Resmen yürürlüğe girdi! Para cezası arttı

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, bankacılık sistemini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen banka mensuplarının imza yetkisi geçici olarak kaldırılabilecek.

GÜNCEL 25.02.2020, 08:25
Resmen yürürlüğe girdi! Para cezası arttı

Kalkınma ve yatırım bankalarının taşınır, taşınmaz mal ve hizmet  bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kar, zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz,  ekipman veya emtia temini, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımların  kanun uygulamasında kredi sayılması sağlanarak, değişen koşullar altında yeni  finansman yöntemlerinin oluşması halinde bu yöntemlerin de kredi sayılabilmesi  için BDDK'ye yetki veriliyor.

Bir banka ile bankanın nitelikli pay sahipleri, banka yönetim kurulu  üyeleri, genel müdürü, genel müdür yardımcıları ile başka unvanlarla istihdam  edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla bunlara denk veya daha üst  konumlarda görev yapan yöneticileri ile bunların eş ve çocukları, birlikte, tek  başına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız  sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları  ortaklıklar, bankanın dahil olduğu risk grubunu oluşturacak.

Sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazineye, Özelleştirme  İdaresi Başkanlığına, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin, Türkiye  Varlık Fonunun veya merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait bankaların  her biri, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ortaklıklar ile birlikte  ayrı bir risk grubu oluşturacak.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ile hisselerinin çoğunluğu Özelleştirme  İdaresi Başkanlığının, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin, Türkiye  Varlık Fonunun elinde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının her biri  sermaye, yönetim ve denetimlerine hakim oldukları bağlı ortaklık, iştirak ve  müesseseler ile birlikte ayrı bir risk grubu oluşturacak.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi veya Türkiye Varlık  Fonuyla yapılan işlemler, bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen  bono, tahvil ve benzeri borçlanma araçlarının kredi sınırlamalarına tabi  olmayacak.

Kalkınma ve yatırım bankalarının kredi müşterilerinden, ortaklıkları  ve ortaklarından sağlayacakları fonlar ile bankalardan, para piyasaları, sermaye  piyasaları ve organize piyasalardan kullanacakları fonlar mevduat sayılmayacak.

BDDK tarafından "sistemik önemli" olarak belirlenen bankalar, kanun ve  kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde yer alan koruyucu hükümlere uyumsuzluk  nedeniyle veya sair suretle mali bünyelerinde bozulma yaratacak hallerden  herhangi birinin görülmesi veya görülme ihtimalinin ortaya çıkması halinde  alınacak tedbirlerin önceden belirlenmesi maksadıyla, önlem planı hazırlamak ve  BDDK'ye göndermekle yükümlü olacak.

Bu bankalar, konsolide veya konsolide olmayan bazda yaptıkları  değerlendirmeler sonucunda, mali bünyelerinde bozulma yaratacak hallerden  herhangi birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşme ihtimalinin ortaya çıkması  durumlarında, önlem planında yer alan konsolide veya konsolide olmayan bazda  uygulanacak tedbirleri almak ve ivedilikle BDDK'ye bilgi vermekle yükümlü olacak.

BDDK tarafından konsolide veya konsolide olmayan bazda yapılan  denetimler sonucunda mali bünyede bozulma meydana getirecek hallerin  gerçekleştiğinin veya gerçekleşme ihtimalinin tespit edilmesi halinde ise BDDK,  bankadan önlem planında yer alan tedbirlerden birini veya birkaçını almasını  isteyebilecek.

"Müşteri sırrı"

Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarda müşteri ilişkisi  kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler "müşteri sırrı"  haline gelecek.

Diğer kanunların emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, "müşteri  sırrı" niteliğindeki bilgiler, sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller  haricinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterinin açık rızası  alınsa bile kendisinden gelen bir talep ya da talimat olmaksızın yurt içindeki ve  yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılamayacak ve bunlara aktarılamayacak.

BDDK, ekonomik güvenliğe ilişkin yapacağı değerlendirme neticesinde,  "müşteri sırrı" ya da "banka sırrı" niteliğinde olan her türlü verinin, yurt  dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmasını ya da bunlara aktarılmasını  yasaklamaya, ayrıca bankaların faaliyetlerini yürütmede kullandıkları bilgi  sistemleri ve bunların yedeklerinin yurt içinde bulundurulması hususunda karar  almaya yetkili olacak.

Sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan hallerde yapılacak  paylaşımlar da dahil olmak üzere "müşteri sırrı" ve "banka sırrı" niteliğindeki  bilgiler, sadece belirtilen amaçlarla sınırlı olmak ve ölçülülük ilkesine uygun  olarak bu amaçların gerektirdiği kadar veriyi içermek kaydıyla paylaşılabilecek.

Bankalar tarafından finansal piyasalarda yapay arz, talep veya döviz  kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlem ve uygulamaların yapılması,  internet ortamı dahil farklı araçlarla gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgilerin  yayılması, tasarruf sahiplerinin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde  yönlendirilmesi ya da bu amaçları sağlamaya yönelik benzer işlem ve uygulamaların  yapılması finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler olarak kabul  edilecek. Bu madde kapsamına giren işlem ve uygulamalar BDDK tarafından  belirlenecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Bankacılık sisteminin geneli için belirlenen standart oran ve  sınırların kalkınma ve yatırım bankaları için farklılaştırılması konusunda BDDK  yetkili olacak.

Katılım ve kalkınma bankaları

Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının Bankacılık  Kanunu'nda düzenlenen faaliyetleri faizsiz yöntemlerle gerçekleştirmelerine  ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere BDDK'ye yetki verilecek.

Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca faizsiz  finansman sağlamak amacıyla katıldıkları ortaklıklar, bankanın dahil olduğu risk  grubu kapsamında değerlendirilmeyecek.

Kalkınma ve yatırım bankalarına tanınan ortaklık payı sınırlamasına  ilişkin muafiyetin katılım bankalarının faizsiz finansman sağlamak amacıyla  edindikleri ortaklık payları için de tanınması, katılım bankalarının faizsiz  yöntemlerle finansman sağlanması nedeniyle üstlendikleri yükümlülüklerden dolayı  gayrimenkul ve emtia üzerine yaptıkları işlemlere ilişkin özel hükümler  düzenlenebilecek.

Bankaların kredi, mevduat, dış ticaret, transfer, nakit yönetimi ve  kredi kartı gibi tüm faaliyetlerinden her ne ad altında olursa olsun aldıkları  ücret, masraf ve komisyonların belirlenmesi hususundaki yetkiler, Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek.

İdari para cezaları güncelleniyor

Kanunla, Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu,  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda yer alan idari  para cezaları güncelleniyor. 

Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle Bankacılık Kanunu  kapsamındaki kuruluşlara, "yurt içinde şube açma" ve "sınır ötesi faaliyetler"  hükmüne aykırı şekilde şube ve temsilcilik açılması halinde, 100 bin liradan 200  bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Pay edinim ve devirlerindeki bazı hükümlere aykırılık halinde 100 bin  liradan 200 bin liraya, kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak banka genel  müdür ve yardımcılıklarına atama yapılması veya çalışma ve imza yetkisi yasağına  tabi kişilerin yasaklanan görevlerde çalıştırılması halinde 100 bin liradan 500  bin liraya, karar defteri hükümlerine aykırılık halinde bağımsız denetim  kuruluşları veya değerleme ve derecelendirme kuruluşlarına yönelik hükümlere ya  da muhasebe ve raporlama sistemine, konsolide finansal raporlar, finansal  raporların imzalanması, sunulması, ilanı ve denetimi veya belgelerin saklanması  hükümlerine aykırı davranılması halinde 50 bin liradan 100 bin liraya kadar idari  para cezası kesilecek.

Dahil olunan risk grubu ve mensuplara kredi kullandırma koşulları  çerçevesinde kredi yasaklarına uyulmaması halinde 50 bin liradan az olmamak üzere  verilen kredinin yüzde 5'i tutarına kadar, ayrılması gereken karşılıkların tesis  edilmemesi halinde 500 bin liradan az olmamak üzere ayrılması gereken karşılık  tutarının yüzde 5'ine kadar, kredi sınırlarına uyulmaması halinde 500 bin liradan  az olmamak üzere aykırılık oluşturan tutarın yüzde 5'ine kadar, kanunda  belirtilene aykırı şekilde ortaklık payı edinilmesi halinde 500 bin liradan az  olmamak üzere aykırılık teşkil eden tutarın yüzde 5'ine kadar, yasaklama ve  sınırlamalara aykırılık halinde 500 bin liradan az olmamak üzere yasaklama ve  sınırlama konusu değerin yüzde 5'ine kadar ceza uygulanacak.

Sandık ve vakıflara ilişkin işlemler hükümlerine aykırılığın cezası  500 bin liradan az olmamak üzere aykırılık tutarı kadar, bağış sınırlamasına  uyulmamasının cezası ise 500 bin liradan az olmamak üzere aykırılık tutarı kadar  olacak.

Türkiye'de kurulan kredi kuruluşlarının yurt dışındaki şubeleri ve  ortaklıklarının, mevduat cüzdanı ve fon toplamaya ilişkin evrakın düzenlenmesi  işlemlerini faaliyette bulundukları ülkede yapmaması; bu şube veya ortaklıklar  adına yurt içinde mevduat cüzdanı ve fon toplamaya ilişkin evrak düzenlenmesi  halinde 500 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek.

Kredi kuruluşlarının, mevduat hesapları ile katılım fonu hesaplarını  Merkez Bankasınca tespit edilecek vade ve türlerine göre tasnif etmemesi,  tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonunu diğer hesaplardan  ayırmaması halinde kesilecek idari para cezası 500 bin liradan 1 milyon liraya  kadar olacak.

Müşteri hakları hükümlerine aykırılığa 1 milyon liraya kadar ceza

Mevduatın ve katılım fonunun çekilmesi ve müşteri hakları hükümlerine  aykırılık halinde 500 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası  kesilecek.

Merkez Bankası tarafından miktar ya da oranların tespit edildiği  durumlarda, söz konusu miktar ve oranlara aykırılık oluşturan tutarın 10 katına  kadar, finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler olarak kabul  edilen işlem ve uygulamaları gerçekleştirenlere, menfaat sağlanması halinde  sağlanan menfaatin iki katından az olmamak üzere, bir önceki yıl sonu finansal  tablolarında yer alan faiz, kar payı gelirleri, alınan ücret ve komisyonlar ile  bankacılık hizmet gelirleri toplamının yüzde 5'ine kadar idari para cezası  uygulanacak.

Yaptırım kararı verilinceye kadar aykırılığın birden fazla işlenmiş  olması veya idari para cezasının uygulanmasından itibaren 2 yıl içinde aynı  aykırılığın tekrarlanması dikkate alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme  Kurumuna (BDDK) idari yaptırımı ağırlaştırma yetkisi verilecek.

BDDK kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili gerçek ve  tüzel kişilere Bankacılık Kanunu kapsamında verilmesi öngörülen idari para cezası  tutarları da güncelleniyor.

Bankacılık Kanunu'nda yer alan sınırlamalara, kararlara ve  düzenlemelere aykırı hareketler dolayısıyla öngörülen idari yaptırım kapsamına,  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme  Kurumu tarafından Bankacılık Kanunu'na dayanılarak verilen talimatlar da dahil  edilecek. 

İnternet sitelerine erişim engellenecek

Telafisi mümkün olmayan zararların önlenebilmesi için izinsiz  faaliyetlerin işlenmesinde kullanılan internet sitelerine erişimin içerik ve yer  sağlayıcılarının yurt içinde olması halinde internet sitesine erişim  engellenecek.

BDDK tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını takiben hakim  kararı sonrasında internet sitesine erişim engellenecek. İçerik ve yer  sağlayıcının yurt dışında olması durumunda kurulun başvurusu üzerine bu tedbirin  uygulama yetkisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda olacak. 

Aşım tutarının öz kaynak hesaplamasında değişiklik

Bankaların; kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki bir  ortaklıktaki payının kendi öz kaynaklarının yüzde 15'ini, bu ortaklıklardaki  paylarının toplam tutarının ise kendi öz kaynaklarının yüzde 60'ını aşması  halinde, aşım tutarının öz kaynak hesaplamasında ana sermayeden indirim kalemi  olarak dikkate alınacağına yönelik hüküm kaldırılıyor. Aşım tutarının öz kaynak  hesaplamasında ana sermayeden indirilmesi yerine, Basel standartları uyarınca  yüksek risk ağırlığına tabi tutulması sağlanıyor.

Bankacılık Kanunu'nda yapılan değişikliklere göre çıkarılacak  düzenlemeler yürürlüğe konulana kadar mevcut hükümler uygulanacak. Bankacılık  Kanunu'nda belirtilen sınırlama ve oranlara uyum konusunda yapılan değişiklikler  sebebiyle oluşabilecek aşımların giderilmesi için BDDK'ya, bankalara süre verme  yetkisi tanınıyor.

Kanun, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik  getiriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz  oranlarını tespit ve ilan etmeye yetkili olacak.

  

Kart limiti artırımına 50 bin liraya kadar ceza

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda yer alan idari para cezası  tutarları da güncelleniyor.

Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle bu kanun  kapsamındaki kuruluşlara, kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya  sözleşme imzalamayan kişiler adına kart vermeleri, kart çıkaran kuruluşların,  kart hamilleri talep etmedikçe kart limitlerini artırmaları halinde 25 bin  liradan 50 bin liraya kadar, koruyucu hükümlere aykırılık halinde 50 bin liradan  250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda  yapılan değişiklikle, sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve daha kurumsal bir  yapıya kavuşturulmalarını sağlamak amacıyla faktoring şirketlerinin kuruluşunda  nakden ödenecek sermaye tutarı, 20 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarılacak.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda yer  alan idari para ceza tutarlarının güncellenmesi ve yaptırım kararı verilinceye  kadar aykırılığın birden fazla işlenmiş olması veya idari para cezasının  uygulanmasından itibaren iki yıl içinde aynı aykırılığın tekrarlanması dikkate  alınarak BDDK'ye idari yaptırımı ağırlaştırma yetkisi verilecek.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'ndaki  idari para cezaları da güncelleniyor.

Faktoring şirketleri asgari ödenmiş sermayelerini, yasanın yürürlük  tarihinden itibaren bir yıl içinde kanunda belirtilen tutara yükseltecek.

Öngörülen sürelerde asgari ödenmiş sermayelerini artırmayanların  faaliyet izinleri iptal edilecek.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun "ayrılma hakkı"na ilişkin düzenleme

Kanunla, Sermaye Piyasası Kanunu'nun "ayrılma hakkı"na ilişkin maddesi  değiştirildi. Buna göre, önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul  toplantısına katılarak olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay  sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahip  olacak. 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka açık ortaklığın niteliğine göre,  ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya  açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları  belirleyecek. 

Halka açık ortaklık, bu payları pay sahibinin talebi üzerine, SPK  tarafından belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla  yükümlü olacak.

Kanunla halka açık anonim ortaklıklarda, hakim ortağın değişmesi  durumunda ortaya çıkan pay alım teklifi zorunluluğu, payın ya da oy hakkının  iktisabına ilişkin bilginin kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan  yatırımcılara tanınacak.

"Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu" oluşturulacak

Sermaye Piyasası Kanunu'na yeni madde eklenerek, "Borçlanma Aracı  Sahipleri Kurulu" oluşturulacak. Böylelikle yatırımcıların değişen koşullara  göre, toplu şekilde hareket edebilmesi ile ihraççılarla yatırımcıların borçlanma  araçlarının hüküm ve şartlarının değişmesi yönünde mutabakata varabilmesine imkan  sağlanacak.

Yurt dışında sermaye piyasalarında geniş bir uygulama alanı bulan  "trust" kurumu, Türk sermaye piyasasına "Teminat Yönetim Sözleşmesi" olarak  kazandırılacak ve buna ilişkin genel esaslar belirlenecek.

Teminat yöneticisi, sermaye piyasası araçlarından doğan  yükümlülüklerin teminatını teşkil etmek için mülkiyeti kendisine devredilen veya  üzerinde lehine sınırlı ayni hak tesis edilen teminat konusu varlıkların sevk ve  idaresinin sağlanması, muhafazası, hukuki yollara müracaat edilmesi, temerrüt  halinde ya da kanun veya sözleşme hükümlerinde öngörülen sebeplerle teminattan  alacağın karşılanması söz konusu olduğunda; teminata konu varlığın paraya  çevrilmesi, teminata konu varlıkların satış tutarının yatırımcılar arasında  paylaştırılması, yatırımcıların alacağı karşılandıktan sonra arta kalan değer  olursa bunun teminat verene iade edilmesi, borcun sona ermesi ile birlikte  teminat konusu varlıkların teminat verene iade edilmesi, yatırımcıların  menfaatlerinin korunması da dahil diğer her türlü iş ve muamelelerin yerine  getirilmesi için ihraçtan önce, ihraççı ile yazılı olarak akdedilecek bir teminat  yönetim sözleşmesi ile yetkilendirilecek. 

Teminat yöneticisi, teminatlara ilişkin tapuya tescil işlemleri, gemi  sicili, araç sicili ve taşınır rehin sicili dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak  üzere özel sicillerde yapılacak rehin, ipotek veya herhangi bir ayni hakkın,  şerhin, takyidatın, hak ve alacağın tescili, kaydı ve bunlar için gerekli olan  her türlü işlem dahil olmak üzere teminatın tesisi, terkini, fekki, sona  erdirilmesi konusundaki tüm iş ve muameleleri kendi adına ve yatırımcılar  hesabına yerine getirmeye yetkili olacak.

Teminat konusu varlıklar, teminat yöneticisinin mal varlığından ayrı  olacak ve ayrı izlenecek. Bu varlıklar, teminat yöneticisinin borçları nedeniyle  kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek, rehin edilemeyecek, iflas  masasına dahil edilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz  konulamayacak. 

Teminat yöneticisinin teminaten mülkiyeti devredilen varlıkları  tasarruf amacı dışında kullanması durumunda, Türk Ceza Kanunu'nu kapsamında  "güveni kötüye kullanma" suçundan hükmedilecek, ceza 5 yıldan az olamayacak. 

Kitle fonlama platformları

SPK, kitle fonlaması faaliyetlerinin, ortaklığa veya borçlanmaya  dayalı olarak halktan para toplanarak yapılmasına ilişkin belirlemede  bulunabilecek. Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyetlerine bankacılık  mevzuatı hükümleri uygulanmayacak. 

Kitle fonlaması işlemlerine ilişkin hazırlanan bilgi formunu imzalayan  gerçek ve tüzel kişiler, formda yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden  kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumlu olacak.

Yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketlerinin yapabilecekleri  yan hizmetlere, SPK'nin, proje finansmanı dahil belirleyeceği hizmet ve  faaliyetlerde kambiyo düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla kredi ya da ödünç  verilmesi, döviz hizmetleri sunulması da eklenecek. 

Tüzel kişiliği bulunmayan yatırım fonları, konut finansmanı fonları  ile varlık finansmanı fonlarının tapu, ticaret sicili ve diğer resmi sicillerde  tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme talepleri dahil olmak üzere her türlü  sicil işlemlerinde tüzel kişiliği haiz addolunacak.

Konut ve varlık finansmanı fonlarına ilişkin düzenleme

Kanunla, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki konut ve varlık finansmanı  fonlarına ilişkin başlığına bir fıkra eklendi.

Buna göre fon; tapu, ticaret sicili ve diğer resmi sicillerde tescil,  değişiklik, terkin ve düzeltme talepleri dahil olmak üzere her türlü sicil  işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunacak. Devrinin  geçerliliği bir tapu veya sicil kaydına bağlı olan ve konut veya varlık  finansmanı fonu portföyüne alınan varlık, haklar, tapu siciline veya ilgili  sicile fon adına tescil edilecek. Tapuda, ticaret sicilinde ve diğer resmi  sicillerde fon adına yapılacak işlemler, fon kurucusu ile fon kurulunu temsil  eden birer yetkilinin müşterek imzalarıyla gerçekleşecek.

Kira sertifikası ve varlık kiralama şirketlerine yönelik yapılan  değişiklikle proje finansmanı, proje finansman fonu ve projeye dayalı menkul  kıymet hususları yeniden düzenleniyor.

Buna göre, proje finansmanına konu olan projenin gelirleri ve diğer  hakları proje finansman fonuna temlik edilecek. Proje finansmanına konu olacak  varlık ve haklara, proje finansman fonunun kurucularına, fonun kuruluşuna,  faaliyet şartlarına, yönetimi ve sona ermesine ve projeye dayalı menkul kıymet  ihracına ilişkin usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek. Fon; tapu, ticaret  sicili ve diğer resmi sicillerde tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme talepleri  dahil olmak üzere her türlü sicil işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği  haiz addolunacak.

Devrinin geçerliliği bir tapu veya sicil kaydına bağlı olan ve proje  finansman fonu portföyüne alınan varlık ve haklar, tapu siciline veya ilgili  sicile fon adına tescil edilecek. Tapuda, ticaret sicilinde ve diğer resmi  sicillerde fon adına yapılacak işlemler, proje finansman fonu kurucusu ile fon  kurulunu temsil eden birer yetkilinin müşterek imzalarıyla gerçekleşecek.

Projeye dayalı menkul kıymet itfa edilinceye kadar, proje finansman  fonu portföyünde yer alan varlıklar ve haklar, proje finansman fonunun  kurucusunun ve fon kullanıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına  devredilmesi halinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemeyecek,  rehnedilemeyecek, teminat gösterilemeyecek, kamu alacaklarının tahsili amacı da  dahil olmak üzere haczedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek. Ayrıca  bunlar hakkında ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı verilemeyecek.

Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan "Kanuna aykırı ihraçlarda  uygulanacak tedbirler" başlığı "Kanuna aykırı ihraçlar ile izahnamede yer alan  bilgi ve açıklamalara aykırılık halinde uygulanacak tedbirler" şeklinde  değiştirilerek kapsamı genişletiliyor.

Buna göre izahnamede yer alan yatırımcıların yatırım kararını  etkileyecek nitelikteki taahhüt ve açıklamalara aykırı davranması veya  taahhütlerin makul süre içinde yerine getirilmemesi durumunda SPK, hukuki ve  cezai sorumluluk saklı kalmak kaydıyla, her türlü harç ve teminattan muaf olarak  ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz istemeye ya da öngöreceği diğer her türlü  tedbiri almaya yetkili olacak.

Kurul, ihraçtan elde edilen tutarın izahnameye aykırı olarak  kullanılması sonucunu doğurduğu tespit edilen iş ve işlemlerin iptali ve elde  edilen nakit ve diğer varlıkların izahnameyi yayımlayan ortaklığa veya kolektif  yatırım kuruluşuna iadesi için tespit tarihinden itibaren 3 ay ve her halde  izahnamenin onay tarihinden itibaren 2 yıl içinde izahnameye aykırı olarak  gerçekleştirilen işlemin iptali için dava açmaya da yetkili olacak. 

Yanıltıcı nitelikte bilgi verenlere ceza geliyor

Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirlenen idari para cezası gerektiren  fiiller arasına tüzel kişilere idari para cezası verilmesi ekleniyor.

Buna göre, tüzel kişilere, aykırılığın ağırlığı ve etkilediği mağdur  sayısı dikkate alınarak bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolarında  yer alan brüt satış hasılatının yüzde 1'i ile vergi öncesi karının yüzde  20'sinden yüksek olanına kadar idari para cezası verilebilecek. 

SPK tarafından gerçek ve tüzel kişilerden bilgi, belge, açıklama ve  kayıtların süresi içinde vermeyen, istenen şekliyle vermeyen, eksik, gerçeğe  aykırı, yanıltıcı nitelikte veren, görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarını  engelleyen veya zorlaştıran kişiler hakkında 20 bin liradan 250 bin liraya kadar  idari para cezası uygulanacak.

Kurula gerçeğe aykırı, yanıltıcı nitelikte bilgi, belge vermek veya  açıklamalarda bulunmak suretiyle gereksiz olarak denetim yapılmasına neden olan  kişiler hakkında bin liradan 25 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Hapis cezasının alt sınırı 2 yıldan 3 yıla yükseltildi

Doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçlarının  fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek  nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak işlem yapanlar  hakkında verilecek hapis cezasının alt sınırı 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

Aynı şekilde sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat  değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim  uyandırmak amacıyla işlem yapanlar, yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler  için uygulanacak hapis cezasının alt sınırı da 2 yıldan 3 yıla  yükseltiliyor. 

Kanuna eklenen yeni maddeyle, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun  4. maddesinde değişiklik yapıldı. 

Buna göre, tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon  ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilişkin  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda olan yetkiler, Merkez Bankasına  verildi.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Öğretmenlerin derse önlükle girmesi hakkında ne düşünüyorsunuz ?
Namaz Vakti 28 Mart 2020
İmsak 05:19
Güneş 06:45
Öğle 13:14
İkindi 16:45
Akşam 19:32
Yatsı 20:54