne kadar pay ayırmaktadır? Singapur bütçesi incelendiğinde, bütçenin yaklaşık %20’si eğitim harcamalarına ayrılmaktadır. Singapur’da devletin eğitime yaptığı harcamalar 2010 yılından itibaren periyodik bir artış göstermiş ve 2015 yılı itibariyle ortaöğretimde yaklaşık %50 oranında bir artış yapılmış, bu oran ilköğretime ayrılan paydan daha da fazla bir orana ulaşmıştır.  İlköğretimde öğrenci başına yapılan harcama 2010 yılında 6 bin dolar iken 2015’te bu oran 10 bin dolar seviyesindedir.  Ortaöğretimde ise öğrenci başına 2010 yılında 9 bin dolar harcanırken 2015 yılında bu rakam 13,5 bin dolara yükselmiştir (Singapore in Figures, 2016). Hükümetin eğitime harcadığı toplam bütçe 2001 yılında 6 milyon dolar iken, 2015 yılında bu rakam 12 milyon dolar seviyesindedir (Education at a Glance Singapore, 2016). Ayrıca Singapur’un yaklaşık 293 milyar dolarlık gayri safi milli hasılasından fert başına düşen milli gelir yaklaşık 53 bin dolardır. Türkiye’de ise yaklaşık 719 milyarlık gayri safi milli hasıladan fert başına düşen milli gelir yaklaşık 9 bin dolar civarındadır (The World Bank, 2016). Singapur’da eğitim kurumlarına yapılan harcamaların GSMH’ya oranına bakıldığında ise 2013 yılı itibariyle %2,8’lik bir oran görülmektedir (Education at a Glance Singapore, 2016). Türkiye’de ise bu oran %5,2 ile OECD ortalamasının (%5) üzerindedir (OECD, 2016).

Singapur’un okur-yazar oranı incelendiğinde, %96.7 civarında olduğu görülmektedir. Türkiye’de ise bu oran %95.4’tür. Bu oranlar birbirine yakın görünmektedir. 15 yaş üstü nüfusun ortalama eğitim süresi ele alındığında Singapur’da bu süre 10,6 yıl iken Türkiye’de 7,6 yıldır. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Singapur’da 306.357 $ Türkiye’de ise bu oran 798.700 $ civarındadır. GSYİH kişi başı artışı, Singapur’da %1,93, Türkiye’de ise %1.29’dur. Patent başvuruları açısından Türkiye 4766 patent başvurusu yaparken Singapur’da bu oran 1303’tür. Ar-ge araştırmacıları sayısı Singapur’da 6658 iken Türkiye’de 1157’dir. Bilimsel ve teknik dergi makaleleri sayıları incelendiğinde Singapur’da sayı 10.659 iken Türkiye’ de 30.402’dır. Eğitime yapılan kamu harcamaları, GSYİH yüzdesi bakımından ele alınırsa Singapur %2.9 iken Türkiye  %4.1 olarak görülmektedir. Yükseköğrenimdeki işsizlik oranı bakımından toplam nüfusun yüzdesi incelendiğinde Singapur %26 Türkiye %20’dir (Worldbank, 2016). Bu uluslararası göstergelere dikkat edilirse en fazla farkın, AR-GE araştırmacılarının sayılarında olduğu görülmektedir. ARGE araştırmacısı bakımından Singapur’un Türkiye’den 6 kat daha fazla olması dikkat çekicidir. 


Diğer taraftan, değerler ve yaşama sanatı da eğitimin önemli bir parçası olduğu söylenebilir. Singapur eğitim sisteminin temelinde çocukların toplum bireyleri ile uyum içinde yaşamaları, rekabetçi bir anlayıştan ziyade işbirliğine yatkın hale gelmeleri, dünya güzelliklerinin farkında olması ve yaşama saygı duyması gerektiği anlayışı yatmaktadır. En temel öğe ise Singapur sevgisi yani milli bir kimliğin, kazandırılmaya çalışılmasıdır (Apaydın, 2009). Merkezi yönetimin güçlü olduğu Singapur’da, temel eğitim 6-15 yaşları arasını kapsamaktadır ve 2000 yılından beri temel eğitim zorunlu olarak uygulanmaktadır. Zorunlu eğitime devam etmeyen çocukların velileri kanunen cezalandırılmaktadır.  Eğitim devlet okullarında ücretsiz olarak sürdürülmekte, devlet başarılı öğrencilere burs olanakları sunmaktadır (Singapore in Figures, 2016). Okulların standart programları Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmakta ve okullara gönderilip uygulanması sağlanmaktadır.  En çok dikkat çeken nokta ise özel okul ve devlet okullarının kesin bir şekilde ayrılmamasıdır (Ministry of Education Singapore, 2016).

Eğitimdeki basamaklar hakkında da bilgi sahibi olmak önemli bir ipucu olabilir. Kademelere bakıldığında okul öncesi eğitim 3-6 yaş arasını kapsamakta ve zorunlu değildir  ancak zorunlu olmamasına rağmen veliler bu konuda hassastır ve okul öncesinde okullaşma neredeyse %100’e ulaşmaktadır. ‘Kindergarden’ olarak adlandırılan anaokulları, 3 ile 6 yaş arası çocuklara 3 yıllık okul öncesi eğitim programı uygulayan kurumlardır. Bu üç yıllık program “Nursey”, “Kindergarden1” ve “Kindergarden2” olarak bilinen üç kısımdan oluşur. Her seviye için olan günlük programlar, dil ve okuryazarlık becerilerinin gelişimi, temel sayı kavramlarını, basit fen kavramlarını, sosyal becerileri, yaratıcılık ve problem çözme becerilerini, müzik ve hareketi değerlendirebilme ile açık hava oyunlarını içerir Ayrıca öğrenciler birinci dil olarak İngilizce ve ana dil olarak Malayca, Tamilce veya Çince olmak üzere iki dil öğrenirler (Kaytan, 2007: 35; Birbiri ve Ayer, 2013: 45; Özkan, 2006: 48).

İlköğretim ise 6 yıl (7-12 yaş) sürmektedir. Birinci kademenin sonunda “İlkokul Bitirme Sınavı” olarak adlandırılan bir sınav bulunmaktadır. İlköğretim, 1. ve 4. sınıflar arasındaki 4 yıllık “Temel Evre” ve İlköğretim 5. ve 6. sınıfları kapsayan 2 yıllık “Yönlendirme Evresi'nden oluşmaktadır. İlköğretimin genel amacı öğrencilere iyi bir İngilizce, anadil ve matematik eğitimi vermektir. Yönlendirme evresinin 5. ve 6. sınıflarında öğrenciler yetenekleri doğrultusunda EM1, EM2 ve EM3 adındaki üç dil stream (grubu) birine yerleştirilirler. İlköğretim 5. ve 6. sınıflarda çalışan konular: İngilizce; anadil (Çince, Malayca veya Tamilce); matematik; fen; sosyal bilimler; sanat; müzik; fiziksel (beden) eğitimi; vatandaşlık ve ahlak eğitimidir. 6. sınıfın sonunda tüm öğrenciler kendi öğrenme hızlarına ve yeteneklerine uygun ortaöğretim programlarına yerleştirilebilmek için “İlköğretimi Bitirme Sınavı'na” girmektedirler. Bu sınavda İngilizce, Anadil, Matematik ve Fen derslerine yönelik sorular bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak da ileri anadil soruları yapılabilmektedir. EM3 grubundaki öğrenciler için de Temel İngilizce, Temel Anadil ve Temel Matematik soruları bulunmaktadır. Ortaöğretimde öğrenciler İlköğretimi Bitirme Sınavı performanslarına göre, Özel Açık ve Normal Akademik veya Normal Teknik programlarından birine yerleştirilmektedirler. Öğrencilerin farklı yetenek ve ilgileri doğrultusunda eğitim programlarında farklı vurgular yapılmaktadır. Normal programda öğrenciler, “Normal Akademik” veya “Normal Teknik” programını seçme hakkına sahiptir. Normal programdaki öğrenciler 4 yılsonunda GCE “N” adı verilen düzey belirleme sınavına girerler. Sınavda başarılı olan öğrenciler bir yıl daha ortaöğretime devam eder ve GCE “O” düzeyi sınavına girmeye hak kazanır Diğer yandan “Açık” programındaki öğrenciler 4 yılın sonunda “O” düzeyi sınavına girerler. “O” düzeyi sınavından iyi sonuç alan öğrenciler Genç Kolejlerine, Politeknik'lere veya Teknik Enstitü isimli okullara devam edebilirler. “N” düzeyi sınavında yeterli olamayan öğrenciler Teknik Eğitim Enstitüleri'nde teknik ve mesleki eğitim alırlar “NT” programındaki öğrenciler, Teknik Eğitim Enstitüsü ile teknik-mesleki eğitim almak için hazırlanmaktadırlar. “Özel ve Açık Program'da öğrenciler 4 yıl eğitim sonunda GCE “O” olarak adlandırılan düzey belirleme sınavına girerler (Kaytan, 2007: 37; Birbiri ve Ayer, 2013: 53; Özkan, 2006: 48).

Yükseköğretim ise önlisans, üniversite, politeknik ve teknik eğitim enstitüleri olarak ayrılmıştır. Türkiye ile Singapur’u kıyaslamak gerekirse, zorunlu eğitim Türkiye’de 12 yıl iken Singapur’da 6 yıldır. Bir farklılık da üniversiteye girişte mevcuttur. Türkiye’de üniversiteye giriş merkezi sınav ile yapılırken, Singapur’da ortaöğretim bitirme sınavı ile yapılmaktadır. Türkiye’de bir eğitim yılı iki dönemden oluşurken, Singapur’da bir eğitim yılı dört dönemden oluşmaktadır. Dikkat çeken bir diğer nokta da Singapur’da seviye sınıflarının oluşturulmasıdır (Ministry of Education Singapore, 2016).

PISA ve TIMSS gibi öğrencilerin akademik başarısının ölçüldüğü sınavlarda özellikle son yıllarda yüksek başarı gösterip en üst sıralara yerleşen Singapur’da, işin sırrının nitelikli öğretmenden geçtiği görülmektedir. Singapur’da öğretmenlerin hem seçilmesine hem yetiştirilmesine büyük özen gösterilmekte güçlü bir eğitim-öğretim ordusu kurulması hedeflenmektedir. Öğretmenlerin durumlarının değerlendirildiği bir araştırmada Singapur’un öğretmen profesyonelliğinde ilk üçte yer aldığı görülmektedir (TALIS, 2013). Bu nedenle Singapur’da öğretmen yetiştirmede öne çıkan unsurlar öğretmen niteliğinin yüksek tutulması, öğretmen yetiştiren kurumlara yalnızca en başarılı öğrencilerin alınması, öğretmenlerin öğrenim programının oluşmasına doğrudan katkı sağlaması ve kendilerini sürekli geliştirmeleri, Singapur’un başarısında etkili rol oynadığı ileri sürülebilir. Hizmet öncesi öğretmen yetiştirmeye en az hizmet içi eğitim kadar önem verilmektedir. Öğretmen adayları eğitim süreçlerinde okullarla içe içe eğitim almakta ve staj uygulamalarına aşırı önem verilmektedir. Örneğin, Türkiye’de 8 saatlik staj uygulaması yapılırken bu sayı Singapur’da Türkiye’nin üç katıdır. Mezun olan öğretmen adayları, okul yöneticilerinin de katıldığı jürilerce her bulundukları gruplardaki en başarılı üçte birlik bölümden seçilmektedir. Sadece akademik yeterliğe değil aynı zamanda öğretmen adaylarının karakter yapısı, mesleki yatkınlık gibi niteliklerine de bakılmaktadır. Öğretmenlik mesleğinin statüsü yüksek bir meslek olarak görülmesinin diğer bir sebebi de bu şekilde eğitilmek üzere seçilen öğretmen adaylarının maaşlarının yanı sıra aylık ek ödenek almalarıdır. Ayrıca yüksek başarılı öğretmenlere ek ödemeler deyapılmaktadır. Bütün öğretmenler, Nanyang Teknoloji Üniversitesine bağlı Ulusal Eğitim Enstitüsü’nde (NIE) eğitim görmekte ve kabul aşamasındaki eğitim düzeylerine göre; öğretmen adayları lisans, lisansüstü veya mesleki eğitim almaktadırlar. Ulusal Eğitim Enstitüsü,  QS Dünya Üniversite sıralamasında dünyada 13, Asya’da ise 2. sıradadır. Adaylar, en az üç yıl süreyle öğretmenlik yapmakla yükümlüdürler. Hizmet içinde ise öğretmenlere yıllık 100 saatlik mesleki gelişim programı sunulmaktadır. Ayrıca etkili bir performans değerlendirme sistemi yürütülmektedir. Öğretmenlerin, öğrencilerin akademik ve karakter gelişimlerine katkıları, anne babalarla ve çeşitli toplum kesimleriyle işbirliği düzeyleri, meslektaşlarına ve okullarına katkıları değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler sonucunda başarısı düşük öğretmenlere yardım sağlanmakta, yalnızca iyileşme göstermedikleri durumda işten el çektirilmektedir. Mesleğinin ilk yıllarında olan öğretmenlere de ayrı bir hassasiyet gösterilmekte, hizmetteki ilk üç yılları boyunca, sürekli danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Öğretmen yetiştirme sistemi seçme, hizmet öncesi eğitim, hizmet içi eğitim ve istihdam süreçlerinden oluşmakta ve yoğun bir biçimde uygulanmaktadır. Öğretmen yeterlikleri eğitimde başarıyı büyük oranda etkilemektedir. Singapur’da öğretmenlik mesleğini sürdüren bireylerin profilleri incelendiğinde, 50 ve üzerindeki yaşa sahip öğretmen oranının (%15) çok düşük olduğu dikkat çeken bir unsurdur. Ayrıca, öğretmenlerin %15’inin master veya doktora derecesinde eğitime sahip olduğu da görülmektedir. Öğretmenlerin meslekte bulunma yılları incelendiğinde öğretmenlerin yarısının mesleklerinin ilk 10 yılında oldukları görülmektedir (Singapore in Figures, 2016).

Okul yöneticiliği ise tamamen ayrı bir yeterlik alanı olarak görülmekte, okul yöneticisi olma olasılığı bulunan öğretmenler, liderlik yeterlikleri bakımından düzenli aralıklarla değerlendirilmekte, öğrenmeleri ve yeteneklerini ortaya koymaları için kendilerine fırsat tanınmaktadır. Örneğin: çeşitli komitelerde hizmet vermeleri, okulda bir bölümün başına getirilmeleri veya Eğitim Bakanlığı’nda yarı-zamanlı çalışmaları sağlanmaktadır. Bu aşamalardan sonra, müdür yardımcısı adayları görüşülmek üzere seçilmekte ve pozisyona atama öncesi eğitime yönlendirilmektedirler. Singapur’da okul müdürleri 1984 yılından beri Eğitim Bakanlığı ile ulusal eğitim enstitüsü tarafından ortaklaşa organize edilen bir eğitim yönetimi diploma kursuna katılma zorundadırlar. Bu programın içeriği yönetim, liderlik ve müfredat yönetimi hakkında dersler ile müdür yardımcısı olarak 4 hafta süre ile bir okulda uygulamaya katılmalarından oluşmaktadır. Uygulama için seçilen okulların müdürleri hem stajyerlere akıl hocalığı yapmakta hem de eğitim sürecine tam olarak katılmaktadırlar (Korkmaz, 2005). Bu eğitimden başarıyla çıkanlar, Ulusal Eğitim Enstitüsü altı ay süreli yönetimsel liderlik eğitimine devam etmektedir. Bu eğitim, uluslararası bir çalışma gezisini ve okullarda yenilenmeyle ilgili bir proje hazırlamayı da içermektedir. Geleceğin okul müdürlerini hazırlama yolunda bir kilometre taşı olan, söz konusu “Önderler Eğitimde” programı için her yıl yalnızca yaklaşık kırk kişi seçilmekte ve yöneticilerin yenilenmesi ve ‘Yeteneklerin Dolaşımı’ uygulaması çerçevesinde, bakanlık okul müdürlerini düzenli olarak farklı okullara atamaktadır. Okul müdürleri de eğitimde kalitenin belirleyicilerinden birisidir. Singapur’da okul müdürlerinin profili incelendiğinde, müdürlerinin yaklaşık %70’inin master veya doktora derecesinde mezuniyetinin olduğu, hepsinin 35 yaşın üzerinde olduğu ve yaklaşık %95’inin 15 yılın üzerinde mesleki tecrübeye sahip olduğu görülmektedir (Singapore in Figures, 2016).

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da eğitimde başarıyı etkileyebilen diğer bir faktördür. Singapur’da bu hususta da son 5 yılda önemli gelişme gösterilmiştir. 2010 yılında ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 19 iken 2015 yılında bu sayı 16’ya düşmüştür. Ortaöğretimde ise 2010 yılında 16 iken bu sayı 2015 yılında 12’ye düşmüştür (Education at a Glance Singapore, 2016). Ancak sınıflardaki öğrenci sayısı çok da düşük düzeyde değildir. İlköğretimde ortalama bir sınıftaki öğrenci sayısı 33 iken bu sayı ortaöğretimde 34’tür. Diğer bir etken ise küçük bir ülke olmasından dolayı Singapur’da çok az okulun bulunmasıdır. Bu sayede okullara daha fazla özen gösterilmekte, eğitimin niteliği artmaktadır. Singapur’da toplamda 141 devlet 41 özel ilköğretim, 119 devlet 28 özel ortaöğretim kurumu bulunmaktadır. Özel okullar da devlet desteğindedir. İlköğretimde toplam kayıtlı öğrenci sayısı 231 bin, ortaöğretimde ise 166 bindir. İlköğretimdeki toplam öğretmen sayısı 14 bin, ortaöğretimde ise 13 bindir. Okul yöneticisi sayılarına bakıldığında ise ilköğretimde toplam 190 müdür bulunmakta ve bunların 144’ü bayandır.  Ortaöğretimde ise toplamda 156 müdür bulunmakta ve bunların 81’i bayandır (Singapore in Figures, 2016).Okullaşma oranları da eğitimde başarıyı getiren önemli faktörlerdendir. Singapur’daki okullaşma oranlarına bakıldığında ilkokulda okullaşma oranının 2010 yılından beri %100 olduğu görülmektedir. Ortaöğretimde okullaşma oranları da 2014 yılından beri %99,5’tir (Education at a Glance Singapore, 2016).

Singapur eğitim sisteminde 2004 yılından itibaren köklü değişimlere gidilmiştir. Bu değişimlerin yansımaları da şimdilerdeki sınavlarda başarılarla sonuçlanmaktadır. Özellikle sınav sistemleri ve programlar ilköğretim başta olmak üzere değişikliğe uğramıştır. 2005 yılında Matematik ve Fen Yüksekokulu ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Matematik ve fen alanında dünya çapında akılları yetiştirmek amacıyla hizmet vermektedir (NUS High School, 2016). 2007 yılından itibaren de daha çok mesleki ve teknik eğitim ve istihdama yönelik okullar kurulmaya başlanmıştır. Teknoloji de Singapur’da eğitimde önem verilen alanlardandır. Bu sebeple 2010 yılında Bilim ve Teknoloji Okulu kurulmuştur ve teknoloji, medya ve tasarım konusunda eğitim verilmiştir. 2013 yılında endüstri işbirliği içerisinde işleyen okullara daha çok yer verilmiştir. 2014 yılında MOE Kindergarten ismi verilen okul öncesi eğitim kademesi oluşturuldu. 5-6 yaşlarındaki çocukların yarım gün katıldıkları bu okullarda üç anadilde eğitim verilmektedir ve çocuklara belirli yeteneklerin kazandırılması hedeflenmektedir. Singapur’da bu okullardan toplamda 15 tane bulunmaktadır (Ministry of Education Singapore, 2016; Singapore in Figures, 2016). 

Singapur eğitim sistemi öğrencilerde bütünsel gelişimi ön planda tutmaktadır. Eğitimin beklenen çıktıları, öğrencilerin çok yönlü gelişimi için, onları sekiz temel beceri ve değer üzerinden, bütüncül olarak yetiştirmenin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Sekiz Temel Beceri ve Değer  (Birbiri ve Ayer, 2013: 23-24; Özkan, 2006: 43): a) Karakter Gelişimi b) Kişisel Yönetim Becerisi c) Sosyal ve İşbirlikçi Becerisi d) Okuryazarlık ve Matematik Becerisi e) İletişim Becerisi f) Bilgi Edinme Becerisi g) Düşünme Becerisi ve Yaratıcılık h) Bilgiyi Uygulama Becerisi. Singapur Eğitim Bakanlığının temel amacı, öğrencilerinin kendi yeteneklerini ortaya çıkarması ve bunları en iyi hale getirmesine ve tüm potansiyellerinin farkında olmasına yardımcı olmaktır. Ayrıca öğrencilerin hayatları boyu sürecek bir öğrenme tutkusu geliştirmelerini sağlamaktır (Kaytan, 2007: 35). Singapur Eğitim Bakanlığı iletişim yeteneklerinin ve bağımsız öğretimin geliştirilmesinde bilgi teknolojisinin kullanımını teşvik amacıyla “IT2000” adlı Beş Yıllık Bir Bilgi Teknoloji Planı uygulanmaktadır (Özkan, 2006: 45).

Singapur eğitim sisteminde dikkat çeken en önemli ayrıntıdan birisi de, öğretim yöntem ve tekniğidir. Örneğin, Türkiye’de kesirli sayılarda bölme öğretilirken, birinci kesir yazılır, ikinci kesir ters çevrilir ve çarpılır şeklindedir. Singapur’da ise kesir sayıları ile ilgili materyaller hazırlanmakta, konu somutlaştırılmakta, daha sonra da somutlaştırılan bu konu üzerinde işlem yapmaları sağlanmaktadır. Öğrenci bu yolla problem çözmeyi öğrenirken, Türkiye’de işlem öğretilmekte, problemle ilişkilendirilmemektedir. Bu uygulama ile öğrencilerin görsel hafıza, görsel okuma, somuttan soyuta geçiş ve pozitif transfer becerileri geliştirilmektedir. Aynı zamanda bir problemin birden çok çözüm yolunun olabileceği öğretilerek, öğrencilerin farklı düşünme ve soru çözme becerilerini kazanması sağlanmaktadır. Eğitim ortamlarında çoklu öğrenme ortamlarının sağlanması, bireysel ve toplu öğrenmeleri kolaylaştırdığı gibi, öğrenci çevresindeki her türlü materyali öğrenme sürecinde kullanabilmektedir. Saatin akrep ve yelkovanı açı öğretiminde kullanılabileceği gibi, kapı da bu eğitim sürecinde etkin rol oynayabilmektedir. Ülkemizde öğrencilerin sosyal medya kullanıp kullanmamaları tartışılırken, Singapur’da sosyal medya eğitim-öğretimin en önemli destekleyicileri arasında yer almaktadır. Öğrenciler, sosyal medya hesaplarını bir iletişim aracı olarak değil, bir eğitim materyali olarak işe koşmaktadırlar. 

Eğitim politikalarında siyasi yönetimin ve iktidarın da etkili olduğu bilinmektedir. Singapur’da özellikle aynı siyasi partiyle sağlanan istikrarlı bir yönetim, kararlı eğitim politikalarının uygulanmasını sağlayan temeli oluşturmuştur. 1990’lardan bu yana, öğretmen ve yöneticileri seçmek, ücretlendirmek, eğitmek ve geliştirmek amacıyla oluşturulmuş bulunan kapsamlı sistem, yüksek nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesini hedeflemektedir (Eğitimpedia, 2014). Singapur’un eğitim alanındaki başarısında, ülkeyi Asya’nın en seçkin ülkesi yapma vizyonu ve bu vizyona ulaşmak için tasarlanan planlama sürecinin istikrarlı yapısının önemli etkisi vardır (Levent ve Yazıcı, 2014). Elbetteki ileri görüşlü politikalar, ülkedeki uygulamaları dünyadaki diğer başarılı örneklerle kıyaslamak amacıyla yerel ve uluslararası ayrıntılı incelemeler ve ülke koşullarını da göz önünde bulundurmak bu başarıda etkilidir. Bu başarı; politik tutarlılık ve uygulamadaki istikrarlılığın yanı sıra Eğitim Bakanlığı, Ulusal Eğitim Enstitüsü ve okullar arasındaki üçlü yakın ilişkinin bir sonucudur (OECD, 2012).  Ayrıca okul yöneticileri, reform tasarılarını kitle iletişim araçlarından ziyade, doğrudan Bakanlıktan öğrenmektedirler (Schleicher, 2011) .  

Singapur’un 2009, 2012 ve 2015 PISA, 2011 ve 2015 TIMMS sonuçlarında elde ettiği sonuçlar incelendiğinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'nın en zengin ülkelerini bile geride bırakarak büyük bir başarıya imza atmasının temelindeki kilit rolün öğretim standardı olduğu belirtilmektedir. Eğitim bu sürecin tam merkezinde yer almış, öğretmenlerin eğitimine ve okullarda sağlam bir yönetime odaklanma, Singapur’un başarısında etkili olmuştur. BBC'ye konuşan Singapur Ulusal Eğitim Enstitüsü'nü kurucularından Nanyang Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Lee, "Singapur kaliteli bir öğretim sistemi ve prestijli bir eğitim ile beraber en iyi mezunları yetiştirmek için uzun yıllar çalıştı ve bunun için de çok büyük yatırımlar yaptı.’’şeklinde ifade etmektedir. Singapur eğitim sisteminde dikkat çeken en büyük unsurlardan bir tanesi, öğretmen olacak kişilerin mezunlar arasında en başarılı %5’lik dilimden geliyor olmasını önemle vurgulamak isterim.

Sonuç olarak, Singapur’un eğitimdeki başarısının temelinde (1) istikrarlı ve tutarlı eğitim politikaları, (2) seçkin öğretmenler, (3) kaliteli okul liderleri, (4) bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı, (5) eğitimde fırsat eşitliği konusundaki kararlılık, (6) matematik, fen bilimleri öğretimine ve teknik becerilere verilen önemin yattığı (Levent ve Yazıcı, 2014) ileri sürülebilir. Singapur eğitim sisteminin en belirgin özelliklerinin başında açık sistem kuramına göre incelendiğinde girdi, işleme, çıktı, dönüt ve çevre faktörlerinde üst düzeyde kalitenin sağlandığı görülmektedir. Eğitim sisteminin yatırım yaptığı alanların başında öğretmen gelmesi, en başarılı olanların öğretmenliğe yönlendirilmesi, öğretmenlerin tıp doktorlarıyla aynı statüde kabul edilmesi ve maddi sorunlarının çözülmüş olması önemli bir gelişmedir. Buna paralel olarak öğretmenlerin lisansüstü eğitimden geçirilmeleri, öğretmenlerin program geliştirme süreçlerine aktif olarak katılımının sağlanması, okulların öğrenen örgüt olması ve sürekli gelişmenin sağlanmasında okulların itici güce sahip olması, öğretmenlerin öğrendikleri bilgi ve becerileri eğitim sistemine, okula, sınıfa ve derse yansıtıyor olmaları, eğitimde niteliğin artmasında önemli rol oynadığı ifade edilebilir. Öğretmen adayları üniversitede eğitim-öğretime başladıkları günden itibaren okulla paralel eğitim almaları, kuram-uygulama dengesinin oluşturulması, eğitimin niteliğinin sağlanmasında önemli rol üstlenmektedir. Uluslararası sınavlarda başarı gösteren ülkelerin en ilginç özellikleri arasında öğretmen özerkliği gelmektedir. Öğretmenler sınıflarında materyal seçiminden, programa, öğretim yöntem ve tekniğinin seçimine kadar her konuda özerk hareket etmektedirler.   Öğretmenler öğrencilerin temel yaşam becerilerini, problem çözme, bir problemi farklı yol ve yöntemlerle çözebilme kapasitelerini geliştirmeleri, onların sürekli öğrenme süreçlerinde aktif rol almalarında etkili olmaktadır. Öğretmen yetiştirmedeki hassasiyetin eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinde de gösterilmesinin önemli bir fark yarattığı gerçektir. Eğitimde başarılı olan ülkelerde ev ödevlerinin genel olarak verildiği ancak ödevlerin niceliği ile değil niteliği ile ilgilendikleri görülmektedir. Öğrencinin dikkatini çeken, ona beceri kazandıran, araştırma ve inceleme yapmasında etkili olan alanlara yönelmesi sağlanmaktadır. Okul yöneticilerinin seçimi, eğitimi ve yerleştirilmesinin titizlikle yapılması ve liyakata dayalı istihdam politikalarının uygulanıyor olması, okul içi çatışmaların azaltılmasında etkili olduğu görülmektedir. Eğitimle ilgili reformlarda siyasi yapının istikrarlı olması, eğitimin siyasallaştırılmaması, eğitimde kaynakların popülist politikalara değil, rasyonel alanlara aktarılması, uluslararası başarıların ortaya çıkmasında etkili olduğu görülmektedir. 

KAYNAKÇA
Apaydın, Ç. (2009). Singapur eğitim sistemi. (Der. A. Balcı), Karşılaştırmalı eğitim sistemleri içinde. Ankara: Pegem.
Birbiri, D. & Ayer, G. (2013). Türkiye eğitim felsefesi ile Singapur eğitim felsefesinin karşılaştırılması (Dönem Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,  Kocaeli.
Education at a Glance Singapore (2016). https://data.gov.sg/group/education sayfasından erişilmiştir.
Eğitimpedia (2014). http://www.egitimpedia.com/egitim-sistemini-donusturen-ulkeler-7-singapur/ sayfasından erişilmiştir.
Kaytan, E. (2007). Türkiye, Singapur ve İngiltere matematik öğretim programlarının karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Korkmaz, M. (2005). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi: Sorunlar, çözümler ve öneriler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 237-252.
Levent, F., & Yazıcı, E. (2014). Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 39, 121-143.
Ministry of Education Singapore (2016). www.moe.edu.sg sayfasından erişilmiştir.
NUS High School (2016). http://www.nushigh.edu.sg/about-us/vision-mission-n-motto sayfasından erişilmiştir.
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). (2012). Lessons from PISA for Japan, strong performers and successful reformers in education. OECD Publishing. http://dx.doi. org/10.1787/9789264118539-en sayfasından erişilmiştir.
OECD (2016). Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.187/eag-2016-en sayfasından erişilmiştir.
Özkan, E. A. (2006). Türkiye, Belcika (Flaman) ve Singapur matematik öğretim programları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
PISA (2009). https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2009database-downloadabledata.htm sayfasından erişilmiştir.
PISA (2015). PISA Nedir? http://pisa.meb.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.
PISA 2015 High Performers, China (2016). http://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-china.pdf sayfasından erişilmiştir.
PISA 2015 Results in Focus (2016). http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf sayfasından erişilmiştir.
Schleicher, A. (2011). Lessons from PISA about some of the world’s best-performing education systems. Low, L. E. (Ed.). Lessons From PISA, 2, National Institute of Education, Singapore.
Singapore in Figures (2016). https://www.singstat.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/publications/publications_and_papers/reference/sif2016.pdf sayfasından erişilmiştir.
TALIS (2013). The OECD teaching and learning international survey. https://www.oecd.org/ sayfasından erişilmiştir. 
The World Bank (2016). http://data.worldbank.org/indicator/ sayfasından erişilmiştir. 
TIMSS (2016). TIMSS tanıtım kitapçığı. http://timss.meb.gov.tr/  sayfasından erişilmiştir.

Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU

www.kamudanhaber.net

Son Güncelleme: 26.12.2016 21:50
Anahtar Kelimeler:
SistemEğitimSingapur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MEB'İN HALİ BU YÜZDEN BELLİ 2016-12-26 22:53:34

Ercan demirciye önceden belediyede taşeron işçi diyorlar aslı varmı kamudanhaber

banner1915